Förordning (1994:728) med instruktion för Granskningsnämnden för radio och TV

SFS nr
1994:728
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1994-06-02
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1183
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2002:777

Uppgifter

1 § Granskningsnämnden för radio och TV har till uppgift att
utöva tillsyn över efterlevnaden av regler för sändningarnas
innehåll i fråga om ljudradio- och TV-sändningar till
allmänheten. I granskningen ingår kontroll av att den som på
grund av tillstånd enligt 2 kap. 2 § första, tredje, fjärde och
femte styckena radio- och TV-lagen (1996:844) har rätt att
sända ljudradio- och TV-program, utövar denna rätt i enlighet
med det tillstånd för programverksamheten som gäller. Nämnden
skall också följa innehållet i utländska ljudradio- och TV-
sändningar som riktas till den svenska allmänheten.
Förordning (2001:274).

2 § Om de uppgifter Granskningsnämnden för radio och TV har i
fråga om efterhandsgranskning av program finns det bestämmelser
i radio- och TV-lagen (1996:844). Förordning (2001:274).

3 § Med granskningsärende avses i denna förordning ett ärende
i vilket nämnden prövar om den som ansvarar för sändningen har
iakttagit sina skyldigheter enligt radio- och TV-lagen
(1996:844) eller enligt det tillstånd som beslutats med stöd av
2 kap. 2 § första, tredje, fjärde och femte styckena samma lag.
Förordning (2001:274).

4 § Nämnden granskar program efter anmälan eller på eget
initiativ.

5 § Om en anmälan har kommit in till nämnden senare än sex
månader efter det att programmet sändes, bör nämnden inte
granska programmet om det inte finns särskilda skäl.

Nämnden får inte pröva en tillståndshavares ställningstagande
med anledning av en begäran om genmäle, om den som har begärt
genmäle motsätter sig att saken prövas.

Nämnden får pröva frågor om intrång i en enskilds privatliv endast
om den enskilde skriftligen medger det.

6 § Nämnden skall se till att information om beslut av större vikt
eller principiell betydelse sprids till allmänheten.

Organisation

7 § I 9 kap. 3 § första stycket radio- och TV-lagen (1996:844) finns
bestämmelser om nämndens sammansättning. Förordning (1996:866).

8 § Hos nämnden finns en direktör som är chef för myndigheten.
Direktören skall vara jurist och ha domarerfarenhet.

Verksförordningens tillämpning

9 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322)
skall tillämpas på Granskningsnämnden för Radio- och TV:

16 § om medverkan i EU-arbetet,

18 § om myndighetens organisation,

23 § om ställföreträdare för myndighetschefen,

26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

29 § om inhämtande av uppgifter och utövande av tillsyn,

31 § om myndighetens beslut, och

35 § om överklagande.
Förordning (1998:1139).

Ansvaret för granskningsärenden

10 § Granskningsärenden avgörs vid sammanträde med nämnden.
Under de förutsättningar som anges i 9 kap. 3 § andra stycket
radio- och TV-lagen (1996:844) får ärenden dock avgöras av
ordföranden eller en vice ordförande. Sådana ärenden får också
avgöras av direktören. Direktören får dock inte fatta beslut
som innebär att den sändande brustit vid tillämpningen av
radio- och TV-lagen eller de villkor som gäller för
sändningarna. Ärenden som får avgöras av direktören får, i den
utsträckning som direktören bestämmer, även avgöras av dennes
ställföreträdare.

Andra förelägganden än sådana som innebär skyldighet att lämna
nämnden en sådan inspelning som avses i 5 kap. 3 § lagen
(1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och
yttrandefrihetsgrundlagens områden beslutas alltid vid
sammanträde med nämnden. Nämnden beslutar även om yttranden
enligt 12 kap. 2 § andra stycket radio- och TV-lagen.
Förordning (2002:777).

11 § Direktören får besluta om granskning av program eller grupper
av program samt begära in yttranden i granskningsärenden.

Direktören företräder nämnden vid domstol. Förordning (1996:866).

Ansvaret för andra ärenden än granskningsärenden

12 § Vid sammanträde med nämnden avgörs frågor som avses i 13 § 1
och 2 verksförordningen (1995:1322).

Andra frågor som inte gäller granskningsärenden avgörs av
direktören. Förordning (1996:462).

13 § Direktören har det ansvar för verksamheten och de uppgifter
som anges i 6-8, 9 och 15 §§ verksförordningen (1995:1322).
Förordning (1996:462).

Ärendenas handläggning

14 § Den som hos en tillståndshavare har begärt genmäle skall
beredas tillfälle att yttra sig i en sådan fråga som avses i 5 §
andra stycket, om inte detta framstår som obehövligt.

15 § I 9 kap. 3 § andra stycket radio- och TV-lagen (1996:844) finns
bestämmelser om nämndens beslutförhet. Förordning (1996:866).

16 § Ärenden som prövas vid sammanträde med nämnden avgörs
efter föredragning.

17 § Granskningsärenden som prövas av direktören avgörs efter
föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock
medges att sådana ärenden inte behöver föredras.

När direktören handlägger andra ärenden än granskningsärenden
behöver ärendena inte föredras.

Direktören skall på lämpligt sätt hålla nämnden underrättad om
sina beslut.

18 § I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
rätten att få en avvikande mening antecknad.

Underrättelse om beslut i granskningsärenden

19 § Besluten i granskningsärenden skall sändas till den som
ansvarar för sändningen och den som har gjort anmälan.

Anställningar m.m.

20 § Nämndens ledamöter och ersättare för ledamöter utses av
regeringen för en bestämd tid.

Regeringen utser ordförande och vice ordförande. Förordnandena
ges för en bestämd tid.

21 § Direktören anställs genom beslut av regeringen efter anmälan
av nämndens ordförande.

22 § Har upphävts genom förordning (2001:1039).

Överklagande

23 § Besluten i granskningsärenden får överklagas i den
utsträckning som anges i radio- och TV-lagen (1996:844). I
övrigt får nämndens beslut, utöver vad som följer av 9 §, inte
överklagas. Förordning (2001:274).