Förordning (1994:7) om flyttningsbidrag

SFS nr
1994:7
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1994-01-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:594
Upphävd
1999-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:1788

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om

— rätt till ersättning för resa, uppehälle och bohagstransport för
den som söker anställning eller skall delta i
arbetsmarknadsutbildning på annan ort (respenning),

— bidrag till den som flyttar från hemorten för att arbeta på en
annan ort (starthjälp),

— bidrag till arbetsgivare som anställer en medflyttande

familjemedlem (medflyttandebidrag), och

— bidrag till den som tar ett arbete som medför långa
pendlingsresor (pendlingsstöd). Förordning (1995:730).

1 a § En person får beviljas respenning, starthjälp,
medflyttandebidrag eller pendlingsstöd från och med den dag han
eller hon fyller 20 år eller då han eller hon har genomgått
treårig gymnasieskola. Förordning (1998:1788).

Respenning

Villkor för respenning

2 § Respenning får lämnas till den som

1. är eller riskerar att bli arbetslös,

2. bedöms inte kunna få arbete i eller nära hemorten, och

3. söker arbete genom den offentliga arbetsförmedlingen eller skall delta
i arbetsmarknadsutbildning i en ort där sysselsättningen varaktigt är god
och som kan antas stadigvarande få arbete i eller nära utbildningsorten
efter utbildningens slut.

3 § Den som inte är eller riskerar att bli arbetslös kan få respenning,
om han eller hon

1. i avvaktan på en anställning inom ett yrke som motsvarar hans eller
hennes utbildning har tagit en annan, tillfällig anställning, eller

2. inför en driftsinskränkning begränsar inskränkningens verkningar
genom att flytta.

4 § Respenning får dessutom lämnas till den som har en kvalificerad
yrkesutbildning och som har fått anställning i yrket vid ett stöd-
berättigat företag i en ort inom stödområde som avses i förordningen
(1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd eller inom område som
enligt regeringens beslut skall vara inplacerat i tillfälligt stöd-
område, om arbetskraft med sådan utbildning inte kan erhållas i orten.

Detsamma gäller den som bor inom stödområde enligt nämnda förordning och
som har fått stadigvarande anställning i en annan ort, om flyttningen
förbättrar möjligheterna för annan arbetssökande som har svårt att byta
bostadsort eller inte kan byta bostadsort att få arbete inom stödområdet.

5 § Respenning får lämnas även vid en arbetstagares och hans eller hennes
hushållsmedlemmars återflyttning till hemorten inom ett år från flyttningen
till anställningsorten, om

1. arbetstagaren får anställning i hemorten,

2. det finns särskilda skäl för återflyttningen, och

3. arbetstagaren vid flyttningen till anställningsorten har fått respenning
och anställningen var avsedd att vara minst sex månader.

Förmåner

6 § Respenning utgörs av ersättning för resa, uppehälle och
bohagstransport. Förordning (1994:149).

7 § Ersättning för resa och uppehälle får lämnas

1. för arbetssökandens besök i en annan ort, om besöket bedöms
nödvändigt för att anställning i den orten skall komma till stånd
(sökanderesa),

2. för barn som följer med vid sökanderesa, om barntillsynen inte kan
ordnas på något annat lämpligt sätt,

3. för den som tillträder en anställning eller börjar en utbildning i en
annan ort än hemorten (tillträdesresa), och

4. för hushållsmedlemmars flyttning till anställningsorten eller
utbildningsorten.

8 § Ersättning för arbetstagarens och hans eller hennes hushållsmedlemmars
återresa till hemorten får lämnas vid en sådan återflyttning som avses
i 5 §.

8 a § Ersättning för bohagstransport får lämnas till den som

1. har fått en anställning som beräknas vara minst sex månader
eller en arbetsmarknadsutbildning i en annan ort än hemorten och
har fått bostad där, eller

2. uppfyller villkoren i 5 §. Förordning (1994:149).

9 § Ersättning för resa och uppehälle beräknas enligt 18 §
förordningen (1987:409) om bidrag till arbetshjälpmedel m. m.
Förordning (1995:730).

10 § Ansökan om respenning skall göras före resan eller flyttningen.
En ansökan som har gjorts senare får bifallas endast om det finns
synnerliga skäl. Förordning (1994:149).

Starthjälp

10 a § Starthjälp får lämnas till den som

1. är arbetslös och sökt arbete genom den offentliga
arbetsförmedlingen, och

2. genom arbetsförmedlingen eller på egen hand fått anställning
på en ort dit det inte är möjligt att resa dagligen från
hemorten.

Starthjälp lämnas dock inte om

1. arbetstagaren i den nya anställningen har rätt till
traktamente från arbetsgivaren på grund av flyttning i samband
med den nya anställningen,

2. anställningen beräknas vara kortare tid än sex månader,
eller

3. anställningen är den första efter avslutad utbildning av
annat slag än arbetsmarknadsutbildning. Förordning (1998:164).

