Lag (1994:760) om inkomstskatteregler vid ombildning av landshypoteksinstitutionen

SFS nr
1994:760
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1994-06-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:1285
Upphävd
2000-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:1618

1 § Denna lag innehåller regler för beräkning av inkomstskatt till
följd av ombildning av landshypoteksinstitutionen enligt lagen
(1994:758) om ombildning av landshypoteksinstitutionen.

2 § Avsättningar till reservfond som Sveriges allmänna hypoteksbank
eller landshypoteksförening gjort i bokslut till ledning för 1986 och
senare års taxeringar återförs till beskattning hos det
kreditmarknadsbolag som avses i 3 § lagen (1994:758) om ombildning av
landshypoteksinstitutionen eller hos den ekonomiska förening som
övertar kreditmarknadsbolagets verksamhet

vid 1996 års taxering med minst trettiosju sextiondelar,

vid 1996 och 1997 års taxeringar med minst fyrtioen sextiondelar,

vid 1996-1998 års taxeringar med minst fyrtiofem sextiondelar,

vid 1996-1999 års taxeringar med minst fyrtionio sextiondelar,

vid 1996-2000 års taxeringar med minst femtiotre sextiondelar, och

vid 1996-2001 års taxeringar eller, om taxering inte sker år 2001,

vid 1996-2002 års taxeringar, med femtiosju sextiondelar.
Lag (1995:1618).

3 § Skattepliktig intäkt enligt 22 § kommunalskattelagen (1928:370)
eller 3 § 1 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt skall inte
anses uppkomma då låntagare i landshypoteksförening får andel i
den ekonomiska förening som avses i 2 § lagen (1994:758) om
ombildning av landshypoteksinstitutionen. Anskaffningsvärdet för
andelen skall anses vara noll kronor.

Övergångsbestämmelser

1994:760

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994 och tillämpas första gången
vid 1996 års taxering.

1995:1618

Denna lag träder i kraft den 31 december 1995 och tillämpas första
gången vid 1996 års taxering.

1999:1285

I fråga om 2002 och tidigare års taxeringar gäller dock
fortfarande 2 § i den upphävda lagen.