Förordning (1995:1029) med instruktion för Fastighetsmäklarnämnden

SFS nr
1995:1029
Departement/myndighet
Inrikesdepartementet
Utfärdad
1995-07-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:1808
Upphävd
1999-01-01

Uppgifter

1 § Fastighetsmäklarnämnden är central förvaltningsmyndighet för
registrering av och tillsyn över fastighetsmäklare.
Fastighetsmäklarnämnden har de uppgifter som anges i
fastighetsmäklarlagen (1995:400) och i fastighetsmäklarförordningen
(1995:1028).

2 § Nämnden skall särskilt inrikta sin verksamhet på

— att fastighetsmäklarna följer god fastighetsmäklarsed,

— att information sprids om vad god fastighetsmäklarsed innebär,
och

— att fastighetsmäklarna har en god utbildning för sin uppgift.

Organisation m. m.

3 § Nämnden består av en ordförande, en vice ordförande samt
högst sex andra ledamöter och det antal ersättare för dessa som
regeringen bestämmer.

Ordföranden och vice ordföranden skall vara jurister och ha
domarerfarenhet. Förordning (1997:1183).

4 § Kammarkollegiet utför kansligöromål åt nämnden enligt avtal
mellan nämnden och kollegiet.

Verksförordningens tillämpning

5 § Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på nämnden:

18 § om interna föreskrifter,

26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

29 § om inhämtande av uppgifter och utövande av tillsyn,

30 § om ärendeförteckning och

31 § om myndighetens beslut. Förordning (1996:230).

6 § Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som
anges i 6, 7, 9, 13 och 15 §§ verksförordningen (1995:1322).
Förordning (1996:230).

Ärendenas handläggning

7 § Nämnden är beslutför när minst fyra ledamöter är närvarande,
bland dem ordföranden eller vice ordföranden.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga
ledamöter vara närvarande.

8 § Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom
meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som
behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte kan tillämpas, får ordföranden ensam avgöra
ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med
nämnden.

9 § Nämnden får lämna över till ordföranden, vice ordföranden eller
till någon tjänsteman som vid Kammarkollegiet utför kansligöromål åt
nämnden att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver
prövas av nämnden.

10 § Ärendena avgörs efter föredragning. Nämnden får dock medge att
ärenden som avgörs enligt 9 § inte behöver föredras.

Förordnanden

11 § Ordförande, vice ordförande samt övriga ledamöter och
ersättare för dessa utses av regeringen för en bestämd tid.
Förordning (1997:1183).