Förordning (1994:933) om kontant arbetsmarknadsstöd

SFS nr
1994:933
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1994-06-16
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:835
Upphävd
1998-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1997:350

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om ersättning vid
arbetslöshet enligt lagen (1973:371) om kontant
arbetsmarknadsstöd.

2 § Arbetsmarknadsstyrelsen föreskriver på vilket sätt en
arbetssökande skall vara anmäld hos den offentliga
arbetsförmedlingen för att vara berättigad till ersättning enligt
lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd.

Ersättning vid utbildning

3 § Särskilda skäl att enligt 4 § tredje stycket lagen
(1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd lämna ersättning till
den som deltar i utbildning finns när sökanden deltar i

– arbetsmarknadspolitiska åtgärder som omfattas av 3 a §,

– orienteringskurser som omfattas av 3 b §, eller

– övriga former av utbildningar som omfattas av 3 c -f §§.
Förordning (1997:350).

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder

3 a § Ersättning lämnas till den som deltar i

1. verksamhet för arbetslivsutveckling enligt förordningen
(1992:1333) om arbetslivsutveckling, eller

2. offentligt tillfälligt arbete enligt förordningen
(1996:987) om offentliga tillfälliga arbeten för äldre
arbetslösa.

Ersättning som lämnas under tid då sökanden deltar i sådan
verksamhet benämns utbildningsbidrag. Förordning (1997:350).

Orienteringskurser

3 b § Ersättning lämnas till den som deltar i en kurs som
syftar till att ge en orientering om olika yrken eller
utbildningsvägar. Kursen skall dessutom ha ett eller flera av
följande syften, nämligen att

– medverka till väl underbyggda beslut om studie- och
yrkesval,

– ge ökade studietekniska färdigheter,

– utgöra en introduktion till kurser i olika ämnnen,

– kunna ge tillfälle till bedömning av en elevs kunskaper i
olika ämnen eller kurser. Förordning (1997:350).

Övriga former av utbildningar

3 c § Till den som bedriver utbildning och finansierar sina
studier med någon form av studiestöd som helt eller delvis
består av bidrag lämnas inte ersättning utom i de fall som
anges i 3 e och 3 f §§. Förordning (1997:350).

3 d § Under förutsättning att det tidigare arbetet inte
upphörde på grund av studierna lämnas ersättning till den som

1. fortsätter studier som han eller hon innan arbetslösheten
bedrev på heltid jämsides med ett heltidsarbete, under
förutsättning att han eller hon söker heltidsarbete, eller

2. bedriver studier på deltid under förutsättning att
studierna inte hindrar honom eller henne från att söka och ta
heltidsarbete samt att sökanden intygar sin beredskap att
avbryta studierna om dessa kan hindra honom eller henne från
att ta arbete. Förordning (1997:350).

3 e § Till en sökande som fortsätter studier på deltid med
studiestöd som helt eller delvis består av bidrag och som den
sökande innan arbetslöshetens inträde bedrev på deltid vid
sidan av ett deltidsarbete lämnas ersättning under
förutsättning att han eller hon söker och kan ta ett arbete i
minst samma omfattning som tidigare. Ersättning lämnas för det
inkomstbortfall som uppstått på grund av att den sökande
ofrivilligt har fått lämna sitt deltidsarbete och den beräknas
enligt den omräkningstabell som framgår av bilagan till denna
förordning. Förordning (1997:350).

3 f § Till en sökande som efter arbetslöshetens inträde tar
upp studier på deltid med studiestöd som helt eller delvis
består av bidrag lämnas under tiden den 1 juli 1977-den 31
december 1998 ersättning under förutsättning att

– utbildningen utgör ett led i den sökandes individuella
handlingsplan,

– utbildningens omfattning inte överstiger 50 procent av en
normal heltidsanställning,

– utbildningen på deltid inte avses pågå längre tid än 180
dagar,

– den sökande inte redan deltar i en utbildning med
studiestöd, och

– den sökande söker och kan ta ett arbete som motsvarar minst
50 procent av en normal heltidsanställning.

Ersättningen beräknas enligt den omräkningstabell som framgår
av bilagan till förordningen. Förordning (1997:350).

Arbetsmarknadsstödets storlek

4 § Kontant arbetsmarknadsstöd lämnas med 240 kronor per dag
om inte annat följer av lagen (1973:371) om kontant
arbetsmarknadsstöd. Förordning (1997:350).

5 § har upphävts genom förordning (1994:1684).

Ersättning vid arbetslöshet under en del av en vecka

6 § Länsarbetsnämnden skall under den tid ersättning vid
deltidsarbete lämnas, i samarbete med den enskilde, arbetsgivare
och fackliga organisationer, aktivt verka för att sökanden får en
sammanlagd arbetstid som svarar mot hans eller hennes
arbetsutbud. Kan detta inte åstadkommas, skall sökanden om
möjligt i stället erbjudas en lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

7 § Länsarbetsnämnden skall göra en särskild prövning av rätten till
ersättning var sjätte månad. Beslut om fortsatt ersättning får
medges endast om sökanden

1. har fyllt 55 år,

2. har fått men ännu inte tillträtt en anställning med en arbetstid
som svarar mot sökandens arbetsutbud, eller

3. inte har kunnat erbjudas, på hemorten eller någon annan ort,
vare sig ett arbete med en arbetstid som svarar mot sökandens
arbetsutbud eller en lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

7 a § Den som regelbundet utför deltidsarbete under tid då hon eller
han i övrigt är arbetslös och vid ersättningsperiodens utgång
fortsätter en tillsvidareanställning på deltid har inte rätt till
ersättning i den nya ersättningsperioden så länge
tillsvidareanställningen på deltid pågår.

