Tillkännagivande (1994:76) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella borföranden av barn

SFS nr
1994:76
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1994-03-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:1128
Upphävd
1995-11-01

Regeringen ger till känna följande.

Den i Haag den 25 oktober 1980 dagtecknade konventionen om de civila
aspekterna på internationella bortföranden av barn, som för Sveriges
del trätt i kraft den 1 juni 1989, har kungjorts genom publicering i
Sveriges överenskommelser med främmande makter (SÖ 1989:7) i sin
lydelse på originalspråken engelska och franska. En översättning av
konventionen till svenska finns intagen i bilaga till regeringens
proposition 1988/89: 8 om olovligt bortförande av barn i internationella
förhållanden.

Konventionen var den 1 mars 1994 i kraft i förhållande till de främmande
stater som förtecknats i det följande.

——————————————————————————-

Stat Dag då kon- Förklaringar och reservationer
ventionen blev
tillämplig mel-
lan Sverige och
staten i fråga

——————————————————————————-

Amerikas 1989-06-01 I enlighet med artikel 24 har Förenta staterna
förenta reserverat sig mot att franska får användas i
stater ansökningar, meddelanden eller andra handlingar
som sänds till dess centralmyndighet.

I enlighet med artikel 26 skall Förenta sta-
terna inte vara förpliktat att bära några kost-
nader som avses i artikelns andra stycke och
som har uppkommit på de sätt som anges i ar-
tikelns tredje stycke utom såvitt dessa kost-
nader kan täckas genom Förenta staternas
rättshjälpssystem.

Argentina 1991-06-01 —

Australien 1989-06-01 I enlighet med artikel 40 skall konventionen
gälla endast på fastlandet och i Tasmanien.

Belize 1991-04-01 I enlighet med artikel 24 har Belize reserverat
sig mot att franska får användas i ansökningar,
meddelanden eller andra handlingar som sänds
till dess centralmyndighet.

I enlighet med artikel 26 skall Belize inte
vara förpliktat att bära några kostnader som
avses i artikelns andra stycke och som har upp-
kommit på de sätt som anges i artikelns tredje
stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas
genom Belizes rättshjälpssystem.

Bosnien- 1991-12-01 —
Herzegovina

Burkina Faso 1993-12-01 —

Canada 1989-06-01 I enlighet med artikel 26 skall Canada inte
vara förpliktat att bära några kostnader som
avses i artikelns andra stycke och som har upp-
kommit på de sätt som anges i artikelns tredje
stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas
genom Canadas rättshjälpssystem.

Danmark 1991-07-01 Konventionen skall inte tillämpas i fråga om
Färöarna och Grönland.

I enlighet med artikel 24 har Danmark reser-
verat sig mot att franska får användas i ansök-
ningar, meddelanden eller andra handlingar som
sänds till dess centralmyndighet.

I enlighet med artikel 26 skall Danmark inte
vara förpliktat att bära några kostnader som
avses i artikelns andra stycke och som har upp-
kommit på de sätt som anges i artikelns tredje
stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas
genom Danmarks rättshjälpssystem.

Ecuador 1993-12-01 —

Frankrike 1989-06-01 I enlighet med artikel 24 har Frankrike reser-
verat sig mot att engelska får användas i an-
sökningar, meddelanden eller andra handlingar
som sänds till dess centralmyndighet.

I enlighet med artikel 26 skall Frankrike inte
vara förpliktat att bära några kostnader som
avses i artikelns andra stycke och som har upp-
kommit på de sätt som anges i artikelns tredje
stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas
genom Frankrikes rättshjälpssystem.

Förbunds- 1990-12-01 I enlighet med artikel 26 skall Förbunds-
republiken republiken Tyskland inte vara förpliktad att
Tyskland bära några kostnader som avses i artikelns
andra stycke och som har uppkommit på de sätt
som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt
dessa kostnader kan täckas genom Förbunds-
republiken Tysklands rättshjälpssystem.

Förbundsrepubliken Tyskland förutsätter att
ansökningar från andra stater normalt skall
åtföljas av en översättning till tyska.

Grekland 1993-06-01 I enlighet med artikel 26 skall Grekland inte
vara förpliktat att bära några kostnader som
avses i artikelns andra stycke och som har upp-
kommit på de sätt som anges i artikelns tredje
stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas
genom Greklands rättshjälpssystem.

