Förordning (1995:1016) om bostadsbidragsregister

SFS nr
1995:1016
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1995-06-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:157
Upphävd
1998-06-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:1043

Inledande bestämmelser

1 § De allmänna försäkringskassorna och Riksförsäkringsverket skall
med hjälp av automatisk databehandling föra ett gemensamt
bostadsbidragsregister.

2 § För bostadsbidragsregistret gäller bestämmelserna i lagen
(1994:1517) om socialförsäkringsregister. I denna förordning meddelas
närmare föreskrifter om registrets förande.

Registerändamål

3 § De allmänna försäkringskassorna får använda
bostadsbidragsregistret för handläggning av ärenden enligt lagen
(1993:737) om bostadsbidrag.

Riksförsäkringsverket får använda bostadsbidragsregistret för
verkställighet av beslut i ärenden enligt första stycket och för
handläggning av ärenden om överklaganden av sådana beslut.

Registerinnehåll

4 § Sådana ekonomiska och personliga förhållanden som avses i 8 §
lagen (1994:1517) om socialförsäkringsregister får registreras i
bostadsbidragsregistret i den omfattning som anges i bilaga till
denna förordning, med de begränsningar som följer av lagens
bestämmelser och registerändamålet.

Sambearbetning

5 § Bostadsbidragsregistret får, med de begränsningar som följer av
bestämmelserna om registerinnehåll, tillföras

1. sådana uppgifter i ett lokalt sjukförsäkringsregister som får
lämnas ut till Riksförsäkringsverket på medium för automatisk
databehandling enligt 18 § första och andra styckena lagen (1993:747)
om sjukförsäkringsregister hos de allmänna försäkringskassorna,

2. uppgifter från aviseringsregistret enligt lagen (1995:743) om
aviseringsregister,

3. uppgifter från ett skatteregister enligt skatteregisterlagen
(1980:343) och ett sådant register som avses i 6 kap. 8 §
fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199),

4. uppgifter från ett register hos Centrala studiestödsnämnden som
innehåller uppgifter om studiemedel,

5. uppgifter från ett sådant register som anges i övergångsbestämmelsen
till lagen (1994:1517) om socialförsäkringsregister.
Förordning (1996:1043).

Utlämnande av uppgifter på medium för automatisk databehandling

6 § Uppgifter i bostadsbidragsregistret får lämnas ut på medium för
automatisk databehandling i den utsträckning som anges nedan till
följande mottagare:

Mottagare Uppgifter Ändamål

Bank; den som Identifierings- Utbetalning av
bedriver bank- uppgifter om bostadsbidrag
giro-/postgiro- utbetalningar
verksamhet

Kommunal nämnd Uppgifter om ut- Bedömning av rätt
betalt bostads- till bistånd och be-
bidrag räkning av avgifter
enligt socialtjänst-
lagen (1980:620)

Kronofogdemyn- Uppgifter om ut- Verkställighet en-
dighet betalt bostads- ligt utsökningsbalk-
bidrag en eller annan för-
fattning

Gallring

7 § Gallring av personuppgifter i bostadsbidragsregistret skall ske
så att uppgifter tas bort ur registret under det femte kalenderåret
efter det år de registrerades, om de då inte fortfarande kan ha
betydelse för handläggningen av ett ärende enligt 3 §.

Riksarkivet får efter samråd med Riksförsäkringsverket meddela
föreskrifter om undantag från gallring med stöd av 19 § andra stycket
lagen (1994:1517) om socialförsäkringsregister.

Verkställighetsföreskrifter

8 § Riksförsäkringsverket får meddela de ytterligare föreskrifter
som behövs för verkställigheten av lagen (1994:1517) om
socialförsäkringsregister i fråga om bostadsbidragsregistret och för
verkställigheten av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

1998:157

De upphävda förordningarna skall dock fortfarande gälla i fråga
om sådana register som enligt övergångsbestämmelserna till
socialförsäkringsregisterlagen (1997:934) får föras enligt
äldre bestämmelser till utgången av år 1998.

Bilaga

REGISTERINNEHÅLL — PERSONLIGA OCH EKONOMISKA

FÖRHÅLLANDEN ENLIGT 4 §

A. Allmänna ärendeuppgifter:

— uppgifter rörande hushållets sammansättning.

B. Närmare uppgifter för bedöming av rätten till och beräkning av
bostadsbidrag:

— uppgifter om bostaden och om bostadskostnaden,

— bidragsgrundande inkomst och nödvändiga uppgifter för
fastställande av denna,

— förmögenhet.

C. Uppgifter rörande utbetalning:

— belopp,

— ersättningar som skall avräknas enligt 17 kap. 1 § lagen
(1962:381) om allmän försäkring,

— kontonummer,

— de övriga identifieringsuppgifter som behövs för att utbetalning
skall kunna ske.

D. Uppgifter rörande återbetalning:

— vad som har betalats ut för mycket,

— belopp för återbetalning och eftergift,

— inbetalade belopp,

— kravåtgärder.

E. Uppgifter om försäkringskassans och förvaltningsdomstols beslut:

— utgången, tillämpade bestämmelser, beslutsmotiveringar och
huruvida överklagande har skett.