Förordning (1995:1044) om bidrag till ekologisk omställning

SFS nr
1995:1044
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1995-08-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:1378
Upphävd
1997-01-01

Förutsättningar för bidrag

1 § Statsbidrag lämnas till investeringar som består av eller rymmer
åtgärder som bidrar till en omställning i ekologisk hållbar riktning.
Bidrag lämnas, i den utsträckning det finns medel, inom en ram av
100 000 000 kronor.

Bidrag får inte lämnas, om det planerade projektet eller åtgärderna
omfattas av andra statliga eller kommunala riktade stödformer.

2 § För bidrag krävs att åtgärderna

1. medför en påtaglig förbättring av miljön,

2. är kostnadseffektiva,

3. ingår i en yrkesmässig eller allmän verksamhet, och

4. ökar sysselsättningen.

3 § Bidrag får lämnas med högst 30 procent av de direkta kostnaderna
för åtgärderna.

4 § Statens naturvårdsverk får meddela närmare föreskrifter om de
villkor som gäller för bidrag.

Ansökningsförfarandet

5 § Ansökan om bidrag lämnas senast den 31 december 1995 till
Delegationen för ekologisk omställning. De bidragsberättigade
åtgärderna skall ha påbörjats inom samma tid. Åtgärderna skall vara
avslutade senast vid utgången av år 1996.

6 § Ansökan skall göras enligt formulär som fastställs av Statens
naturvårdsverk.

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om de handlingar och den
övriga utredningen som skall bifogas ansökan.

Beslut och utbetalning

7 § Beslut om bidrag som uppgår till högst 3 000 000 kronor fattas
av Delegationen för ekologisk omställning. Finner Delegationen att
bidrag till ett högre belopp bör beviljas, skall Delegationen med ett
eget yttrande lämna över till regeringen för beslut. Beslut om bidrag
får innehålla villkor.

Bidrag betalas ut sedan åtgärderna har slutförts och redovisats i
enlighet med beslutet om bidrag.

8 § Om det finns särskilda skäl, får Delegationen för ekologisk
omställning i det enskilda fallet besluta att andra tidsgränser skall
gälla än de som anges i 5 §.

Återkallelse av beslut

9 § Om de vidtagna åtgärderna inte följer beslutet, får Delegationen
för ekologisk omställning återkalla beslutet. Beslutet får dock
återkallas endast om avvikelsen inte är av mindre betydelse.

Återkrav av bidrag

10 § Delegationen för ekologisk omställning skall besluta om
återkrav av utbetalat bidrag helt eller delvis, om den som har tagit
emot bidraget genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat
att bidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp.

Överklagande

11 § Beslut enligt 9 och 10 §§ får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Övriga beslut enligt denna förordning får inte överklagas.