Lag (1994:609) om ett europeiskt miljömärkningssystem

SFS nr
1994:609
Departement/myndighet
Civildepartementet FOK
Utfärdad
1994-06-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1772
Upphävd
1995-01-01

Bestämmelser som enligt EES-avtalet skall gälla som svensk rätt

1 § Följande rättsakt inom Europeiska gemenskaperna (EG), som
det efter Gemensamma EES-kommitténs beslut den 21 mars 1994
hänvisas till i bilaga XX till avtalet om Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES-avtalet), skall gälla som svensk lag
Rådets förordning (EEG) nr 880/92 av den 23 mars 1992 om ett
gemenskapsprogram för tilldelning av miljömärke.

Den svenska texten till förordningen finns som bilaga till denna
lag.

2 § De danska, engelska, finska, franska, grekiska, isländska,
italienska, nederländska, norska, portugisiska, spanska, svenska
och tyska texterna skall ha samma giltighet.

EES-anpassning av bestämmelserna

3 § När bestämmelserna i bilagan till denna lag innehåller begrepp
eller hänvisar till förfaranden som är utmärkande för EG:s
rättsordning skall bestämmelserna i följande protokoll tillämpas:

1. EES-avtalets protokoll 1 om övergripande anpassning,

2. Protokoll 1 till avtalet mellan EFTA-staterna om upprättande av
en övervakningsmyndighet och en domstol,

3. Protokoll 1 till avtalet om en ständig kommitté för EFTA-staterna.

Exempel på sådana begrepp eller förfaranden är

— ingresser,

— adressaterna för EG:s rättsakter,

— hänvisningar till territorier eller språk inom EG,

— hänvisningar till inbördes rättigheter och skyldigheter för EG-
medlemsstaterna, deras offentliga organ, företag och enskilda
personer i dessa stater,

— hänvisningar till informations- och anmälningsförfaranden.

Protokollen finns intagna i lagen (1992:1317) om ett europeiskt
ekonomiskt samarbetsområde (EES).

Behörigt organ

4 § Organ som avses i artikel 9.1 bestäms för Sveriges del av
regeringen.

Kriterier för miljömärkning

5 § Föreskrifter om vilka kriterier som skall vara uppfyllda för att
en produkt skall få märkas med EG:s miljömärke meddelas av
regeringen.

Bilagorna är inte med här.