Lag (1994:900) om genetiskt modifierade organismer

SFS nr
1994:900
Departement/myndighet
Justitiedepartementet
Utfärdad
1994-06-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:811
Upphävd
1999-01-01

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag är tillämplig på innesluten användning och avsiktlig
utsättning av genetiskt modifierade organismer. Lagen är också
tillämplig när produkter som innehåller eller består av sådana
organismer släpps ut på marknaden.

Lagens syfte är att skydda människors och djurs hälsa och miljön
samt säkerställa att etiska hänsyn tas vid en sådan verksamhet som
avses i första stycket.

2 § I denna lag avses med

organism: en biologisk enhet som kan föröka sig eller föra över
genetiskt material,

genetiskt modifierad organism: en organism i vilken det genetiska
materialet har ändrats på ett sätt som inte inträffar naturligt genom
parning eller naturlig rekombination,

innesluten användning: en verksamhet i vilken någon modifierar
organismer genetiskt eller odlar, förvarar, använder, transporterar,
destruerar eller gör sig kvitt sådana genetiskt modifierade
organismer och i vilken fysiska hinder, eller en kombination av
fysiska och kemiska eller biologiska hinder, används för att
begränsa dessa organismers kontakt med allmänheten och miljön,

avsiktlig utsättning: ett avsiktligt införande av genetiskt
modifierade organismer i miljön utan någon särskild inneslutning,

släppa ut på marknaden: tillhandahålla eller göra en produkt
tillgänglig för någon annan.

3 § Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från lagens
tillämpning i fråga om organismer som har erhållits med sådana
beprövade metoder för genetisk modifiering som inte har visat sig
medföra några risker från hälso- och miljöskyddssynpunkt.

Aktsamhetskrav

4 § Vid en innesluten användning och en avsiktlig utsättning av
genetiskt modifierade organismer liksom när en produkt som
innehåller eller består av sådana organismer släpps ut på
marknaden skall de åtgärder vidtas och den försiktighet i övrigt
iakttas som behövs för att undvika negativa effekter på människors
och djurs hälsa och på miljön. Vidare skall etiska hänsyn tas.
Därvid skall beaktas att naturen har ett skyddsvärde och att
människans rätt att förändra och bruka naturen är knuten till ett
förvaltaransvar.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela särskilda föreskrifter om försiktighetsmått.

Förhandsbedömning av skador

5 § En innesluten användning och en avsiktlig utsättning av
genetiskt modifierade organismer liksom ett utsläppande på
marknaden av en produkt som innehåller eller består av sådana
organismer skall föregås av en utredning som kan läggas till grund
för en tillfredsställande bedömning av vilka hälso- och miljöskador
som organismerna kan orsaka. Utredningen skall vara gjord i
enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela ytterligare föreskrifter om utredningen.

Tillstånd m. m.

6 § En avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer och
ett utsläppande på marknaden av en produkt som innehåller eller
består av sådana organismer får ske endast efter tillstånd enligt
denna lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om undantag från tillståndskravet.

7 § Ett tillstånd får lämnas endast om den verksamhet som ansökan
avser är godtagbar från hälso- och miljöskyddssynpunkt och etiskt
försvarbar.

Ett tillstånd får förenas med villkor.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela de särskilda föreskrifter om förutsättningar för lämnande
av tillstånd som behövs från hälso- eller miljöskyddssynpunkt.

8 § Om det behövs från hälso- eller miljöskyddssynpunkt, får
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela
föreskrifter om tillstånd eller anmälan för en innesluten
användning av genetiskt modifierade organismer.

9 § En ansökan om tillstånd och en anmälan görs hos den
myndighet som regeringen bestämmer.

10 § En ansökan om tillstånd och en anmälan skall innehålla de
uppgifter som behövs för myndighetens bedömning.

Myndigheten får förelägga sökanden eller anmälaren att
tillhandahålla de undersökningar eller utredningar som
myndigheten anser behövliga för bedömningen. I föreläggandet får
vite sättas ut.

