Lag (1994:77) om beslutanderätt för regionala utvecklingsbolag

SFS nr
1994:77
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1994-03-03

1 § Enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer får aktiebolag med uppgift att på regional
nivå främja näringslivets utveckling (regionala utvecklingsbolag) pröva
frågor om stöd till näringsidkare inom bolagets verksamhetsområde.

2 § Den som hos ett regionalt utvecklingsbolag har tagit befattning med en
fråga som avses i 1 § får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han därvid
fått veta om någons affärs- eller driftförhållanden.

Övergångsbestämmelser

1994:77

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Genom lagen upphävs lagen
(1978:19) om beslutanderätt för stiftelse som har bildats för att på
regional nivå främja näringslivets utveckling. Tystnadsplikten enligt 2 §
den upphävda lagen gäller dock alltjämt.