Förordning (1994:752) om omföring av vissa allmänna avgifter

SFS nr
1994:752
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1994-06-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1966
Upphävd
1995-02-01

1 § I denna förordning regleras omföring mellan vissa inkomsttitlar
på statsbudgeten beträffande avgifter enligt

a) lagen (1992:1745) om allmän sjukförsäkringsavgift,

b) lagen (1993:1441) om allmän avgift för finansiering av
kontantförmåner vid arbetslöshet.

2 § Riksförsäkringsverket skall omföra de allmänna avgifterna.

3 § Omföring av den allmänna sjukförsäkringsavgiften skall ske
från inkomsttiteln fysiska personers inkomstskatt till inkomsttiteln
allmän sjukförsäkringsavgift.

4 § Omföring av den allmänna avgiften för finansiering av
kontantförmåner vid arbetslöshet skall ske från inkomsttiteln
fysiska personers inkomstskatt till inkomsttiteln övriga
socialavgifter.

5 § Riksrevisionsverket skall i januari och december månad under
inkomståret lämna Riksförsäkringsverket uppgift om de
preliminära omföringsbeloppen.

Riksförsäkringsverket skall varje uppbördsmånad under
inkomståret omföra en tolftedel av de i januari månad under
inkomståret preliminärt beräknade omföringsbeloppen.

Omföringsbeloppen avseende uppbördsmånaden januari skall
utgöras av skillnaden mellan de i december månad preliminärt
beräknade omföringsbeloppen och de under inkomståret tidigare
omförda preliminära beloppen.

6 § Riksskatteverket skall i december månad året efter inkomståret
lämna Riksförsäkringsverket uppgift om den slutliga allmänna
sjukförsäkringsavgiften och den slutliga allmänna avgiften för
finansiering av kontantförmåner vid arbetslöshet. Riksskatteverket
skall vid samma tidpunkt även lämna uppgift om skillnadsbelopp
avseende slutliga avgifter som ändrats efter omprövning.

7 § Skillnaden mellan preliminärt omfört belopp för ett inkomstår
och slutlig avgift för samma år skall regleras senast i februari
månad andra året efter inkomståret. Avgift som ändrats efter
omprövning regleras i februari månad året efter det att uppgift om
skillnadsbelopp lämnats.

Övergångsbestämmelser

1994:752

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994.

2. Omföring enligt 4 § skall ske första gången uppbördsmånaden
augusti 1994.

3. Riksrevisionsverket skall senast den 15 juli 1994 lämna
Riksförsäkringsverket uppgift om preliminära omföringsbelopp
avseende uppbördsmånaderna juli–december 1994.
Riksförsäkringsverket skall för denna period dela de preliminära
omföringsbeloppen med antalet uppbördsmånader för omföring
under respektive uppbördsmånad.