Förordning (1994:729) med instruktion för Radio- och TV-verket

SFS nr
1994:729
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1994-06-02
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1190
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:400

Uppgifter

1 § Radio- och TV-verket har till uppgift att besluta i frågor
om tillstånd, avgifter och registrering som rör ljudradio- och
TV-sändningar riktade till allmänheten i de fall uppgifterna
inte ligger på regeringen eller någon annan särskilt angiven
myndighet. Myndigheten skall följa utvecklingen inom
medieområdet.

Radio- och TV-verket har också till uppgift att besluta i
frågor om utgivningsbevis för verksamhet enligt 1 kap. 9 §
andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen.
Förordning (2002:915).

2 § Radio- och TV-verket skall särskilt

1. enligt radio- och TV-lagen (1996:844) pröva frågor om
tillstånd att sända närradio, fastställa sändningstider om
tillståndshavarna inte kan enas om fördelning av sändningstid
eller om en tillståndshavare begär att verket skall fastställa
sändningsschemat i sin helhet, besluta om det samtidigt får
sändas mer än ett närradioprogram i en kommun samt besluta om
större sändningsområden än en kommun,

2. enligt radio- och TV-lagen pröva frågor om tillstånd att
sända lokalradio, om överlåtelse av sändningstillstånd samt
bestämma sändningsområden,

3. enligt radio- och TV-lagen pröva frågor om tillstånd att
under en begränsad tid sända TV-program eller ljudradioprogram,

4. pröva frågor om avgift för lokalradiosändningar,

5. enligt radio- och TV-lagen förordna lokala
kabelsändarföretag och besluta om undantag från nätinnehavares
skyldigheter,

6. pröva frågor enligt lagen (1992:72) om koncessionsavgift på
televisionens och radions område,

7. enligt radio- och TV-lagen godkänna och registrera de
beteckningar för sändningar som används av den som sänder
program samt handha register över tillståndshavare,
satellitprogramföretag och satellitentreprenörer,

8. pröva frågor om utgivningsbevis enligt 1 kap. 9 §
yttrandefrihetsgrundlagen samt föra register över verksamhet
enligt samma paragraf,

9. enligt lagen (1991:1559) med föreskrifter på
tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens
områden handha register över utgivare,

10. enligt radio- och TV-lagen pröva frågor om återkallelse av
tillstånd,

11. meddela föreskrifter och utöva tillsyn enligt 2 och 3 §§
förordningen (1998:32) om standarder för sändning av radio- och
TV-signaler,

12. enligt förordningen (1995:1020) om digitala
ljudradiosändningar utlysa tillstånd att sända digital radio
och lämna förslag till regeringen om fördelning av
sändningstillstånden och

13. enligt förordningen (1997:894) om marksänd digital TV
utlysa tillstånd att sända digital TV och lämna förslag till
regeringen om fördelning av sändningstillstånden.
Förordning (2003:400).

2 a § Radio- och TV-verket skall samråda med Post- och
telestyrelsen i frågor om sändningsstandarder.
Förordning (2003:400).

Myndighetens ledning

3 § Vid myndigheten finns en generaldirektör som är chef för
myndigheten. Förordning (2000:215).

Verksförordningens tillämpning

4 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på myndigheten:

2 § om behörighet att företräda staten vid domstol,

6-9 §§ om myndighetschefens ansvar och uppgifter,

15 § om revisionsberättelse,

16 § om medverkan i EU-arbetet,

17 och 18 §§ om myndighetens organisation,

21 § andra och tredje styckena samt 23-26 §§ om ärendenas
handläggning,

29 § om inhämtande av uppgifter och utövande av tillsyn,

30 § om ärendeförteckning,

31 § om myndighetens beslut,

32 § om anställningar, och

35 § om överklagande. Förordning (1996:463).

Insyn

5 § Vid myndigheten skall finnas ett särskilt råd med uppgift att
säkerställa fortlöpande insyn i verksamheten. Rådet består av tre
ledamöter som utses av regeringen för viss tid.

Generaldirektören skall regelbundet informera rådet om viktiga
frågor samt på begäran lämna ytterligare information om verksamheten.
Förordning (2000:215).

6 § har upphävts genom förordning (1996:463).

7 § har upphävts genom förordning (1996:463).