Förordning (1994:950) om statsbidrag till handikapporganisationernas rekreationsanläggningar

SFS nr
1994:950
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1994-06-09
Författningen har upphävts genom
SFS 2013:197
Upphävd
2013-06-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:751

1 § Statsbidrag enligt denna förordning lämnas för
rekreationsanläggning för funktionshindrade som drivs av central
handikapporganisation eller en juridisk person som organisationen
har bestämmande inflytande i.

Som villkor för bidrag gäller att

1. såväl anläggningen som verksamheten vid anläggningen skall
vara tillgänglig för vuxna personer med omfattande
funktionshinder och deras anhöriga samt för barn eller ungdomar
med omfattande funktonshinder och deras familjer eller anhöriga,

2. särskild personal för service, ledsagarservice eller
fritidsverksamhet m. m. skall finnas, och att

3. personer med funktionshinder och deras anhöriga samt personlig
assistent och ledsagare skall ha företräde till anläggningen.

2 § Bidrag lämnas för kostnader för

1. drift av anläggningen,

2. underhåll av byggnader, samt

3. investeringar.

Bidrag utgår endast för sådana kostnader som betingas av åtgärder
för att göra anläggningen tillgänglig för personer med
funktionshinder samt för kostnader för den särskilda service och
verksamhet som finns vid anläggningen.

3 § Bidrag lämnas för ett år i sänder men betalas ut
kvartalsvis. Ett bidragsår avser tiden den 1 januari-den 31
december. Förordning (2003:751).

4 § Ansökan om bidrag skall göras skriftligen och lämnas in till
Socialstyrelsen senast tre månader före bidragsårets början.

5 § Har upphävts genom förordning (2003:751).

6 § Socialstyrelsen beslutar om och betalar ut bidrag enligt
denna förordning. Förordning (2003:751).

7 § Socialstyrelsen får besluta att ett utbetalt bidrag skall
betalas tillbaka eller att ett beviljat bidrag inte skall
betalas ut, om det har lämnats ut felaktigt eller med ett för
högt belopp. Förordning (2003:751).

8 § En handikapporganisation som fått statsbidrag enligt denna
förordning skall senast två månader efter utgången av bidragsåret
lämna Socialstyrelsen en redogörelse för sin verksamhet.

Handikapporganisation som avses i första stycket är skyldig att på
begäran av Socialstyrelsen eller Riksrevisionen tillhandahålla
det underlag som behövs för dessa myndigheters granskning.
Förordning (2003:271).

8 a § Socialstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte
överklagas. Förordning (2003:751).

9 § Socialstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

1994:950

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994. För bidragsåret den
1 juli 1994–30 juni 1995 får bidrag utges utan hinder av 4 och 5 §§.
Socialstyrelsen får utbetala den del av bidraget som avser det första
kvartalet av detta bidragsår i efterskott.

1995:505

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.

Det första bidragsåret efter denna förordnings ikraftträdande skall
omfatta perioden den 1 juli 1995 — den 31 december 1996.

2003:751

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

2. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas på ansökningar
som avser år 2004.