Förordning (1994:895) om svenskundervisning för invandrare

SFS nr
1994:895
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1994-06-09
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:1108
Upphävd
2011-12-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:256

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning meddelas föreskrifter om
svenskundervisning för invandrare (sfi) utöver vad som föreskrivs i
skollagen (1985:1100).

2 § I de fall svenskundervisning för invandrare anordnas
enligt 13 kap. 9 § skollagen (1985:1100) får den
myndighetsutövning som hör till rektorns uppgifter endast
överlämnas till uppdragstagaren om uppdragstagaren har fått
ett tillstånd enligt förordningen (2010:253) om betygsrätt
för vuxenutbildning. Förordning (2010:256).

Undervisningen

3 § Sfi skall vila på de grundläggande värden som anges i läroplanen
för de frivilliga skolformerna.

4 § Sfi får kombineras med utbildning inom någon annan skolform
inom det offentliga skolväsendet. I sådana fall skall läroplanen för
de frivilliga skolformerna gälla för hela utbildningen.

5 § För sfi skall det finnas en kursplan. Av kursplanen skall framgå
kursens mål. Av kursplanen skall också framgå kunskapsnivån vid
ett avstämningstillfälle under studierna och den kunskapsnivå som
alla elever minst skall ha uppnått vid kursens slut.

Kursplanen fastställs av regeringen.

6 § Undervisningen skall bedrivas som gruppundervisning. Enskild
undervisning får anordnas om det finns särskilda skäl.

7 § Riktvärdet för undervisningens omfattning i tid inom sfi är
525 timmar.

Riktvärdet får överskridas och underskridas beroende på hur
mycket undervisning eleverna behöver för att uppnå de
kunskapsmål som anges i kursplanen. I 13 kap. 4 a § skollagen
(1985:1100) finns bestämmelser om minsta antal timmar
undervisningstid i veckan.

För varje kurs som anordnas skall styrelsen för utbildningen
bestämma det antal undervisningstimmar som skall gälla. Varje
elev skall tas in till den kurs som bäst bedöms motsvara
elevens behov av undervisning. Förordning (2006:529).

8 § Undervisningen bör bedrivas kontinuerligt under hela året med
uppehåll endast för semester.

9 § Har upphävts genom förordning (2006:529).

10 § Elever som har svårigheter med utbildningen skall ges särskilt
stöd.

11 § För utvecklingsstörda elever får nödvändiga avvikelser
göras från kursplanen. Nödvändiga anpassningar av kursplanen
får göras för döva eller hörselskadade elever.
Förordning (2008:122).

Ledighet

12 § Om en elev på grund av sjukdom eller av annan orsak inte kan
delta i undervisningen, skall hindret snarast anmälas till skolan.
Styrelsen för utbildningen får besluta hur anmälningsskyldigheten
skall fullgöras.

13 § Rektorn eller den rektorn bestämmer får bevilja en elev
ledighet från undervisningen för enskilda angelägenheter.

Bedömning och betyg

14 § Läraren skall fortlöpande informera eleverna om deras
studieresultat. Läraren skall också redovisa för eleverna på vilka
grunder betygssättning sker.

15 § När en elev har avslutat kursen skall läraren sätta betyg.
Som betyg skall någon av följande beteckningar användas:

Godkänt (G)

Väl godkänt (VG). Förordning (2006:529).

16 § Läraren ska vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig
information om elevens kunskaper i förhållande till kraven i
kursplanen.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om betygskriterier
som läraren ska använda vid betygssättningen. Betygskriterierna
ska precisera vilka kunskaper enligt kursplanen som krävs för
att eleven ska få betygen Godkänt eller Väl godkänt. Om det
finns särskilda skäl, får läraren bortse från enstaka
betygskriterier eller från enstaka delar av betygskriterier.
Med särskilda skäl avses funktionshinder eller andra personliga
förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör ett
direkt hinder för eleven att uppfylla kraven för ett visst
kriterium. De kriterier som rör säkerhet och de som hänvisar
till lagar, förordningar eller myndigheters föreskrifter ska
dock alltid uppfyllas.

Lärarna ska använda sig av nationella slutprov för att
bedömningsgrunderna ska bli så enhetliga som möjligt över
landet. Skolverket får meddela föreskrifter om de nationella
slutproven. Skolverket beslutar också om utformningen av
proven.

Om en elev inte når upp till nivån för betyget Godkänt ska
läraren i ett intyg ange vad eleven kan i förhållande till
kursens mål. Förordning (2008:122).

17 § Betygen för samtliga elever ska föras i en betygskatalog.
Detsamma gäller uppgifterna i ett sådant intyg som avses i 16 §
fjärde stycket. Betygskatalogen ska utgöra den officiella
dokumentationen över de betyg som har satts och de intyg som
har getts. Rektorn ansvarar för att betygskatalogen förs.
Betygen och intygen ska kunna sammanställas för varje enskild
elev. Statens skolverk får meddela ytterligare föreskrifter om
utformningen av betygskatalogen.

Elever har rätt att få ett betygsdokument som utvisar att de
har slutfört kursen och det betyg eller det intyg som de har
fått. Betygsdokumentet utfärdas av rektorn.
Förordning (2008:122).

Prövning

17 a § Den som, utan att vara elev i sfi, vill ha ett betyg från sfi
har rätt att gå igenom prövning. Detta gäller även den som tidigare
har fått betyg på kursen.

När det gäller betyg och intyg efter prövning skall 15-17 §§
tillämpas.

Statens skolverk får meddela närmare föreskrifter om prövning.
Förordning (1996:1458).

Rättelse av betyg

18 § I 26 § förvaltningslagen (1986:223) föreskrivs om rättelse av
skrivfel eller liknande. Rektorn får besluta om rättelse av betyg och
intyg. Avser rättelsen en handling som har lämnats ut till eleven
skall en ny handling utfärdas och en anteckning om detta göras i
betygskatalogen.

Formulär

19 § Statens skolverk fastställer de formulär som behövs för
tillämpningen av denna förordning.

Överklagande

20 § Beslut enligt denna förordning av rektorn och av andra
arbetstagare får inte överklagas. Förordning (1998:1207).

Övergångsbestämmelser

1994:895

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994.

Genom denna förordning upphävs förordningen (1992:740) om
svenskundervisning för invandrare. Den upphävda förordningen
gäller dock i fråga om sfi som har påbörjats före den 1 juli 1994.