Lag (1994:69) med bemyndigande att tillämpa lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner i fråga om en handelsblockad mot Libyen

SFS nr
1994:69
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1994-03-03

Regeringen får förordna att 3, 4, 5, 7 a, 7 b och 7 c §§ lagen (1971:176) om
vissa internationella sanktioner skall tillämpas i fråga om en handelsblockad
mot Libyen med anledning av resolution 883 (1993) som Förenta nationernas
säkerhetsråd antagit den 11 november 1993. Regeringen får också meddela
förordnande enligt 11 § tredje stycket lagen.

Om säkerhetsrådets beslut eller rekommendation helt eller delvis återkallas
eller förfaller eller om förhållandena ändras så att syftet med ett förordnande
inte längre kvarstår skall regeringen så snart det kan ske i motsvarande mån
upphäva ett meddelat förordnande eller med stöd därav meddelade föreskrifter.