Lag (1994:774) om beskattning av vinstutdelning vid 1995 års taxering

SFS nr
1994:774
Departement/myndighet
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1994-06-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:1287
Upphävd
2000-01-01

Inledande bestämmelser

1 § För fysisk person och dödsbo gäller vid 1995 års taxering
undantaget från skatteplikt i 3 § 1 mom. tredje stycket lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt för utdelning på en aktie i
svenskt aktiebolag som blivit tillgänglig för lyftning under år 1994 i
den omfattning som anges i denna lag.

Utdelning som avses i punkt 1 a andra stycket av anvisningarna till
22 § kommunalskattelagen (1928:370) omfattas inte av denna lag.
Detsamma gäller utdelning som innebär att en aktieägare i ett
aktiebolag som har aktier noterade på börs skall erhålla rätt att
köpa en aktie i annat bolag (inköpsrätt) under förutsättning att
beslut om sådan utdelning har fattats före den 1 januari 1994.

2 § Från skatteplikt undantas utdelning på en aktie till ett belopp
som svarar mot ett jämförelsebelopp.

Beräkning av jämförelsebelopp för en aktie

3 § För en aktie som utges efter utgången av år 1993 får beräknas ett
jämförelsebelopp endast om aktien har getts ut vid nyemission eller
fondemission som har registrerats före utgången av år 1993. Ett
jämförelsebelopp får också beräknas, om aktien erhållits vid utbyte
av ett konvertibelt skuldebrev utgivet i en emission som har
registrerats före utgången av år 1993. Motsvarande gäller om aktien
erhållits genom nyteckning med stöd av en optionsrätt som har
getts ut i förening med ett skuldebrev i en emission som har
registrerats före utgången av år 1993.

4 § Med jämförelsebelopp avses 120 procent av det högsta belopp
som bolaget lämnat i vinstutdelning för något av de fem
räkenskapsår som närmast föregått det räkenskapsår för vilket
utdelning lämnas under år 1994. Med vinstutdelning avses i detta
sammanhang inte återbetalning av villkorade aktieägartillskott.

Har bolaget för det räkenskapsår för vilket utdelning lämnas år
1994 redovisat en nettovinst som är högre än den som redovisats
under något av de fem närmast föregående räkenskapsåren får
jämförelsebeloppet ökas i relation till förhållandet mellan
nettovinsten under detta räkenskapsår och den högsta nettovinst
som redovisats under något av de fem närmast föregående
räkenskapsåren. Det sammanlagda jämförelsebeloppet för samtliga
aktier i bolaget får vid en sådan beräkning inte överstiga 50 procent
av nettovinsten för det räkenskapsår för vilket utdelning lämnas.

Omfattar något av räkenskapsåren längre eller kortare tid än tolv
månader skall det belopp bolaget lämnat i vinstutdelning på aktien
och den nettovinst bolaget har redovisat jämkas vid beräkning av
jämförelsebeloppet. Jämkning skall också ske om det nominella
beloppet på aktien har satts ned eller om fondemission skett genom
att nya aktier har getts ut.

5 § Jämförelsebeloppet får ökas med ett belopp som svarar mot
sådan vidareutdelning från bolaget som anges i lagen (1994:776)
om beskattning av viss vidareutdelning.

6 § Har en aktie enligt villkor i bolagsordningen rätt till utdelning
som belöper på tidigare räkenskapsår får jämförelsebeloppet ökas
med motsvarande belopp under förutsättning att detta villkor
beslutats av bolagsstämma före ingången av år 1993.

7 § Har utdelning inte lämnats på en aktie för något av de fem
närmast föregående räkenskapsåren, skall som jämförelsebelopp
anses det jämförelsebelopp som beräknas för andra av bolaget
utgivna aktier. Finns aktier av olika slag, beräknas
jämförelsebeloppet för aktier av samma slag eller, om sådant
jämförelsebelopp inte kan beräknas, som genomsnittet av
jämförelsebeloppen på de aktier för vilka jämförelsebelopp kan
beräknas.

Har bolaget inte lämnat utdelning för något av de fem närmast
föregående räkenskapsåren, utgör jämförelsebeloppet 20 procent av
nettovinsten för det räkenskapsår för vilket utdelning lämnas.
Nettovinsten skall därvid fördelas med lika belopp på aktierna i
bolaget.

