Förordning (1994:936) om ungdomspraktikanter

SFS nr
1994:936
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1994-06-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:721

Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om praktik för ungdomar
i form av arbetsmarknadsutbildning (ungdomspraktik).

2 § Bestämmelser om ungdomspraktik finns också i lagen (1992:322)
om ungdomspraktikanter.

Definitioner

3 § Ungdomspraktik är sådan praktiskt inriktad utbildning som en
arbetsgivare ordnar hos sig efter överenskommelse med länsarbetsnämnd.

4 § Benämningen arbetshandikappad har i denna förordning samma
innebörd som motsvarande benämning i 3 § förordningen (1991:333)
om lönebidrag.

Villkor för praktikplatser

5 § Arbetslösa ungdomar som har fyllt 17 år får anvisas
praktikplatser fram till och med den 30 juni det år de fyller 20 år.

Förutsättningen är att de inte kan få arbete på den reguljära
arbetsmarknaden eller någon annan utbildning eller att de inte har
kunnat sysselsättas genom någon annan lämplig arbetsmarknadspolitisk
åtgärd.

Om arbetsförmedlingen bedömer det som nödvändigt att en arbetslös
förbereder sig för arbete genom att delta i en kurs om hur
arbetsmarknaden fungerar och om hur man söker arbete, är en fullgjord
sådan kurs ett villkor för att den arbetslöse skall anvisas en
praktikplats. Förordning (1995:721).

6 § Den som inte har fullföljt en minst tvåårig gymnasieutbildning
och som omfattas av en kommuns skyldighet enligt 5 kap. 5 §
skollagen (1985:1100) att erbjuda utbildning, får anvisas en
praktikplats endast om det finns synnerliga skäl. Länsarbetsnämnden
skall då samråda med ungdomens hemortskommun innan den anvisar en
praktikplats. Detta gäller också den som har fullföljt den
gymnasieutbildningen men som har erbjudits eller kommer att erbjudas
ytterligare ett års gymnasieutbildning.

7 § Praktiktiden får vara i högst sex månader. Genom en ny
anvisning får dock praktiktiden förlängas med ytterligare högst sex
månader.

8 § Praktiken får förläggas till en och samma arbetsplats i mer än
sex månader bara om arbetsgivaren har lovat att anställa
praktikanten vid utgången av den förlängda praktikperioden eller
om det finns synnerliga skäl.

9 § har upphävts genom förordning (1995:721).

10 § har upphävts genom förordning (1995:721).

Arbetslösa med handikapp

11 § För arbetshandikappade gäller inte begränsningarna av
praktiktidens längd i 7 och 8 §§. En anvisning av en praktikplats får
förlängas med den praktiktid som länsarbetsnämnden i varje enskilt
fall bedömer vara lämplig. Förordning (1995:721).

Anvisning av praktikplatser

12 § Länsarbetsnämnden skall söka träffa överenskommelser med
arbetsgivare om att dessa skall ta emot ungdomar på praktikplatser.
En förutsättning för en överenskommelse är att arbetsgivaren

— bedöms kunna följa en utvecklingsplan enligt 18 §,

— lovar att för samma tid som praktiken avser inte lämna ersättning
till praktikanten, samt

— åtar sig att i enlighet med 19 § betala ett finansieringsbidrag.

13 § Innan länsarbetsnämnden första gången anvisar praktik på en
arbetsplats, skall nämnden ge den sammanslutning av arbetstagare
som är part i lokal förhandling med arbetsgivaren tillfälle att yttra
sig.

14 § En anvisad praktikplats skall omfatta verksamhet på heltid.
Om det finns särskilda skäl får den dock omfatta verksamhet på
deltid.

15 § Praktik får inte ordnas på ett sådant sätt eller under sådana
tider att den ersätter arbete på den reguljära arbetsmarknaden.
Arbetsmarknadsstyrelsen får meddela föreskrifter som förhindrar
att praktiken ersätter säsongsanställningar eller andra
tidsbegränsade anställningar.

