Förordning (1994:640) om upphävande av Kungl. Maj:ts beslut den 17 december 1970 med bestämmelser för förvaltning av lönegarantiavgifter

SFS nr
1994:640
Departement/myndighet
Finansdepartementet RS
Utfärdad
1994-06-09

Regeringen föreskriver att Kungl. Maj:ts beslut den 17 december
1970 med bestämmelser för förvaltning av lönegarantiavgifter skall
upphöra att gälla vid utgången av juni 1994.