I enlighet med artikel 24 har Grekland reser-
verat sig mot att franska får användas i ansök-
ningar, meddelanden eller andra handlingar som
sänds till dess centralmyndighet.

Irland 1991-10-01 —

Israel 1991-12-01 I enlighet med artikel 26 skall Israel inte
vara förpliktat att bära några kostnader som
avses i artikelns andra stycke och som har upp-
kommit på de sätt som anges i artikelns tredje
stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas
genom Israels rättshjälpssystem.

Kroatien 1991-12-01 —

Luxemburg 1989-06-01 I enlighet med artikel 26 skall Luxemburg inte
vara förpliktat att bära några kostnader som
avses i artikelns andra stycke och som har upp-
kommit på de sätt som anges i artikelns tredje
stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas
genom Luxemburgs rättshjälpssystem.

Före detta 1991-12-01 —
jugoslaviska
republiken
Makedonien

Mauritius 1993-12-01 I enlighet med artikel 26 skall Mauritius inte
vara förpliktat att bära några kostnader som
avses i artikelns andra stycke och som har upp-
kommit på de sätt som anges i artikelns tredje
stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas
genom Mauritius rättshjälpssystem.

Mexico 1992-08-01 —

Monaco 1993-12-01 I enlighet med artikel 26 skall Monaco inte
vara förpliktat att bära några kostnader som
avses i artikelns andra stycke och som har upp-
kommit på de sätt som anges i artikelns tredje
stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas
genom Monacos rättshjälpssystem.

Nederländerna 1990-09-01 Konventionen skall inte tillämpas i fråga om
Nederländska Antillerna och Aruba.

I enlighet med artikel 26 skall Nederländerna
inte vara förpliktat att bära några kostnader
som avses i artikelns andra stycke och som har
uppkommit på de sätt som anges i artikelns
tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan
täckas genom Nederländernas rättshjälpssystem.

Norge 1989-06-01 I enlighet med artikel 24 har Norge reserverat
sig mot att franska får användas i ansökningar,
meddelanden eller andra handlingar som sänds
till dess centralmyndighet.

I enlighet med artikel 26 skall Norge inte vara
förpliktat att bära några kostnader som avses i
artikelns andra stycke och som har uppkommit på
de sätt som anges i artikelns tredje stycke
utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom
Norges rättshjälpssystem.

Nya Zeeland 1992-08-01 I enlighet med artikel 24 har Nya Zeeland
reserverat sig mot att franska får användas i
ansökningar, meddelanden eller andra handlingar
som sänds till dess centralmyndighet.

I enlighet med artikel 26 skall Nya Zeeland
inte vara förpliktat att bära några kostnader
som avses i artikelns andra stycke och som har
uppkommit på de sätt som anges i artikelns
tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan
täckas genom Nya Zeelands rättshjälpssystem.

Polen 1993-12-01 I enlighet med artikel 26 skall Polen inte vara
förpliktat att bära några kostnader som avses i
artikelns andra stycke och som har uppkommit på
de sätt som anges i artikelns tredje stycke
utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom
Polens rättshjälpssystem.

Portugal 1989-06-01 —

Rumänien 1993-12-01 —

Schweiz 1989-06-01 —

Socialistiska 1991-12-01 —
federativa
republiken
Jugoslavien

Spanien 1989-06-01 —

Storbritannien 1989-06-01 Enligt artikel 26 skall Storbritannien och
och Nordirland inte vara förpliktat att bära några
Nordirland kostnader som avses i artikelns andra stycke
och som har uppkommit på de sätt som anges i
artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kost-
nader kan täckas genom Storbritanniens och
Nordirlands rättshjälpssystem.

Konventionen skall från och med den 1 september
1991 tillämpas även i förhållande till Isle of
Man.

Ungern 1990-07-01 —

Österrike 1989-06-01 —

——————————————————————————-

Övergångsbestämmelser

1994:76

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (1992:977) om kungörande
m. m. i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna
på internationella bortföranden av barn. Det är föranlett av att Burkina
Faso, Ecuador, Grekland, Mauritius, Monaco, Polen och Rumänien har
tillträtt konventionen och att konventionen har fortsatt giltighet
beträffande Bosnien-Herzegovina, Kroatien och Före detta jugoslaviska
republiken Makedonien.