Lag (1994:693) om rätt för kommuner och landsting att lämna internationell katastrofhjälp och annat bistånd

SFS nr
1994:693
Departement/myndighet
Finansdepartementet K
Utfärdad
1994-06-09
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:151
Upphävd
2001-07-01

1 § Kommuner och landsting får lämna katastrofhjälp eller annat
humanitärt bistånd till ett annat land, om det där inträffar en
katastrof eller på något annat sätt uppstår en nödsituation.

Biståndet får ges i form av utrustning som de kan avvara.

Utrustningen skall lämnas direkt till det andra landet eller
skickas genom en internationell hjälporganisation. Den får
också lämnas till en internationell hjälporganisation för att
användas om en nödsituation senare skulle inträffa.
Lag (1999:948).

2 § Till ett land som avses i 1 § och som får svenskt statligt
bistånd får kommuner och landsting ge bistånd också i form av
utrustning, rådgivning, utbildning eller på annat sätt under
förutsättning att regeringen lämnar tillstånd till det.

Sådant bistånd kan även ges i form av ekonomiskt stöd för att
genomföra utbildning och rådgivning.

Biståndet skall lämnas direkt till det andra landet eller
skickas genom en internationell hjälporganisation.
Lag (1999:948).

3 § När kommuner eller landsting lämnar sådant bistånd som
avses i 2 §, skall de förvissa sig om att biståndet kommer till
avsedd användning. Lag (1999:948).

4 § Kommuner eller landsting som har beslutat att lämna bistånd
i form av utrustning får i skälig omfattning anvisa medel som
behövs för att transportera och ställa i ordning utrustningen.

De får också tillhandahålla och svara för ersättning till
personal som behövs för att utrustningen skall kunna tas i
bruk. Lag (1999:948).