Förordning (1995:1060) om vissa personregister för officiell statistik

SFS nr
1995:1060
Departement/myndighet
Justitiedepartementet F
Utfärdad
1995-09-07
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:100
Upphävd
2001-04-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:1123

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om personregister som
med hjälp av automatisk databehandling förs med stöd av lagen
(1995:606) om vissa personregister för officiell statistik.

Registerändamål

2 § Personregistret får föras för ändamål som anges i 2 § lagen
(1995:606) om vissa personregister för officiell statistik och som
specificeras för varje register i bilagan till denna förordning.

Registerinnehåll

3 § Personregistret får, med de inskränkningar som anges i 3 § lagen
(1995:606) om vissa personregister för officiell statistik, innehålla
identitetsuppgifter och andra uppgifter som behövs för att framställa
statistik samt de tekniska och administrativa uppgifter som i övrigt
behövs för att tillgodose ändamålet med registret.

Uppgifter av det slag som avses i 1 § första stycket 1–3 samma lag
får dock registreras endast i den utsträckning som anges i bilagan.

Inhämtande av uppgifter

4 § Uppgifter till personregistret får inhämtas genom sambearbetning
med andra personregister som framgår av bilagan.

Uppgifter får också inhämtas från enskilda på frivillig grund eller
enligt vad som framgår av särskilda föreskrifter om
uppgiftsskyldighet.

Gallring

5 § Innan en myndighet gallrar uppgifter enligt 6 § första stycket
lagen (1995:606) om vissa personregister för officiell statistik
skall den underrätta Riksarkivet.

Riksarkivet får föreskriva om undantag från gallring enligt 6 §
andra stycket samma lag.

Bilaga

Personregister för officiell statistik

INNEHÅLL

Statistikansvarig myndighet Personregister

1 Statistiska centralbyrån 1.1 Löner och sysselsättning för
(SCB) anställda

1.2 Sysselsättningsregistret

1.3 Registret över kontrolluppgifter

1.4 Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

1.5 Registret över totalbefolkningen (RTB)

1.7 Inkomst- och förmögenhetsregistret (IoF)

1.8 Årliga undersökningar av hushållens
ekonomi (HEK)

1.9 Levnadsförhållandena i samhället (ULF)

1.10 Hushållens utgifter

1.11 Kandidater vid allmänna val

1.12 Valdeltaganderegistret

1.13 Valbeteendeundersökningen

1.14 Partisympatiundersökningar (PSU)

1.15 Register för databasservice

2 Arbetsmiljöverket 2.1 Arbetsmiljön
2.2 Arbetsorsakade besvär

3 Brottsförebyggande rådet 3.1 Brottsstatistikregistret
(BRÅ) 3.2 För brott lagförda personer

3.3 Register över lagföringar för
narkotikabrott

4 Finansinspektionen 4.1 Börsaktieägarregistret

5 Högskoleverket 5.1 Universitets- och högskoleregistret

6 Statens jordbruksverk 6.1 Jordbruksekonomiska undersökningen
(JEU)

6.2 Deklarationsundersökning för jordbrukare
och jordbrukarnas taxerade nettointäkter
m. m.

6.3 Jordbrukarnas tillgångar och skulder

7 Riksförsäkringsverket 7.1 Statistikregistret över ekonomiskt
(RFV) stöd till familjer med barn

7.2 Statistikregistret över ersättning
vid sjukdom och handikapp

7.3 Statistikregistret över ersättning
beträffande ekonomisk trygghet vid
ålderdom samt vissa andra utbe-
talningar

8 Statens skolverk 8.1 Lärarregistret
8.2 Elevregistret

9 Socialstyrelsen (SoS) 9.1 Socialtjänstens
individinriktade insatser

10 Statens institut för kom- 10.1 Resvaneundersökningen (Riks-
munikationsanalys (SIKA)
RVU)

10.2 Vägtrafikolycksstatistik

Statistikansvarig myndighet

1 Statistiska centralbyrån (SCB)

Register

1.1 Löner och sysselsättning för anställda

Ändamål

Registret får utgöra grund för statistiska redovisningar av

— löner och sysselsättning för anställda.

