Förordning (1994:714) med instruktion för Försvarets radioanstalt

SFS nr
1994:714
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1994-05-26
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:937
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:151

Uppgifter

1 § Försvarets radioanstalt är en central förvaltningsmyndighet
med uppgift att bedriva signalspaning enligt den inriktning som
regeringen, Försvarsmakten och övriga uppdragsgivare anger.

2 § Försvarets radioanstalt skall särskilt

— följa förändringen av signalmiljön i omvärlden, den tekniska
utvecklingen och signalskyddet,

— fortlöpande utveckla den teknik och metodik som behövs för att
bedriva verksamheten,

— utföra matematiska bedömningar av kryptosystem för
totalförsvaret.

3 § Försvarets radioanstalt skall biträda andra myndigheter vid
värdering, utveckling, anskaffning och drift av signalspaningssystem.
Förordning (1996:1481).

3 a § Försvarets radioanstalt skall ha hög teknisk kompetens
inom informationssäkerhetsområdet. Försvarets radioanstalt får
efter begäran stödja sådana statliga myndigheter och statligt
ägda bolag som hanterar information som bedöms vara känslig ur
sårbarhetssynpunkt eller ur ett säkerhets- eller
försvarspolitiskt avseende. Försvarets radioanstalt skall
därvid särskilt kunna

1. stödja insatser vid nationella kriser med IT-inslag,

2. medverka till identifieringen av inblandade aktörer vid IT-
relaterade hot mot samhällsviktiga system,

3. genomföra IT-säkerhetsanalyser, och

4. ge annat tekniskt stöd.

Försvarets radioanstalt skall samverka med andra organisationer
inom informationssäkerhetsområdet såväl inom som utom landet.
Förordning (2002:1154).

3 b § Försvarets radioanstalt får med stöd av 3 och 4 §§
avgiftsförordningen (1992:191) ta ut avgifter för genomförande
av IT-säkerhetsanalyser som anges i 3 a §. Den begränsning som
följer av 4 § andra stycket avgiftsförordningen gäller inte.
Avgifternas storlek bestäms av Försvarets radioanstalt.
Förordning (2002:1154).

Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
Försvarets radioanstalt med undantag av 4, 5, 10-14, 22, 30, 33
och 34 §§. Förordning (1999:1020).

Myndighetens ledning

5 § Försvarets radioanstalts generaldirektör är chef för
myndigheten.

Vid radioanstalten finns en överdirektör som är
generaldirektörens ställföreträdare. Förordning (2000:560).

Organisation

6 § har upphävts genom förordning (1999:1020).

7 § har upphävts genom förordning (1996:1481).

Personalföreträdare

8 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
Försvarets radioanstalt.

Bestämmelserna i 6 § personalföreträdarförordningen är dock
tillämpliga endast i fråga om beslut i administrativa ärenden.

9 § har upphävts genom förordning (1996:105).

Anställning

10 § Anställning som överdirektör beslutas av regeringen efter
anmälan av generaldirektören. Lag (2004:151).

11 § I fråga om anställning vid Försvarets radioanstalt tillämpas
inte 6 § anställningsförordningen (1994:373).