Förordning (1994:946) om den nationella forskningsanläggningen i elektronacceleratorlaboratoriet (MAX IV-laboratoriet) i Lund

SFS nr
1994:946
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1994-06-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1567

1 § Vid Lunds universitet finns det ett
elektronacceleratorlaboratorium som benämns MAX IV-
laboratoriet.

Laboratoriet ska vara tillgängligt för forskare från
universitet, högskolor och övriga forskningsinstitutioner i
Sverige. Även forskare från andra länder ska kunna bedriva
forskning vid laboratoriet. Förordning (2011:1567).

2 § Vid laboratoriet bedrivs forskning med synkrotronljus och
energirika elektroner.

3 § Laboratoriet leds av en styrelse. Vid laboratoriet ska det
finnas en direktör som utses av styrelsen.
Förordning (2011:1567).

4 § Styrelsen skall besluta i frågor som rör budget och
verksamhetsplanering samt verka för medelsanskaffning.

5 § Styrelsen består av en ordförande och åtta andra ledamöter.
Samtliga ledamöter utses av styrelsen för Lunds universitet i
samråd med Vetenskapsrådet och Verket för innovationssystem.
Förordning (2011:1567).

6 § Efter att ha inhämtat synpunkter från Lunds universitet ska
Vetenskapsrådet lämna underlag till budget, årsredovisning och
annat liknande underlag till regeringen.
Förordning (2011:1567).