Innehåll

Registret får utöver vad som framgår av 3 § första stycket innehålla
uppgifter om

— anställdas löner.

Sambearbetning

Uppgifter till registret får hämtas från

— Utbildningsregistret vid SCB,
— Centrala företags- och arbetsställeregistret (CFAR) vid SCB,
— Lärarregistret,
— personregister som förs för administration av statliga
löner och andra förmåner,
— personregister som förs av kommuner, landsting och för-
samlingar för administration av löner och andra
förmåner.

Register

1.2 Sysselsättningsregistret

Ändamål

Registret får utgöra grund för statistiska redovisningar av

— sysselsättningen,
— pendlingsströmmar mellan bostäder och arbetsplatser.

Innehåll

Registret får utöver till vad som framgår av 3 § första stycket
innehålla uppgifter om

— arbetstagares inkomstförhållanden.

Sambearbetning

Uppgifter till registret får hämtas från

— Registret över totalbefolkningen (RTB),
— Registret över kontrolluppgifter,
— Inkomst- och förmögenhetsregistret (IoF),
— Centrala företags- och arbetsställeregistret (CFAR) vid SCB,

Register

1.3 Registret över kontrolluppgifter

Ändamål

Registret får användas för insamling av uppgifter för
urvalsdragningar till andra register för officiell statistik.
Registret får vidare utgöra grund för statistiska redovisningar av

— sysselsättningen,
— pendlingsströmmar mellan bostäder och arbetsplatser.

Innehåll

Registret får utöver vad som framgår av 3 § första stycket innehålla
uppgifter om

— arbetstagares inkomstförhållanden.

Sambearbetning

Uppgifter till registret får hämtas från

— Centrala skatteregistret vid Riksskatteverket (RSV),
— Registret över totalbefolkningen (RTB),
— Inkomst- och förmögenhetsregistret (IoF),
— Centrala företags- och arbetsställeregistret (CFAR) vid SCB,

Register

1.4 Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Ändamål

Registret får utgöra grund för statistiska redovisningar av

— befolkningens arbetskraftsstatus

Innehåll

Registret får utöver vad som framgår av 3 § första stycket innehålla
uppgifter om

— arbetssökandes frånvaro från arbetet,
— arbetstagares frånvaro från arbetet,
— arbetstagares löner.

Sambearbetning

Uppgifter till registret får hämtas från

— Registret över totalbefolkningen (RTB),
— Arbetsmarknadsstyrelsens (AMS) centrala statistikregister,
— Sysselsättningsregistet.
— Utbildningsregistret vid SCB.

Register

1.5 Registret över totalbefolkningen (RTB)

Ändamål

Registret får användas för insamling av uppgifter för
urvalsdragningar till andra register för officiell statistik.
Registret får vidare utgöra grund för statistiska redovisningar av

— befolkningen och dess inkomster.

Registret får också användas för

— individstatistiken,
— kontroll av personnummer och komplettering med
födelsenummer,
— registervård av myndighetens register,
— behörighetskontroll när information lämnas enligt
26 § personuppgiftslagen (1998:204).

Innehåll

Registret får utöver vad som framgår av 3 § första stycket innehålla
uppgifter om

— nationalitet,
— enskildas inkomstförhållanden.

Sambearbetning

Uppgifter till registret får hämtas från

— Aviseringsregistret,
— lokala folkbokföringsregister,
— Inkomst- och förmögenhetsregistret (IoF).

Register

1.7 Inkomst- och förmögenhetsregistret (IoF)

Ändamål

Registret får användas för insamling av uppgifter för
urvalsdragningar till andra register för officiell statistik.
Registret får vidare utgöra grund för statistiska redovisningar av

— inkomst- och förmögenhetsfördelningen beträffande fysiska
personer.

Innehåll

Registret får utöver vad som framgår av 3 § första stycket innehålla
uppgifter om

— enskildas inkomst- och förmögenhetsförhållanden,
— att enskilda uppburit ekonomiskt bistånd enligt
socialtjänstlagen (1980:620).