Begränsningen av ersättningsrätten enligt första stycket gäller
också vid en ny tillsvidareanställnng på deltid som påbörjas inom tre
månader från det att den tidigare tillsvidareanställningen på deltid
upphörde. Förordning (1995:998).

8 § Arbetsmarknadsstyrelsen får föreskriva om

1. beräkning av ersättning vid deltidsarbete för det fall att
arbetstiden inte är bestämd till ett visst antal timmar per dag eller
vecka,

2. karenstid utöver vad som följer av lagen (1973:371) om kontant
arbetsmarknadsstöd i fråga om en sökande som regelbundet utför
deltidsarbete under veckor då han eller hon i övrigt är arbetslös,
och

3. om begränsningar i ersättningsrätten utöver vad som följer av 2
och av 7 §.

I de fall som sägs i 2 och 3 får föreskrifter utfärdas endast om det
finns särskilda skäl för det.

9 § För den som söker deltidsarbete eller i annat fall är arbetslös
under en del av en vecka beräknas antalet ersättningsdagar per
vecka enligt den omräkningstabell som finns i bilaga till denna
förordning. Förordning (1994:1684).

Ansökan om ersättning

10 § Ansökan om kontant arbetsmarknadsstöd skall göras hos
länsarbetsnämnden i

— Gävleborgs län, om sökanden är bosatt i Uppsala, Västmanlands,
Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens eller
Norrbottens län,

— Älvsborgs län, om sökanden är bosatt i Jönköpings, Göteborgs och
Bohus, Älvsborgs, Skaraborgs, Värmlands, Örebro eller Hallands län,

— Gotlands län, om sökanden är bosatt i Stockholms, Södermanlands,
Östergötlands eller Gotlands län, eller

— Blekinge län, om sökanden är bosatt i Kronobergs, Kalmar, Blekinge
eller Skåne län.

Ansökan skall göras på den blankett som fastställs av
Arbetsmarknadsstyrelsen. Förordning (1996:1277).

Ersättning under permittering

10 a § Särskilda skäl att enligt 4 § fjärde stycket lagen
(1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd lämna ersättning till
den som är permitterad utan lön finns i följande fall.

1. Ersättning får under tiden den 29 september 1997 – den 1
oktober 1998 lämnas till den som enligt bestämmelser i ett
kollektivavtal som ingåtts före den 14 mars 1997 permitterats
utan lön.

2. Ersättning får, utan någon sådan begränsning i tiden som
anges i 1, lämnas till nytillträdande på arbetsmarknaden som
permitterats utan lön i samband med semesterstängning.
Förordning (1997:350).

Avgångsvederlag

10 b § Arbetsmarknadsstyrelsen får meddela närmare
föreskrifter om beräkningen av tid med avgångsvederlag enligt
6 § tredje stycket lagen (1973:371) om kontant
arbetsmarknadsstöd. Förordning (1997:350).

Övriga bestämmelser

11 § Arbetsmarknadsstyrelsen får, om det finns särskilda
skäl, föreskriva

1. att en företagare som är medlem av Sveriges Fiskares
arbetslöshetskassa skall anses vara arbetslös även i andra
fall än som sägs i 4 § sjätte stycket lagen (1973:371) om
kontant arbetsmarknadsstöd,

2. om att rätten till ersättning kan begränsas för sådana
arbetstagare som är sysselsatta i ett yrke inom vilket
arbetslöshet årligen regelbundet förekommer. Förordning (1997:350).

12 § En sökande som har påbörjat ersättningsperioden före den 6
september 1993 skall vid tillämpning av punkten tre av
övergångsbestämmelserna till lagen (1993:657) om ändring i lagen
(1993:371) om kontant arbetsmarknadsstöd anses ha varit
oavbrutet arbetslös, även om hon eller han har haft ett avbrott i
arbetslösheten på grund av

1. något skäl som sägs i 7 eller 8 § lagen om kontant
arbetsmarknadsstöd, eller

2. ett förvärvsarbete som varat kortare tid än 30 kalenderdagar i
följd. Förordning (1994:1684).

13 § Föreskrifter för verkställigheten av lagen (1973:371) om
kontant arbetsmarknadsstöd och denna förordning meddelas av

1. Arbetsmarknadsstyrelsen i fråga om bestämmelser som skall
tillämpas av styrelsen eller en länsarbetsnämnd, eller

2. Riksförsäkringsverket i fråga om bestämmelser som skall
tillämpas av en allmän försäkringskassa.

Arbetsmarknadsstyrelsen och Riksförsäkringsverket skall samråda
med varandra innan en föreskrift beslutas.

Övergångsbestämmelser

1994:933

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994, då förordningen
(1976:1067) om kontant arbetsmarknadsstöd skall upphöra att
gälla.

1994:1684

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995. Äldre
bestämmelser tillämpas fortfarande på de som med stöd av
övergångsbestämmelserna till lagen (1994:1674) om ändring i lagen
(1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd uppbär dagpenning
även efter den 1 januari 1995.

1995:998

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1995. Begränsningen
av ersättningsrätten för den vars ersättningsperiod går till ända
under tiden den 1 september — den 31 december 1995 tillämpas dock
först från och med den 1 januari 1996.

1997:350

Denna förordning träder i kraft i fråga om 3, 3 a, 3 b, 3 d,
3 f och 10 b §§ den 1 juli 1997, i fråga om 3 c, 3 e, 10 a och
11 §§ den 29 september 1997 och i övrigt den 29 december 1997.

Bilagan inte med här.