11 § Frågor om tillstånd skall prövas inom den tid som regeringen
föreskriver.

Ett tillstånd gäller i fem år, om inte något annat sägs i
tillståndsbeslutet.

Ett tillstånd får återkallas om någon av de väsentliga
förutsättningar som förelåg när tillståndet meddelades inte längre
föreligger eller om något krav som är av särskild betydelse inte har
följts.

Tillsyn

12 § Tillsynen över efterlevnaden av denna lag samt föreskrifter och
villkor som har meddelats med stöd av lagen utövas av den eller de
myndigheter som regeringen bestämmer.

13 § En tillsynsmyndighet har rätt att på begäran få de upplysningar
och handlingar som behövs för tillsynen.

14 § En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud
som behövs i enskilda fall för att denna lag eller föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen skall efterlevas.

Ett beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite.

Om någon inte vidtar en åtgärd som han är skyldig att vidta enligt
denna lag eller enligt föreskrifter eller villkor som har meddelats
med stöd av lagen eller enligt en tillsynsmyndighets föreläggande,
får myndigheten förordna om rättelse på hans bekostnad.

15 § För tillsynen enligt denna lag har en tillsynsmyndighet rätt till
tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som utnyttjas i
samband med en hantering av genetiskt modifierade organismer,
dock inte bostäder, och får där göra undersökningar och ta prover.
För ett uttaget prov betalas ingen ersättning.

Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs för tillsynen.

Gentekniknämnden

16 § En särskild nämnd, Gentekniknämnden, skall följa utvecklingen på
genteknikområdet, bevaka de etiska frågorna och ge råd om användningen
av gentekniken.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om Gentekniknämndens
uppgifter samt bestämmelser om nämndens sammansättning och
arbetsformer.

Ansvar m. m.

17 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen
eller av oaktsamhet

1. bryter mot 6 §, eller

2. bryter mot en föreskrift eller ett villkor som har meddelats med stöd
av 4 § andra stycket, 5 § andra stycket, 7 § andra stycket eller 8 §.

Om ett brott har begåtts uppsåtligen och i övrigt är att anse som
grovt, döms till fängelse i högst två år. Vid bedömande av om
brottet är grovt skall särskilt beaktas om brottet har begåtts
systematiskt eller under en längre tid, varit av mera omfattande art,
innefattat vilseledande av en myndighet eller inneburit en
uppenbar likgiltighet för människors hälsa eller miljön.

I ringa fall döms inte till ansvar.

Om gärningen är belagd med straff i brottsbalken, döms inte till
ansvar enligt denna lag.

Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud
döms inte till ansvar för en gärning som omfattas av föreläggandet
eller förbudet.

18 § Den som vid fullgörande av en skyldighet enligt denna lag eller
enligt en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen med
uppsåt eller av oaktsamhet lämnar en oriktig uppgift om
förhållande av betydelse döms till böter.

19 § Genetiskt modifierade organismer och produkter som
innehåller eller består av sådana organismer skall, om de har varit
föremål för ett brott enligt denna lag, förklaras förverkade, om det
inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller vinning av sådant
brott.

Egendom som har använts som hjälpmedel vid ett brott enligt
denna lag får förklaras förverkad, om det behövs för att hindra
brott eller det annars finns särskilda skäl.

I stället för egendom som avses i första eller andra stycket kan dess
värde förklaras förverkat.

20 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om skyldighet för den som bedriver en sådan
verksamhet som avses i 1 § första stycket eller ansöker om tillstånd
till verksamheten eller gör en anmälan om verksamheten att betala
avgifter för myndigheters verksamhet enligt denna lag.

21 § Ett beslut som en sådan myndighet som avses i 9 och 12 §§ i ett
enskilt fall har meddelat enligt denna lag eller enligt en föreskrift
som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos länsrätten.

Ett sådant beslut som avses i första stycket skall gälla omedelbart,
om inte något annat beslutas.

Övergångsbestämmelser

1994:900

Denna lag träder i kraft i fråga om 5 och 6 §§ den 1 januari 1995
och i övrigt den 1 juli 1994.