Förordning (1994:795) om tillstånd för kraftverk avsedda att drivas med oljebränsle

SFS nr
1994:795
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1994-06-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:880

Inledande bestämmelser

1 § Föreskrifterna i denna förordning meddelas för att Sverige skall
uppfylla sina förpliktelser enligt avtalet om Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES-avtalet).

2 § Förordningen tillämpas på anläggningar i vilka ånga
framställs för produktion av elektrisk kraft genom förbränning
eller förgasning av bränslen.

Frågor om miljöfarlig verksamhet prövas enligt miljöbalken.
Förordning (1998:880).

Tillstånd

3 § Tillstånd krävs för att

1. uppföra ett kraftverk som avses i 2 § första stycket och som
huvudsakligen skall drivas med oljebränslen, eller

2. ändra ett kraftverk som avses i 2 § första stycket till ett utförande
för sådan drift som anges i 1.

4 § Tillstånd får meddelas endast om

1. kraftverket har en elektrisk effekt mindre än 10 MW eller är
avsett uteslutande för toppbelastnings- eller reservändamål,

2. oljebränslen används uteslutande för att tända och underhålla
förbränningen av andra produkter och om deras totala
energitillskott förblir ringa,

3. oljebränslet är en restprodukt som inte kan användas mer
effektivt för andra ändamål,

4. försörjning med andra bränslen inte kan säkerställas eller om
deras användning inte kan komma i fråga på grund av ekonomiska
eller tekniska skäl eller av säkerhetsskäl, eller

5. speciella skäl som hänför sig till skyddet för miljön nödvändiggör
användning av oljebränslen i kraftverket.

5 § Frågor om tillstånd enligt 3 § prövas av Statens energimyndighet.

Statens energimyndighets beslut får överklagas hos regeringen.
Förordning (1997:875).

Tillsyn

6 § Statens energimyndighet har tillsyn över att denna förordning följs.
Förordning (1997:875).

Ansvar

7 § Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet
påbörjar en åtgärd som anges i 3 § utan att tillstånd meddelats, om
gärningen inte är belagd med straff enligt annan författning.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

Verkställighetsföreskrifter

8 § Föreskrifter för verkställighet av denna förordning meddelas av
Statens energimyndighet. Förordning (1997:875).