8 § Har ett aktiebolag vid tidpunkten för beslut om utdelning inte
aktier noterade på börs, får jämförelsebeloppet för en aktie
beräknas som 20 procent av ett belopp motsvarande ett
kapitalunderlag fördelat med lika belopp på aktierna i bolaget.
Kapitalunderlaget beräknas med tillämpning av lagen (1994:775)
om beräkning av kapitalunderlaget vid beskattning av ägare i
fåmansföretag.

9 § För en aktie i ett investmentföretag som avses i 2 § 10 mom.
lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt får jämförelsebeloppet
beräknas som summan av den skattepliktiga utdelning på svenska
och utländska aktier som företaget mottagit under det räkenskapsår
för vilket utdelning lämnas fördelat med lika belopp på antalet
aktier i bolaget. Detsamma gäller för en aktie i förvaltningsföretag
som avses i 7 § 8 mom. andra stycket nämnda lag i dess lydelse
intill utgången av år 1993.

Utdelning på andel i ekonomisk förening

10 § Bestämmelserna i denna lag tillämpas även för utdelning på en
andel i annan ekonomisk förening än sådan kooperativ ekonomisk
förening som avses i 2 § 8 mom. lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt.

Bestämmelserna tillämpas dock inte i fråga om utdelning på
förlagsinsatser i ekonomisk förening som betalats in till föreningen
före den 1 januari 1994.

Utdelning på aktier och andelar i fåmansföretag

11 § För utdelning på en aktie eller en andel som omfattas av
bestämmelserna i 3 § 12 mom. första stycket lagen (1947:576) om
statlig inkomstskatt gäller undantaget från skatteplikt i 3 § 1 mom.
tredje stycket nämnda lag för ett jämförelsebelopp beräknat enligt
andra stycket. Om det högsta av de jämförelsebelopp som gäller
enligt denna lag i övrigt innebär ett lägre jämförelsebelopp skall
dock undantaget gälla för detta belopp.

Jämförelsebeloppet utgörs av summan av dels ett belopp som
svarar mot statslåneräntan vid utgången av november året före
beskattningsåret med tillägg av fem procentenheter multiplicerad
med anskaffningskostnaden för aktien eller andelen beräknad enligt
3 § 12 mom. första stycket eller fjärde stycket 1 eller 2 lagen om
statlig inkomstskatt, dels en femtedel av det belopp som svarar mot
sparad utdelning.

Övriga bestämmelser

12 § Preliminär skatt enligt uppbördslagen (1953:272) skall inte tas
ut för inkomst för vilken skatteplikt föreligger på grund av denna
lag.

13 § Med nettovinst avses i denna lag nettovinsten enligt fastställd
balansräkning eller, i förekommande fall, fastställd
koncernbalansräkning.

14 § Den som betalar ut utdelning skall i samband med
utbetalningen lämna uppgift till mottagaren om hur stor del av
utdelningen som är skattepliktig enligt denna lag. Förhållanden
som avses i 11 § skall dock inte beaktas.

Avstämningsbolag skall, i samband med att underlag för
utbetalningen lämnas, till Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag
(värdepapperscentralen) lämna uppgifter enligt första stycket.
Värdepapperscentralen skall snarast lämna uppgifterna vidare till
den som är registrerad som förvaltare.

Om utdelningen betalats ut före den 1 juli 1994 skall uppgift enligt
första och andra styckena lämnas snarast efter denna tidpunkt.

Företag skall i sin självdeklaration avseende det beskattningsår för
vilket utdelning lämnas under 1994 lämna de uppgifter som behövs
för bedömning av skattskyldighet för utdelning från företaget. Kan
uppgift inte lämnas i självdeklarationen, skall uppgiften lämnas till
skattemyndigheten före utgången av oktober 1994 eller, om
utdelning lämnas därefter, inom en månad från utdelningsdagen.

15 § Föreligger särskilda skäl får Riksskatteverket efter ansökan av
det utdelande företaget eller av aktie- eller andelsägare i företaget
medge att jämförelsebeloppet för en aktie eller en andel beräknas
till högre belopp än vad som följer av denna lag. Medgivandet får
dock inte innefatta undantag från 11 §. Företaget och sökanden
skall underrättas om beslutet.

Riksskatteverkets beslut får inte överklagas.

1999:1287

Den upphävda lagen gäller dock fortfarande vid 1995 års taxering.