Sambearbetning

Uppgifter till registret får hämtas från

— Registret över totalbefolkningen (RTB),
— Centrala skatteregistret vid Riksskatteverket (RSV),
— Riksförsäkringsverkets personregister,
— Centrala företags- och arbetsställeregistret (CFAR) vid
SCB,
— Registret över kontrolluppgifter,
— personregister som för vid Försvarsmakten för
administration av löner och andra förmåner,
— registret Socialtjänstens individinriktade insatser,
— Förmånstagarregistret vid Statens löne- och pensionsverk,
— Pensionsutbetalningsregistret vid Kommunernas
pensionsanstalt,
— personregister som förs vid Centrala studiestödsnämnden
(CSN),
— Utbildningsregistret vid SCB,
— Arbetsmarknadsstyrelsens (AMS) centrala statistikregister,
— personregister i fastighetsdatasystemet vid Lantmäteriverket,
— Fastighetstaxeringsregistret vid SCB,
— Värdepapperscentralens (VPC) personregister.

Register

1.8 Årliga undersökningar av hushållens ekonomi (HEK)

Ändamål

Registret får utgöra grund för statistiska redovisningar av

— fördelningen för olika grupper av hushåll och individer inom
områdena boende, hälsa, sysselsättning, inkomst/ekonomi,
utgifter, skatter, avgifter, utbildning, medborgerliga
aktiviteter, sociala relationer inklusive familje- och
uppväxtförhållanden, fritid och transporter.

Innehåll

Registret får utöver vad som framgår av 3 § första stycket innehålla
uppgifter om

— enskildas inkomst- och förmögenhetsförhållanden,
— ersättningar i samband med egen eller anhörigs ohälsa,
— att den enskilde uppburit ekonomiskt bistånd enligt
socialtjänstlagen (1980:620).

Sambearbetning

Uppgifter till registret får hämtas från

— Registret över totalbefolkningen (RTB),
— Inkomst- och förmögenhetsregistret (IoF),
— registret Deklarationsundersökning för jordbrukare och
jordbrukarnas taxerade nettointäkter m. m.,
— Registret över kontrolluppgifter,
— Fastighetstaxeringsregistret vid SCB,
— Riksförsäkringsverkets personregister,
— Lantbruksregistret (LBR) vid SCB,
— Centrala företags- och och arbetsställeregistret (CFAR) vid
SCB,
— Utbildningsregistret vid SCB,
— Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) centrala statistikregister,
— personregister som förs av kommuner och landstings för
administration av tjänster samt avgifter för dessa,
— registret Socialtjänstens individinriktade insatser,
— personregister som förs av kommuner (för tillförande av
uppgifter om återbetaltning av ekonomisk hjälp).
— Centrala skatteregistret vid RSV.
Register

1.9 Levnadsförhållandena i samhället (ULF)

Ändamål

Registret får utgöra grund för statistiska redovisningar av

— levnadsförhållanden inom områdena boende, hälsa,
sysselsättning, arbetsmiljö, inkomster/ekonomi, utbildning,
social rörlighet, trygghet och säkerhet, medborgerliga
aktiviteter, sociala relationer inklusive familje- och
uppväxtförhållanden, fritid och transporter,
— förändringar av levnadsförhållandena.

Innehåll

Registret får utöver vad som framgår av 3 § första stycket innehålla
uppgifter om

— enskildas inkomst- och förmögenhetsförhållanden,
— hälsotillstånd och sjukdom,
— sociala relationer inklusive familje- och
uppväxtförhållanden,
— nationalitet.

Sambearbetning

Uppgifter till registret får hämtas från

— Registret över totalbefolkningen (RTB),
— Registret över befolkningsförändringar vid SCB,
— Inkomst- och förmögenhetsregistret (IoF),
— Registret över kontrolluppgifter,
— Fastighetstaxeringsregistret vid SCB,
— Statistikregistret över ersättning vid sjukdom och handikapp,
— registret Socialtjänstens individinriktade insatser,
— Utbildningsregistret vid SCB,
— Arbetsställeregistret vid SCB.

