Förordning (1994:796) om information och samråd om priser på råolja och oljeprodukter

SFS nr
1994:796
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1994-06-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 1997:876

1 § Statens energimyndighet skall för Sveriges vidkommande fullgöra
uppgifter i samband med information och samråd inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES) i fråga om priser på råolja och
oljeprodukter. Förordning (1997:876).

2 § När Statens energimyndighet fullgör uppgifterna enligt 1 § skall
Statens energimyndighet lämna information till EFTA: s
övervakningsmyndighet.

Bestämmelser om hur sådan information skall handläggas finns i 5 §
förordningen (1993:1435) om vissa skyldigheter för myndigheter
vid tillämpning av EES-avtalet. Förordning (1997:876).

3 § En näringsidkare är skyldig att på anmaning av Statens
energimyndighet lämna de uppgifter om priser på råolja och
oljeprodukter som behövs för att Statens energimyndighet skall
kunna fullgöra sin uppgift enligt denna förordning.

Om en anmaning enligt första stycket inte följs, får Statens
energimyndighet förelägga näringsidkaren att fullgöra sin
skyldighet. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.
Förordning (1997:876).

4 § Bestämmelser om överklagande av beslut enligt 3 § finns i 4 §
lagen (1994:791) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter
på energiområdet.