Förordning (1994:905) om tillträde till den internationella transportmarknaden

SFS nr
1994:905
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1994-06-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:525
Upphävd
1995-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:1114

1 § Föreskrifterna i denna förordning meddelas för att Sverige skall
uppfylla sina förpliktelser enligt avtalet om Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES).

Bestämmelser som enligt EES-avtalet skall gälla som svensk rätt

2 § Följande bestämmelser i rättsakter inom Europeiska
gemenskaperna (EG), som det hänvisas till i bilaga 11 till
Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 7/94 av den 21 mars 1994
om ändring av protokoll 47 och vissa bilagor till EES-avtalet skall
gälla som svensk förordning:

1. Rådets förordning (EEG) nr 684/92 av den 16 mars 1992 om
gemensamma regler för internationell persontrafik med buss.

2. Rådets förordning (EEG) nr 881/92 av den 26 mars 1992 om
tillträde till marknaden för godstransporter på väg inom
gemenskapen till eller från en medlemsstats territorium eller genom
en eller flera medlemsstaters territorier.

3. Rådets förordning (EEG) nr 2454/92 av den 23 juli 1992 om
villkoren för att transportföretag skall få utföra nationella
persontransporter på väg i en annan medlemsstat än den där de är
hemmahörande.

4. Rådets förordning (EEG) nr 3118/93 av den 25 oktober 1993 om
förutsättningar för transportföretag att utföra inrikes
godstransporter på väg i en medlemsstat där de inte är etablerade.

3 § Som bilaga 1–4 till denna förordning finns de svenska
texterna till rättsakterna (EEG) nr 684/92, (EEG) nr 881/92, (EEG)
nr 2454/92 och (EEG) nr 3118/93.

4 § De danska, engelska, finska, franska, grekiska, isländska,
italienska, nederländska, norska, portugisiska, spanska, svenska
och tyska texterna har samma giltighet.

EES-anpassning av bestämmelserna

5 § När bestämmelserna i bilagorna till denna förordning innehåller
begrepp eller hänvisar till förfaranden som är utmärkande för
Europeiska gemenskapernas rättsordning,
skall bestämmelserna i följande protokoll tillämpas:

1. EES-avtalets protokoll 1 om övergripande anpassning i den
lydelse protokollet har efter ändringar enligt protokollet den 17
mars 1993 med justering av EES-avtalet och Gemensamma EES-kommitténs
beslut den 8 februari 1994 om ändring i protokoll 1 till EES-avtalet.

2. Protokoll 1 till avtalet mellan EFTA-staterna om upprättande av
en övervakningsmyndighet och en domstol.

3. Protokoll 1 till avtalet om en ständig kommitté för EFTA-staterna.

Exempel på begrepp och förfaranden som kan komma i fråga är

— ingresser,

— adressaterna för EG: s rättsakter,

— hänvisningar till inbördes rättigheter och skyldigheter för
EG-medlemsstaterna, deras offentliga organ, företag och enskilda
personer i dessa stater,

— hänvisningar till informations- och anmälningsförfaranden.

Protokollen finns intagna i lagen (1992:1317) om ett europeiskt
ekonomiskt samarbetsområde (EES).

6 § Bestämmelserna i rättsakterna skall inom ramen för EES-avtalet
tillämpas med de anpassningar som anges i följande bilagor och
tillägg till denna förordning:

1. (EEG) nr 684/92. Bilaga 1 a.

2. (EEG) nr 881/92. Bilaga 2 a och tillägg 1.

3. (EEG) nr 2454/92. Bilaga 3 a och tillägg 4.

4. (EEG) nr 3118/93. Bilaga 4 a och tillägg 2.

Behöriga myndigheter

7 § Behöriga myndigheter är

enligt förordning (EEG) 684/92 länsstyrelsen i det län där sökanden
är folkbokförd eller, om sökanden är en juridisk person, där
företagets ledning finns,

enligt förordning (EEG) nr 881/92, artiklarna 5.1, 7 och 8
tillståndsmyndigheten enligt 4 § yrkestrafiklagen (1988:263) och
enligt artiklarna 10 och 11 Vägverket,

enligt förordning (EEG) nr 2454/92 Generaltullstyrelsen, samt

enligt förordning (EEG) nr 3118/93 Generaltullstyrelsen.

Kontroller

8 § Med behörig kontrollant enligt artikel 15 i förordning (EEG)
684/92, artiklarna 5 och 6 i förordning (EEG) 2454/92 och behörig
tjänsteman enligt artikel 3.4 i förordning (EEG) 3118/93 avses för
Sveriges del polisman.

Avgifter för vissa ärenden

9 § Avgift tas ut för Generaltullstyrelsens och länsstyrelsers
prövning av ansökan om tillstånd i de fall som framgår av andra
stycket.

För ansökningsavgiftens storlek m. m. gäller bestämmelserna i 9–14 §§
avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser
tillämpas:

Ärendeslag Avgiftsklass

Tillstånd av Generaltullstyrelsen till
transport till eller från utlandet
gällande tur- och returresa eller en
enkel resa 1
Tillstånd beviljat av länsstyrelse 2

Bemyndiganden, m. m.

10 § Föreskrifter för verkställighet av denna förordning meddelas
av Vägverket.

Generaltullstyrelsen tillhandahåller dokument för vilka mallarna
anges i tilläggen 2 och 4. Vägverket tillhandahåller de dokument för
vilka mallen anges i tillägg 1.

Överklaganden

11 § Beslut om vägrat eller återkallat tillstånd får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol. Beslut om administrativ sanktion som
har meddelats av Generaltullstyrelsen enligt förordning (EEG) nr
3118/93 får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande hos kammarrätten.

Övergångsbestämmelser

1994:905

Denna förordning träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
Överklagande av beslut som nämns i 11 § som meddelats före den 1
oktober 1994 skall göras hos kammarrätten. (I kraft den 1 juli
1994, 1994:114).

1995:525

Den upphävda förordningen skall dock fortfarande tillämpas på
förhållanden som hänför sig till den tid under vilken förordningen
varit i kraft.

Bilagorna inte med här.