Förordning (1994:755) om arealbidrag för ekologisk odling

SFS nr
1994:755
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1994-06-02
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:756
Upphävd
2002-01-01

1 § Stöd kan enligt denna förordning lämnas som arealbidrag för
ekologisk odling till jordbrukare med mer än två hektar sådan
odling.

Bidrag lämnas för budgetåret 1994/95.

2 § Bidrag lämnas för areal med ekologisk odling skördeåret 1994

1. om Kontrollföreningen för ekologisk odling (KRAV) eller
Svenska demeterförbundet godkänt arealen som ekologisk odling,
eller

2. om stöd lämnats för arealen enligt förordningen (1989:11) om
stöd till alternativ odling.

Bidrag lämnas inte för areal för vilken omställnings- eller
anläggningsstöd lämnats.

3 § Bidraget lämnas med ett visst belopp för varje hektar av den
bidragsberättigade arealen.

Jordbruksverket meddelar föreskrifter om storleken på bidraget.

4 § Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av
Jordbruksverket.

5 § Som villkor för bidrag gäller att brukaren lämnar sådana
uppgifter till Jordbruksverket som är av betydelse för
stödgivningen.

6 § Mottagaren av bidrag är återbetalningsskyldig för belopp som
har betalats ut felaktigt.

Om beslutet om bidrag har meddelats på grund av oriktig eller
vilseledande uppgift av bidragstagaren, får beslutet omedelbart
hävas och lämnat bidrag krävas tillbaka inom tio år från det att
beloppet betalades ut.

7 § Jordbruksverket får ompröva beslut om bidrag. En begäran om
omprövning skall ha kommit in till verket inom fyra veckor från
det att brukaren har fått del av beslutet om bidrag.

8 § Jordbruksverkets beslut i fråga om bidrag får inte överklagas.

9 § Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om bidrag
enligt denna förordning.

Övergångsbestämmelser

2001:756

De upphävda förordningarna gäller fortfarande i fråga om stöd
som har beviljats före utgången av december 2001.