16 § När det finns skäl till det skall länsarbetsnämnden pröva om
praktiken kan ersättas av arbete på den reguljära arbetsmarknaden,
någon annan utbildning eller någon annan lämplig arbetsmarknadspolitisk
åtgärd.

17 § En anvisning till en praktikplats upphör när praktiktiden har
gått ut.

Utvecklingsplan

18 § Innan länsarbetsnämnden anvisar en praktikplats skall
nämnden ha upprättat en individuell utvecklingsplan. Planen skall
säkerställa att praktikanten ges behövlig inskolning, handledning
och praktisk yrkesutbildning. Den skall upprättas i samråd med
praktikanten och med den arbetsgivare hos vilken praktiken skall
fullgöras.

Finansieringsbidrag

19 § Innan en ungdom anvisas praktik skall arbetsgivaren genom en
skriftlig överenskommelse med länsarbetsnämnden ha åtagit sig att
till staten betala ett finansieringsbidrag i samband med
anvisningstidens slut.

I fråga om arbetshandikappade ungdomar får länsarbetsnämnden
anvisa praktik utan en sådan överenskommelse om det finns
särskilda skäl för det.

20 § Finansieringsbidraget skall vara 1 000 kronor i månaden under
de första sex månaderna av praktiken. Om praktikanten fullgör
praktik hos samma arbetsgivare under längre tid än sex månader
skall finansieringsbidraget för tiden efter de första sex månaderna
vara 3 000 kronor i månaden.

Utbildning och vägledning

21 § En ungdomspraktikant skall efter länsarbetsnämndens
anvisningar delta i

1. en kurs om hur arbetsmarknaden fungerar och om hur man söker
arbete,

2. arbetsförberedande åtgärder i form av vägledning, och

3. sådana arbetsmarknadspolitiska åtgärder som bedöms vara
lämpliga.

Återkallande av anvisning

22 § Länsarbetsnämnden skall återkalla anvisningen av en
praktikplats, om

1. nämnden finner att praktiken kan ersättas av arbete på den
reguljära arbetsmarknaden, av någon annan utbildning eller genom
någon annan lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd,

2. praktikanten utför förvärvsarbete som inte enbart är tillfälligt
eller av obetydlig omfattning,

3. praktikanten avvisar ett erbjudet lämpligt arbete,

4. arbetsgivaren eller praktikanten inte följer den utvecklingsplan
som har upprättats enligt 18 §,

5. praktikanten utan giltig anledning inte deltar i verksamhet som
avses i 21 §,

6. praktikanten under praktiken tar emot ersättning som brukar
lämnas i en anställning för samma tid som avses med praktiken,

7. praktikanten gör sig skyldig till annan allvarlig misskötsamhet,
eller

8. arbetsgivaren inte fullgör sitt åtagande att betala
finansieringsbidrag.

Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart.

Förmåner

23 § Ungdomspraktikanten har rätt till utbildningsbidrag i form av
dagpenning. Dagpenningen beräknas enligt 20–22 §§ förordningen
(1987:406) om arbetsmarknadsutbildning.

Arbetshandikappade ungdomar har efter tolv månaders praktik rätt
till en dagpenning om lägst 475 kronor. Såsom praktik räknas i
detta hänseende också tid då den arbetshandikappade haft en
särskild inskolningsplats enligt den upphävda lagen (1989:425) om
särskilda inskolningsplatser hos offentliga arbetsgivare.

24 § Länsarbetsnämndens anvisning av en ungdom till en
praktikplats innebär att nämnden har beslutat att ungdomen har
rätt till utbildningsbidrag. Den allmänna försäkringskassan
beräknar bidragets storlek och betalar ut bidraget.

25 § Om det finns särskilda skäl får länsarbetsnämnden lämna
ersättning för resekostnader med ett skäligt belopp till
ungdomspraktikanten.

Återbetalningsskyldighet

26 § På utbildningsbidrag enligt denna förordning skall tillämpas
bestämmelserna om återbetalningsskyldighet i 22 § förordningen
(1987:405) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Vad
som där sägs om länsarbetsnämnd skall dock i stället gälla allmän
försäkringskassa.

