Förordning (1994:641) om statsbidrag till ungdomsorganisationer

SFS nr
1994:641
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1994-06-09
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:1060
Upphävd
2004-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:674

Målen för statsbidrag

1 § Statsbidrag enligt denna förordning lämnas till
ungdomsorganisationer för att

1. främja barns och ungdomars demokratiska fostran,

2. främja jämställdhet mellan könen,

3. främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper,

4. ge barn och ungdomar en meningsfull fritid,

5. engagera fler ungdomar i föreningslivet.

Former av bidrag m. m.

2 § Statsbidrag till ungdomsorganisationer lämnas i form av
grundbidrag och särskilt bidrag.

Grundbidrag består av dels ett fast bidrag, dels ett rörligt bidrag.

3 § Bidrag lämnas för ett år i sänder i mån av tillgång på medel.
Ett bidragsår avser det statliga budgetåret. Förordning (1995:674).

Grundbidrag

Organisationer som kan få bidrag

4 § Grundbidrag får lämnas till en ungdomsorganisation som

1. är en öppen sammanslutning i vilken medlemskapet är frivilligt,

2. är självständig och demokratiskt uppbyggd med en verksamhet
som inte strider mot demokratins idéer,

3. har minst 3 000 medlemmar i åldrarna 7–25 år vilka utgör minst
60 procent av organisationens totala medlemstal, och

4. har lokalavdelningar i minst hälften av landstingen.

5 § Grundbidrag får lämnas till en ungdomsorganisation för
handikappade, även om organisationen inte uppfyller kraven i 4 § 3
och 4. För bidrag krävs dock att organisationen

1. har minst 500 medlemmar i åldrarna 7–25 år och att dessa utgör
minst 60 procent av organisationens totala medlemsantal, och

2. har lokalavdelningar i minst sex landsting.

6 § Grundbidrag får lämnas till en ungdomsorganisation för
invandrare, även om organisationen inte uppfyller kraven i 4 § 3
och 4. För bidrag krävs dock att organisationen

1. har minst 1 500 medlemmar i åldrarna 7–25 år och att dessa
utgör minst 60 procent av organisationens totala medlemsantal,
och

2. har lokalavdelningar i minst sex landsting.

7 § Om det finns särskilda skäl för det, kan grundbidrag beviljas en
organisation även om den inte uppfyller kraven i 4–6 §§.

8 § En organisation som tidigare har beviljats grundbidrag kan få
fortsatt grundbidrag, även om den inte längre uppfyller kraven i 4–6 §§.

Rörligt bidrag

9 § Det rörliga bidragets storlek skall grundas på

1. antal medlemmar i åldrarna 7–25 år,

2. antal lokalavdelningar, och

3. antal lokala aktiviteter som samlar barn och ungdomar.

Definitioner

10 § Med en lokalavdelning av en ungdomsorganisation avses i
denna förordning en sådan avdelning

1. som har antagit stadgar och är införd i ungdomsorganisationens
register över lokalavdelningar,

2. i vilken medlemmar och organ utsedda av medlemmarna
beslutar om avdelningens verksamhet och ekonomi, och

3. som bedriver verksamhet.

Med en lokalavdelning av en ungdomsorganisation avses också en
ungdomssektion av en lokal handikapp- eller invandrarförening.

11 § Med en medlem i en ungdomsorganisation avses i denna
förordning den som

1. är ansluten till en lokalavdelning inom organisationen,

2. har stadgeenliga möjligheter att påverka beslut om
organisationens verksamhet och inriktning samt

3. för året närmast före bidragsåret har betalt medlemsavgift som
organisationen har fastställt.

12 § Med landsting jämställs i denna förordning sådana kommuner
som inte ingår i ett landsting.

Särskilt bidrag

13 § Särskilt bidrag får lämnas till en organisation, om

1. organisationens ungdomsverksamhet eller en viss tillfällig
verksamhet bland ungdomar är av en sådan karaktär att den
särskilt bör främjas, eller

2. det finns något annat särskilt skäl för sådant bidrag.

Särskilt bidrag får lämnas också till organisationer som beviljas
grundbidrag.

Beslutande myndighet m. m.

14 § Frågor om statsbidrag enligt denna förordning prövas av
Ungdomsstyrelsen.

15 § Ungdomsstyrelsens beslut enligt denna förordning kan inte
överklagas.

Övriga bestämmelser

16 § Ungdomsstyrelsen kan besluta att bidrag som har lämnats på
grund av felaktiga uppgifter skall betalas tillbaka.

Ungdomsstyrelsen kan också besluta att ett beviljat bidrag inte skall
betalas ut, om bidraget har beviljats på grund av felaktiga uppgifter.

17 § En organisation som har tagit emot bidrag enligt denna
förordning är skyldig att lämna de redovisningshandlingar,
verksamhetsberättelser samt andra uppgifter som
Ungdomsstyrelsen bestämmer.

18 § Ungdomsstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som
kan behövas för verkställigheten av denna förordning.

1994:641

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994, då förordningen
(1991:370) om statsbidrag till ungdomsorganisationer skall
upphöra att gälla.

Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som
avser tid före ikraftträdandet.