10 b § Starthjälp lämnas med 10 000 kronor och betalas ut i
samband med att anställningen tillträds eller, om ansökan har
gjorts efter tillträdet, då ansökan har bifallits.

Starthjälp får bara lämnas en gång för varje arbetssökande
under en tvåårsperiod. Förordning (1998:164).

10 c § Om arbetstagaren vållar att anställningen upphör inom sex
månader skall den del av starthjälpen som hänför sig till den
återstående perioden betalas tillbaka. Detsamma gäller om
arbetstagaren beviljas ledighet utan ersättning från arbetsgivaren
och ledigheten inte beror på sjukdom eller har en annan liknande
orsak. Förordning (1995:730).

10 d § En ansökan om starthjälp skall göras innan anställ-
ningen tillträds. En ansökan som har gjorts senare får bifallas
endast om det finns synnerliga skäl. Förordning (1998:164).

Medflyttandebidrag

11 § Medflyttandebidrag får lämnas till en arbetsgivare när denne anställer
en familjemedlem som flyttar tillsammans med en arbetstagare som tillträder
en anställning i en annan ort än hemorten, om

1. familjemedlemmen inte kan få arbete utan att bidrag lämnas,
och

2. arbetsplatsen är belägen i Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs,
Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens eller Norbottens län eller
i Dals Eds, Bengtsfors eller Åmåls kommun i Västra Götalands län,
Skinnskattebergs, Fagersta eller Norbergs kommun i Västmanlands län
eller Hällefors eller Ljusnarsbergs kommun i Örebro län.
Förordning (1997:822).

12 § För att en anställning skall berättiga till bidrag skall den avse
minst 6 månader och ha erbjudits genom den offentliga arbetsförmedlingen.

13 § Innan ett ärende om medflyttandebidrag avgörs, skall berörda
arbetstagarorganisationer ha fått tillfälle att yttra sig.

14 § Bidrag lämnas med 50 procent av den totala lönekostnaden under
högst 24 månader.

Pendlingsstöd

14 a § Pendlingsstöd får lämnas till den som

1. är arbetslös och sökt arbete genom den offentliga
arbetsförmedlingen, och

2. genom arbetsförmedlingen eller på egen hand fått anställning
på en ort dit resekostnaden överstiger den kostnad som lokalt
finns för normalt pendlingsavstånd.

Pendlingsstöd lämnas dock inte om

1. arbetstagaren i den nya anställningen har rätt till
traktamente från arbetsgivaren på grund av flyttning i samband
med den nya anställningen,

2. anställningen beräknas vara kortare tid än sex månader,
eller

3. anställningen är den första efter avslutad utbildning av
annat slag än arbetsmarknadsutbildning. Förordning (1998:164).

14 b § Pendlingsstöd lämnas för de resekostnader som överstiger de
kostnader som den arbetslöse normalt skulle ha haft för resor till
och från ett arbete inom normalt pendlingsavstånd. Pendlingsstöd
lämnas dock med högst 1 200 kronor i månaden för dagpendling.

Om avståndet mellan hemorten och anställningsorten är för långt för
dagpendling lämnas bidrag med skälig kostnad för två hemresor i
månaden.

Pendlingsstöd får lämnas under högst sex månader och endast en gång
för varje arbetssökande under en tvåårsperiod.
Förordning (1996:1106).

14 c § En ansökan om pendlingsstöd skall göras innan
anställningen tillträds. En ansökan som har gjorts senare får
bifallas endast om det finns synnerliga skäl.
Förordning (1998:164).

Gemensamma bestämmelser

15 § Bestämmelser om hur ärenden skall handläggas m. m. finns i 19 och
21–23 §§ förordningen (1987:405) om den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten. Bestämmelserna gäller när denna förordning tillämpas. För
medflyttandebidraget gäller dessutom 20 § nämnda förordning.

16 § Respenning, starthjälp, medflyttandebidrag och pendlingsstöd
får inte lämnas, om anställningen på den nya orten kan anses som en
flyttning mellan arbetsplatser inom samma företag.
Förordning (1995:730).

17 § Vid tillämpningen av denna förordning anses risk för
arbetskonflikt vid en arbetsplats inte innebära risk för
arbetslöshet.

Lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt
skall tillämpas på respenning, starthjälp och pendlingsstöd. Detta
gäller dock inte bidrag som har beviljats före konfliktens utbrott
eller sökts före varsel om konflikten och bidrag som i annat fall
uppenbarligen skulle ha lämnats, även om konflikten inte inträffat.
Förordning (1995:730).

Övergångsbestämmelser

1994:7

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 1994, då förordningen
(1987:407) om flyttningsbidrag m. m. skall upphöra att gälla. Äldre
föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om bidrag som har sökts
före ikraftträdandet.

1994:149

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1994. De nya
bestämmelserna tillämpas dock på bidrag som har sökts från och
med den 15 februari 1994.

1996:1106

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997. Äldre
föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om bidrag som beviljats
före ikraftträdandet.