Förordning (1994:8) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Ryska federationen om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

SFS nr
1994:8
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1994-01-27
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:520

1 § Den överenskommelse mellan Sverige och Ryska federationen om ömsesidigt
bistånd i tullfrågor som har undertecknats den 29 september 1993 skall gälla
som svensk förordning.

Överenskommelsen finns i bilagan till denna förordning i engelsk och svensk
originaltext.

2 § Tullverket får meddela sådana föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning och som avses i artikel 17 i överens-
kommelsen.

1. Upplysningar, handlingar och andra meddelanden som erhållits enligt denna
överenskommelse får inte användas för andra syften än de som anges i denna
överenskommelse utan skriftligt medgivande från den tullmyndighet som lämnade
dem. Dessa bestämmelser är ej tillämpliga på upplysningar, handlingar och
andra meddelanden angående brott som rör narkotika och psykotropa ämnen.

Varje tullmyndighet skall avstå från att kräva ersättning för kostnader som
föranletts av tillämpningen av denna överenskommelse, utom vad angår gott-
görelse till sakkunniga, vittnen, tolkar och översättare.

Done at Stockholm, on September 29, 1993, in duplicate, in the Swedish,
Russian and English languages, all texts being equally authentic. In case
of any divergence of interpretation of the provisions of this Agreement the
English text shall prevail. Förordning (1999:520).