Register

1.10 Hushållens utgifter

Ändamål

Registret får utgöra grund för statistiska redovisningar av

— olika hushållsgruppers utgifter för olika varor och
tjänster,
— tidsanvändning och värde för hemproduktion,
— samband mellan inkomster, utgifter, tidsanvändning och
kostvanor,
— befolkningens kostvanor,
— attityder, kunskaper och beteenden avseende konsumtion.

Innehåll

Registret får utöver vad som framgår av 3 § första stycket innehålla
uppgifter om

— enskildas inkomst och förmögenhetsförhållanden,
— ersättningar i samband med egen eller anhörigs ohälsa,
— att den enskilde uppburit ekonomiskt bistånd enligt
socialtjänstlagen (1980:620).

Sambearbetning

Uppgifter till registret får hämtas från

— registret Årliga undersökningar av hushållens ekonomi (HEK).

Register

1.11 Kandidater vid allmänna val

Ändamål

Registret får utgöra grund för statistiska redovisningar av

— kandidater vid allmänna val i syfte att söka belysa bl.a.
fördelningen vad gäller kön och ålder samt mellan svenska och
utländska medborgare.

Innehåll

Registret får utöver vad som framgår av 3 § första stycket innehålla
uppgifter om

— partibeteckning,
— nationalitet.

Sambearbetning

Uppgifter till registret får hämtas från

— valmyndigheternas kandidatregister,
— personregister som förs vid länsstyrelserna,
— Registret över totalbefolkningen (RTB),
— Registret över valstatistik vid SCB.

Register

1.12 Valdeltaganderegistret

Ändamål

Registret får utgöra grund för statistiska redovisningar av

— valdeltagandet inom olika befolkningsgrupper.

Innehåll

Registret får utöver vad som framgår av 3 § första stycket innehålla
uppgifter om

— enskildas inkomstförhållanden,
— nationalitet.

Sambearbetning

Uppgifter till registret får hämtas från

— Arbetskraftsundersökningarna (AKU),
— Registret över totalbefolkningen (RTB),
— registret Utländska medborgare med kommunal rösträtt vid
SCB,
— röstlängder vid valmyndigheter.

Register

1.13 Valbeteendeundersökningen

Ändamål

Registret får utgöra grund för statistiska redovisningar av

— röstningsförhållanden inom olika befolkningsgrupper och
förändringar i jämförelse med tidigare val.

Innehåll

Registret får utöver vad som framgår av 3 § första stycket innehålla
uppgifter om

— enskildas inkomst- och förmögenhetsförhållanden,
— enskildas åsikter i politiska sakfrågor och partipreferens,
— nationalitet.

Sambearbetning

Uppgifter till registret får hämtas från

— röstlängder vid valmyndigheter,
— Registret över totalbefolkningen (RTB).

Register

1.14 Partisympatiundersökningar (PSU)

Ändamål

Registret får utgöra grund för statistiska redovisningar av

— aktuella opinioners och attityders (partisympatier,
röstningssympatier och EU-sympatier etc.) fördelning i
väljarkåren och delar av denna,
— ställning och förväntningar inför samt deltagande i allmänna
val, EU-val etc. i väljarkåren och delar av denna.

Innehåll

Registret får utöver vad som framgår av 3 § första stycket innehålla
uppgifter om

— enskildas inkomstförhållanden,
— enskildas inställning i aktuella opinions- och
samhällsfrågor,

— enskildas inställning och förhållande till politiska
partier.

Sambearbetning

Uppgifter till registret får hämtas från

— Registret över totalbefolkningen (RTB),
— Inkomst- och förmögenhetsregistret (IoF),
— personregister för folk- och bostadsräkningar vid SCB,
— röstlängder vid valmyndigheter.

Register

1.15 Register för databasservice

Ändamål

Registren får utgöra grund för Statistiska centralbyråns (SCB)
databasservice enligt 2 och 3 §§ förordningen (1988:137) med
instruktion för centralbyrån.

