Förordning (1994:756) med instruktion för Delegationen förprognos- och utvecklingsverksamhet inom transportsektorn

SFS nr
1994:756
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1994-06-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:810
Upphävd
1995-07-01

1 § Denna förordning skall tillämpas på Delegationen för prognos-
och utvecklingsverksamhet inom transportsektorn i de delar av
verksamheten som gäller framställning av officiell statistik.

Uppgift

2 § Delegationen skall ansvara för den officiella statistiken inom
transport- och kommunikationsområdet i enlighet med vad som
anges i lagen (1992:889) och i förordningen (1992:1668) om den
officiella statistiken.

Sammansättning

3 § Delegationen utgörs av lägst tre och högst åtta ledamöter varav
en är ordförande.

4 § Vid delegationen finns ett kansli som leds av en chef.

Verksförordningens tillämpning

5 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall
tillämpas på delegationen:

— 16 § om interna föreskrifter,

— 18 § om ärendeförteckning,

— 29 § om myndighetens beslut,

— 30 § om överklagande.

Ärendenas handläggning, m. m.

6 § Delegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften av
de övriga ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga
ledamöter vara närvarande.

7 § Om ett ärende är så brådskande att ett sammanträde inte hinner
hållas, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan
ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för
beslutförhet.

8 § Delegationen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna
över till kanslichefen eller till någon annan som tjänstgör vid
delegationen att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte
behöver avgöras i enlighet med vad som föreskrivs i 6 eller 7 §.

9 § För den verksamhet som regleras i denna förordning skall 11–15 §§
kommittéförordningen (1976:119) inte tillämpas.