Förordning (1994:902) med instruktion för Gentekniknämnden

SFS nr
1994:902
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1994-06-09
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1075
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:1202

Uppgifter

1 § Gentekniknämnden har till uppgift att genom rådgivande
verksamhet främja en etiskt försvarbar och säker användning av
gentekniken så att människors och djurs hälsa och miljön skyddas.
Nämnden skall därvid beakta vikten av att ett gott
forskningspolitiskt klimat upprätthålls.

Gentekniknämnden har också till uppgift att sprida kunskap om
den gentekniska utvecklingen.

2 § Gentekniknämnden skall

– yttra sig vid ansökningar om tillstånd enligt 13 kap. 12 §
miljöbalken,

– också i övrigt yttra sig till berörda myndigheter och till
offentliga och privata institutioner och företag i frågor om
genteknik enligt miljöbalken samt informera dem om sådana
förhållanden inom nämndens område som kan vara av värde för
deras verksamhet,

– samråda med myndigheter när föreskrifter om genteknik
meddelas med stöd av miljöbalken,

– hålla sig underrättad om sådana projekt inom
tillämpningsområdet för miljöbalkens regler om genteknik som
kan anses kräva särskilda etiska överväganden eller vara
förenade med risker samt ta initiativ i dessa frågor,

– underrätta berörda tillsynsmyndigheter om de projekt inom
tillämpningsområdet för miljöbalkens regler om genteknik som
anses kräva särskilda etiska överväganden eller vara förenade
med risker och därvid föreslå sådana försiktighetsmått eller
andra åtgärder som nämnden bedömer vara behövliga,

– följa utvecklingen inom gentekniken och särskilt beakta nya
förhållanden som har eller kan få betydelse för det allmännas
tillsyn av användningen av gentekniken,

– informera allmänheten om utvecklingen inom det bevakade
området på ett sådant sätt att intresset för etiska frågor och
säkerhetsfrågor upprätthålls och den allmänna debatten
stimuleras,

– uppmärksamma behovet av utbildning av personal som arbetar
eller skall arbeta med gentekniken, och

– anmäla till regeringen om något användningsområde eller någon
planerad användning av gentekniken kan sättas i fråga från
etiska eller humanitära synpunkter eller om området för det
allmännas tillsyn behöver utvidgas till att omfatta andra
frågor än dem som nu är föremål för offentlig kontroll.

Om genteknikens användning på människan och medicinsk-etiska
frågor är särskilt föreskrivet. Förordning (1998:923).

3 § Gentekniknämnden skall varje år i samband med
årsredovisningen till regeringen lämna en översiktlig
redovisning av utvecklingen av gentekniken under det senaste
räkenskapsåret med uppgift om hur forskning och utveckling har
påverkats av miljöbalkens regler på området och de föreskrifter
som har meddelats med stöd av dessa regler. Förordning (1998:923).

Sammansättning

4 § Gentekniknämnden består av en ordförande, en vice
ordförande och 14 andra ledamöter.

För varje annan ledamot än ordföranden och vice ordföranden
finns en personlig ersättare.

Ledamöterna och ersättarna utses av regeringen för en tid av
högst fyra år. Förordning (2000:153).

5 § Ordföranden och vice ordföranden skall vara jurister och
ha domarerfarenhet.

Sju ledamöter skall vara riksdagsledamöter.

En ledamot skall vara etiskt sakkunnig.

Av övriga ledamöter utses

två ledamöter efter förslag av Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och samhällsbyggande, varav en ledamot skall
ha erfarenhet av djurskyddsfrågor, och

fyra ledamöter efter förslag av Vetenskapsrådet, varav en
ledamot skall vara ekolog.

Vad som sägs i andra, tredje och fjärde styckena om utseende av
en ledamot tillämpas också på ersättaren för en sådan ledamot.
Som ersättare för en ledamot som skall vara riksdagsledamot kan
dock utses även den som enligt 3 kap. regeringsformen har
utsetts till ersättare för riksdagsledamot.

Upphör riksdagsledamots uppdrag i riksdagen skall en ny ledamot
och en ersättare för denne utses för den återstående tiden.
Förordning (2000:1202).

Organisation

6 § Inom Gentekniknämnden finns de arbetsgrupper som nämnden
bestämmer.

Verksförordningens tillämpning

7 § Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på Gentekniknämnden:

18 § om interna föreskrifter,

26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

30 § om ärendeförteckning,

31 § om myndighetens beslut,

35 § om överklagande.

Bestämmelsen i 35 § gäller endast i administrativa ärenden som rör
tjänsteman hos Gentekniknämnden. Beslut i andra ärenden får inte
överklagas. Förordning (1996:395).

8 § Gentekniknämndens ordförande har det ansvar för verksamheten
och de uppgifter som anges i 6 9 §§, 13 § 1 och 2 samt 15 §
verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:395).

Ärendenas handläggning

9 § Ärenden avgörs av Gentekniknämnden i plenum. Nämnden får
dock i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över
beslutanderätten i brådskande ärenden eller ärenden av mindre
vikt till ordföranden eller till en arbetsgrupp inom nämnden.
Sådana beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

10 § Gentekniknämnden är beslutför när ordföranden eller vice
ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.
Förordning (1995:1676).

11 § Gentekniknämnden sammanträder efter kallelse av
ordföranden. Om en ledamot begär att nämnden skall
sammankallas, skall en sådan begäran följas.