Innehåll

Registren för databasservice består av kopior av följande
personregister

— Registret över totalbefolkningen (RTB),
— Registret över befolkningsförändringar vid SCB,
— personregister som inrättats för folk- och bostadsräkningar,
— Fastighetstaxeringsregistret vid SCB,
— Utbildningsregistret vid SCB,
— registret Arbetskraftsundersökningarna (AKU),
— Registret över kontrolluppgifter,
— Centrala företags- och arbetsställeregistret (CFAR) vid SCB,
— Utrikeshandelsregistret vid SCB,
— Lantbruksregistret (LBR) vid SCB,
— Inkomst- och förmögenhetsregistret (IoF),
— Årliga sysselsättningsregistret (ÅRSYS) vid SCB,
— Registret över utbildning-arbetsmarknad (UA-registret),
— För brott lagförda personer,
— Levnadsförhållandena i samhället (ULF),
— Mervärdeskatteregistret vid SCB.
— Bilstatistikregistret vid SIKA.

Sambearbetning

Ett register för databasservice får sambearbetas med ett annat
sådant register.

Statistikansvarig myndighet

2 Arbetsmiljöverket

Register

2.1 Arbetsmiljön

Ändamål

Registret får utgöra grund för statistiska redovisningar av

— arbetsmiljöförhållanden,
— samband mellan arbetsförhållanden och hälsa,

Innehåll

Registret får utöver vad som framgår av 3 § första stycket innehålla
uppgifter om

— enskildas sjukfrånvaro och dess art.

Sambearbetning

Uppgifter till registret får hämtas från

— registret Arbetskraftsundersökningarna (AKU),

Register

2.2 Arbetsorsakade besvär

Ändamål

Registret får utgöra grund för statistiska redovisningar av

— besvär relaterade till arbetet.

Innehåll

Registret får utöver vad som framgår av 3 § första stycket innehålla
uppgifter om

— enskildas sjukfrånvaro och dess art.

Sambearbetning

Uppgifter till registret får hämtas från

— registret Arbetskraftsundersökningarna (AKU),

Statistikansvarig myndighet

3 Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Register

3.1 Brottsstatistikregistret

Ändamål

Registret får utgöra grund för statistiska redovisningar av

— brottslighetens sammansättning och variationer i tid och
rum,
— återfall i brott,
— förekomsten av straffprocessuella frihetsberövanden.

Innehåll

Registret får utöver vad som framgår av 3 § första stycket innehålla
uppgifter om

— anmälda brott och misstänkta personer.

Sambearbetning

Uppgifter till registret får hämtas från

— Rikspolisstyrelsens personregister,
— Riksåklagarens personregister,
— Aviseringsregistret.

Register

3.2 För brott lagförda personer

Ändamål

Registret får utgöra grund för statistiska redovisningar av

— den genom dom, strafföreläggande, ordningsbot eller
åklagares beslut om åtalsunderlåtelse konstaterade brottsligheten
och dennas fördelning efter brottets art och brottspåföljd,
— återfall i brott,
— brottmålsprocesser.

Innehåll

Registret får utöver vad som framgår av 3 § första stycket innehålla
uppgifter om

— innehållet i domar i brottmål, ordningsförelägganden,
strafförelägganden och åtalsunderlåtelser,
— nationalitet.

Sambearbetning

Uppgifter till registret får hämtas från

— Rikspolisstyrelsens personregister,
— Brottsstatistikregistret,
— Aviseringsregistret.

Register

3.3 Register över lagföringar för narkotikabrott

Ändamål

Registret får utgöra grund för statistiska redovisningar av

— lagföringen i narkotikamål.

Innehåll

Registret får utöver vad som framgår av 3 § första stycket innehålla
uppgifter om

— innehållet i domar, strafförelägganden och
åtalsunderlåtelser,
— nationalitet.

Sambearbetning

Uppgifter till registret får hämtas från

— personregister som förs vid de allmänna domstolarna,
— Rikspolisstyrelsens personregister,
— registret För brott lagförda personer,
— Aviseringsregisret.

