Lag (1994:776) om beskattning av viss vidareutdelning

SFS nr
1994:776
Departement/myndighet
Finnansdepartementet
Utfärdad
1994-06-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1903
Upphävd
1995-01-01

1 § Undantagen från skatteplikt för utdelning i punkt 2 a av
anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen (1928:370) och 3 § 1
mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt gäller inte
vidareutdelning.

Med vidareutdelning avses utdelning som det utdelande företaget
betalat med utdelning som företaget erhållit på aktie eller andel i en
utländsk juridisk person och som inte beskattats i Sverige hos
företaget. Lämnad utdelning skall anses i första hand ha betalats
med sådan erhållen utdelning som i sin tur i första hand skall anses
hänförlig till utdelning som vid vidareutdelning skall beskattas på
grund av 1–3 §§. Med vidareutdelning avses inte utdelning som
lämnas av investmentföretag eller värdepappersfond som avses i 2 §
10 mom. lagen om statlig inkomstskatt.

Bestämmelserna i denna lag tillämpas inte om det sammanlagda
belopp som ett företag delar ut som vidareutdelning ett
räkenskapsår understiger fem procent av den totala utdelning som
företaget lämnat under samma räkenskapsår.

2 § Till utdelning som skall beskattas på grund av 1 § skall läggas
utländsk källskatt som företaget erlagt och som belöper på den
vidareutdelade utdelningen.

3 § Från tillämpning av 1 § undantas vidareutdelning av sådan
utdelning som företaget erhållit och som

1. inte beskattats hos företaget på grund av bestämmelserna om
näringsbetingat innehav i 7 § 8 mom. lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt eller — om en prövning enligt nämnda moment inte
skett — vid en sådan prövning inte skulle ha beskattats hos
företaget, eller

2. är utdelning på näringsbetingat innehav som i sin tur består av
utdelning som den utländska juridiska personen på grund av
näringsbetingat innehav erhållit — direkt eller indirekt via en eller
flera juridiska personer som i sin tur erhållit utdelningen på
näringsbetingade innehav — från juridisk person som är
underkastad sådan jämförlig inkomstbeskattning som avses i 7 § 8
mom. lagen om statlig inkomstskatt, eller

3. avser vinst hos en utländsk juridisk person som har beskattats på
grund av bestämmelserna i punkt 10 andra stycket av
anvisningarna till 53 § kommunalskattelagen (1928:370).

I fall som avses i första stycket 2 skall, om inte företaget yrkat
annat, utdelning som företaget erhållit i första hand anses ha bestått
av sådan utdelning från utländsk juridisk person som medför
undantag från skatteplikt när den vidareutdelas, om sådan
utdelning funnits tillgänglig hos den utländska juridiska person som
lämnat utdelning till företaget.

4 § Understiger belopp som skulle ha beskattats på grund av 1–3 §§
sammanlagt 500 kronor för en skattskyldig, beskattas inte beloppet.

5 § Vid tillämpning av lagen (1986:468) om avräkning av utländsk
skatt skall intäkt som är skattepliktig enligt denna lag anses som
sådan utländsk intäkt som anges i 1 § den nämnda lagen. Utländsk
källskatt som erlagts av det utdelande företaget och som belöper på
det skattepliktiga beloppet skall därvid anses ha erlagts av den
skattskyldige.

I det fall skattskyldig enligt denna lag är ett företag som erhållit
vidareutdelningen på näringsbetingat innehav har företaget, utöver
avräkning av utländsk källskatt som avses i 2 § och som belöper på
sådan vidareutdelning, genom avräkning rätt att enligt 1 § tredje
stycket lagen om avräkning av utländsk skatt erhålla nedsättning av
statlig inkomstskatt motsvarande tio procent av den skattepliktiga
vidareutdelningens bruttobelopp inklusive den på
vidareutdelningen belöpande källskatten, om det utdelande
företaget enligt nämnda lag skulle ha varit berättigad till sådan
avräkning om inte skattebefrielse för utdelningen förelegat.

6 § Värdepappersfond som erhållit intäkt för vilken fonden är
skattskyldig på grund av 1 och 2 §§ får från intäkten dra av ett
belopp motsvarande den utländska källskatt som anges i 2 §
multiplicerat med fyra. Värdepappersfond är inte berättigad erhålla
avräkning av sådan utländsk skatt.

7 § Den som betalar ut utdelning skall i samband med
utbetalningen lämna uppgift till mottagaren om hur stor del av
utdelningen som är skattepliktig enligt denna lag. I det
skattepliktiga utdelningsbeloppet skall inräknas även belopp som
avses i 4 §. Uppgift skall också lämnas om utländsk källskatt som
belöper på vidareutdelningen.

Avstämningsbolag skall, i samband med att underlag för
utbetalningen lämnas, till Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag
(värdepapperscentralen) lämna uppgifter enligt första stycket.
Värdepapperscentralen skall snarast lämna uppgifterna vidare till
den som är registrerad som förvaltare.

Företag skall i sin självdeklaration lämna de uppgifter som behövs
för bedömning av skattskyldighet för utdelning från företaget. Kan
uppgift inte lämnas i självdeklarationen, skall uppgiften lämnas till
skattemyndigheten inom en månad från utdelningsdagen.

Övergångsbestämmelser

1994:776

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994 och tillämpas i fråga om
vidareutdelning som blivit tillgänglig för lyftning för den
skattskyldige efter ikraftträdandet och som har betalats med
utdelning som företaget erhållit efter utgången av år 1993.

1994:1903

Den upphävda lagen skall dock fortfarande tillämpas vid 1995 års
taxering.