Betalning av finansieringsbidrag

27 § Länsarbetsnämnden skall i samband med beslutet om att
anvisa en praktikplats lämna överenskommelsen om
finansieringsbidrag till den allmänna försäkringskassan.

28 § Länsarbetsnämnden får på begäran av arbetsgivaren helt eller
delvis efterge en fordran på finansieringsbidrag, om

1. arbetsgivaren anställer ungdomspraktikanten senast i samband
med anvisningstidens slut, under förutsättning att praktikanten
inte har varit anvisad praktik hos arbetsgivaren för sammanlagt
längre tid än sex månader,

2. praktikanten i betydande omfattning har varit ledig eller på
annat sätt varit frånvarande från utbildningen hos arbetsgivaren,
eller

3. det av någon annan anledning än som sägs i 2 är uppenbart
oskäligt att kräva betalning.

Begäran om eftergift skall göras hos länsarbetsnämnden inom en
månad från anvisningstidens slut. Nämnden skall omedelbart
underrätta försäkringskassan när begäran om eftergift kommit in.

29 § Länsarbetsnämnden skall underrätta försäkringskassan om
beslut i fråga om eftergift samt i övrigt skriftligen lämna de
uppgifter som behövs för kassans handläggning av ärendet.
Handlingarna skall överlämnas till försäkringskassan så snart som
möjligt. Har ett beslut om eftergift överklagats, skall handlingarna
överlämnas när ärendet om överklagande har avgjorts.

Överklagande

30 § Länsarbetsnämndens beslut om att återkalla en anvisning av
en praktikplats får överklagas av den som har anvisats platsen.
Nämndens beslut i fråga om eftergift får överklagas av
arbetsgivaren. Andra beslut av länsarbetsnämnden får inte
överklagas.

31 § I fråga om ett ärende som i första instans avgörs av en allmän
försäkringskassa tillämpas bestämmelserna i 20 kap. 10–13 §§ lagen
(1962:381) om allmän försäkring.

Övrigt

32 § I fråga om den som har anvisats en praktikplats enligt denna
förordning tillämpas följande bestämmelser i förordningen (1987:406)
om arbetsmarknadsutbildning, nämligen

— 30 § första stycket 1–5, 7 och 8 om utbildningsbidrag vid
frånvaro,

— 30 a och 30 b §§ om karensdagar och beviljande av ledighet,

— 31 och 32 §§ samt 33 § första stycket 1 och andra stycket om
samordning med andra förmåner m. m., och

— 42 § andra stycket om vad som gäller vid arbetskonflikter.
Förordning (1995:721).

33 § Arbetsmarknadsstyrelsen får meddela de ytterligare
föreskrifter som behövs för att tillämpa denna förordning. Om en
åtgärd skall vidtas av de allmänna försäkringskassorna, meddelas
dock föreskrifterna av Riksförsäkringsverket efter samråd med
Arbetsmarknadsstyrelsen.

Övergångsbestämmelser

1994:936

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994 och gäller till
utgången av juni 1995. Genom förordningen upphävs förordningen
(1992:330) om ungdomspraktikanter.

2. När finansieringsbidragets storlek enligt 20 § bestäms skall, om
överenskommelse om finansieringsbidrag träffats före den 10 mars
1994, bortses från tid då ungdomspraktikanten har varit anvisad
hos arbetsgivaren före den 1 januari 1994.

3. Bestämmelsen i 28 § om länsarbetsnämndens möjlighet att helt
eller delvis efterge en fordran på finansieringsbidrag skall tillämpas
när begäran om eftergift görs efter ikraftträdandet. På begäran om
eftergift som gjorts innan ikraftträdandet skall bestämmelserna i
den upphävda förordningen tillämpas.

1994:1838

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om praktikplatser som
länsarbetsnämnden har anvisat före ikraftträdandet.
Förordning (1995:152).

1995:152

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1995. Den skall dock
tillämpas för tid från och med den 1 januari 1995.