Statistikansvarig myndighet

4 Finansinspektionen

Register

4.1 Börsaktieägarregistret

Ändamål

Registret får utgöra grund för statistiska redovisningar av

— aktieägandets fördelning över olika samhällssektorer.

Innehåll

Registren får utöver vad som framgår av 3 § första stycket innehålla
uppgifter om

— enskilda personers aktieinnehav.

Sambearbetning

Uppgifter till registret får hämtas från

— Värdepapperscentralens (VPC) personregister.

Statistikansvarig myndighet

5 Högskoleverket

Register

5.1 Universitets- och högskoleregistret

Bestämmelser om registrets ändamål och innehåll samt om
sambearbetning finns i förordningen (1993:1153) om redovisning av
studier m.m. vid universitet och högskolor.

Statistikansvarig myndighet

6 Statens jordbruksverk

Register

6.1 Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU)

Ändamål

Registret får utgöra grund för statistiska redovisningar nationellt
och inom EU av

— intäkter, kostnader och andra förhållanden inom jordbruket.

Innehåll

Registret får utöver vad som framgår av 3 § första stycket innehålla
uppgifter om

— jordbrukares intäkter och kostnader i jord- och skogsbruket,
— jordbrukares inkomst- och förmögenhetsförhållanden i övrigt.

Sambearbetning

Uppgifter till registret får hämtas från

— Lantbruksregistret (LBR) vid SCB,
— Inkomst- och förmögenhetsregistret (IoF),
— personregister som förs för bokföringsändamål.

Register

6.2 Deklarationsundersökning för jordbrukare och jordbrukarnas
taxerade nettointäkter m.m.

Ändamål

Registret får utgöra grund för statistiska redovisningar av

— jordbrukares intäkter och kostnader samt tillgångar och
skulder,

— speciella analystiska frågeställningar avseende jordbruk.

Innehåll

Registret får utöver vad som framgår av 3 § första stycket innehålla
uppgifter om

— jordbrukares intäkter och kostnader i jord- och skogsbruket,
— jordbrukares inkomst- och förmögenhetsförhållanden i övrigt.

Sambearbetning

Uppgifter till registret får hämtas från

— Lantbruksregistret (LBR) vid SCB,
— Inkomst- och förmögenhetsregistret (IoF).

Register

6.3 Jordbrukarnas tillgångar och skulder

Ändamål

Registret får utgöra grund för statistiska redovisningar av

— jordbrukarnas tillgångar och skulder,
— kapitalförsörjningen inom jordbruket.

Innehåll

Registret får utöver vad som framgår av 3 § första stycket innehålla
uppgifter om

— jordbrukares intäkter och kostnader i jord- och skogsbruket,
— jordbrukares inkomst- och förmögenhetsförhållanden i övrigt.

Sambearbetning

Uppgifter till registret får hämtas från

— registret Deklarationsundersökning för jordbrukare och
jordbrukarnas taxerade nettointäkter m.m.,
— Inkomst- och förmögenhetsregistret (IoF),
— Lantbruksregistret (LBR) vid SCB.

Statistikansvarig myndighet

7 Riksförsäkringsverket (RFV)

Register

7.1 Statistikregistret över ekonomiskt stöd till familjer med
barn

Ändamål

Registret får utgöra grund för statistiska redovisningar av

– utfallet av bidrag och annat ekonomiskt stöd till
familjer med barn som handläggs inom socialförsäkrings- och
bidragssystemet.

Innehåll

Registret får utöver vad som framgår av 3 § första stycket
innehålla uppgifter om

– enskildas inkomstförhållanden,
– nationalitet.

Sambearbetning

Uppgifter till registret får hämtas från

– personregister som förs av de allmänna
försäkringskassorna,
– personregister som förs av RFV,
– personregister som förs av Statens löne- och
pensionsverk,
– personregister som förs av Kommunsektorns Pension
AB.

Register

7.2 Statistikregistret över ersättning vid sjukdom och handikapp

Ändamål
Registret får utgöra grund för statistiska redovisningar av
– utfallet av ersättningar och andra ekonomiska förmåner vid
sjukdom och handikapp som handläggs inom socialförsäkrings- och
bidragssystemet samt av uppgifter om sjukdomsfall som ger rätt
till sjuklön enligt lagen (1991:1047) om sjuklön.

