Förordning (1994:643) med instruktion för Fortifikationsverket

SFS nr
1994:643
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1994-05-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:102
Upphävd
1996-04-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:1364

Uppgifter

1 § Fortifikationsverket är en central förvaltningsmyndighet med
huvuduppgift att förvalta statens fastigheter avsedda för
försvarsändamål (ändamålsfastigheter).

2 § Fortifikationsverket skall förvalta ändamålsfastigheterna på ett
sätt som

— innebär god hushållning och hög ekonomisk effektivitet,

— innebär att ändamålsenliga mark-, anläggnings- och lokalresurser
tillhandahålls på konkurrenskraftiga villkor,

— långsiktigt tar till vara ändamålsfastigheternas värden.

Fortifikationsverket skall vidare på uppdrag av regeringen
genomföra byggnadsföretag för statens räkning.

3 § Fortifikationsverket skall på uppdrag av Försvarsmakten lämna
underlag för inriktningen av och medverka i fortifikatoriska
utvecklingsprojekt.

4 § Fortifikationsverket får inom sitt verksamhetsområde utföra
även andra uppdrag än sådana som anges i 1–3 §§.

Verket får ta ut avgifter för sin verksamhet. Avgifternas storlek
fastställs av verket.

Verksförordningens tillämpning

5 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på
Fortifikationsverket.

Myndighetens ledning

6 § Fortifikationsverkets generaldirektör är chef för verket.

Styrelsen

7 § Fortifikationsverkets styrelse består av högst nio personer,
generaldirektören medräknad. En av ledamöterna är ordförande
och en är vice ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de
andra ledamöterna är närvarande.

Organisation

8 § Fortifikationsverket beslutar om sin organisation.

Personalföreträdare

9 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
Fortifikationsverket.

Personalansvarsnämnden

10 § Fortifikationsverkets personalansvarsnämnd består — förutom
av generaldirektören och personalföreträdarna — av chefen för den
enhet som svarar för personalfrågor och myndighetens chefsjurist.
Generaldirektören är nämndens ordförande.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de
andra ledamöterna är närvarande.

Anställning m. m.

11 § Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen för en
bestämd tid.

Anställning av yrkesofficer som generalmajor, konteramiral,
överste av 1. graden och kommendör av 1. graden beslutas av
regeringen efter anmälan av generaldirektören.

Som yrkesofficer får endast den anställas som har en motsvarande
anställning i Försvarsmakten. Anställningen vid
Fortifikationsverket skall gälla tills vidare, dock längst sex år.
Förordning (1994:1364).

12 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av
regeringen för en bestämd tid.

Regeringen utser ordförande. Förordnandet ges för en bestämd tid.
Styrelsen utser inom sig en vice ordförande.

13 § I fråga om anställning vid Fortifikationsverket av en militär
tjänsteman i Försvarsmakten tillämpas inte 6 §
anställningsförordningen (1994:373).