Innehåll
Registret får utöver vad som framgår av 3 § första stycket
innehålla uppgifter om
– enskildas inkomst- och förmögenhetsförhållanden,
– tandläkares arvoden och taxor,
– nationalitet.

Sambearbetning
Uppgifter till registret får hämtas från
– personregister som förs av de allmänna försäkringskassorna,
– personregister som förs av RFV,
– personregister som förs av Statens löne- och pensionsverk,
– personregister som förs av Kommunsektorns Pension AB.

Register

7.3 Statistikregistret över ersättning beträffande
ekonomisk trygghet vid ålderdom samt vissa andra utbetalningar

Ändamål

Registret får utgöra grund för statistiska redovisningar av

– utfallet av pensioner och andra ekonomiska förmåner
vid ålderdom som handläggs inom socialförsäkrings- och
bidragssystemet.

Registret får vidare utgöra grund för statistiska redovisningar
av utfallet av vissa andra ersättningar såsom

– familjebidrag och dagpenning till
totalförsvarspliktiga,
– utbildningsbidrag.

Innehåll

Registret får utöver vad som framgår av 3 § första stycket
innehålla uppgifter om

– enskildas inkomst- och förmögenhetsförhållanden,
– nationalitet.

Sambearbetning

Uppgifter till registret får hämtas från

– personregister som förs av de allmänna
försäkringskassorna,
– personregister som förs av RFV,
– personregister som förs av Statens löne- och
pensionsverk,
– personregister som förs av Kommunsektorns Pension
AB,
– personregister som förs av Premiepensionsmyndigheten.

Statistikansvarig myndighet

8 Statens skolverk

Register

8.1 Registret över pedagogisk personal

Registret får utgöra grund för statistiska redovisningar av
pedagogisk personal (lärare, förskollärare och fritidspedagoger)
i det offentliga skolväsendet, fritidshem och fristående
skolor avseende
– personaltillgång,
– omsättning på personal,
– tjänstgöringens omfattning,
– utbildning.

Innehåll

Registret får utöver vad som framgår av 3 § första stycket innehålla
uppgifter om

— enskildas inkomstförhållanden.

Sambearbetning

Uppgifter till registret får hämtas från

— personregister som förs av kommuner och andra skolhuvudmän,
— Registret över totalbefolkningen (RTB),
— Universitets- och högskoleregistret,
— Utbildningsregistret vid SCB.

Register

8.2 Elevregistret

Ändamål

Registret får utgöra grund för statistiska redovisningar av

— skolväsendets omfattning och inriktning,
— elevernas övergång till studier i gymnasieskola, kommunal
vuxenutbildning eller högskola,
— elevernas val av utbildning i gymnasieskolan och i vilken
mån förstahandsval kunnat tillgodoses,
— omfattningen av elevernas studievägsbyten och studieavbrott,
— elevernas fullföljande av utbildning,
— elevernas val av kurser och ämnen,
— elevernas betyg och ofullständigheter i betygen,
— olika elevgruppers väg genom utbildningssystemet.

Innehåll

Registret får utöver vad som framgår av 3 § första stycket innehålla
uppgifter om

— betyg,
— nationalitet.

Sambearbetning

Uppgifter till registret får hämtas från

— personregister som förs av kommuner och andra skolhuvudmän,
— personregister som förs vid Centrala studiestödsnämnden
(CSN),
— Registret över totalbefolkningen (RTB),
— Universitets- och högskoleregistret,
— Utbildningsregistret vid SCB.

Statistikansvarig myndighet

9 Socialstyrelsen (SoS)

Register

9.1 Socialtjänstens individinriktade insatser

Ändamål

Registret får utgöra grund för statistiska redovisningar av

— insatser enligt socialtjänstlagen (1980:620), lagen
(1992:1068) om introduktionsersättning till flyktingar och vissa
andra utlänningar, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om
vård av unga (LVU) och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i
vissa fall (LVM),
— behandlingsgången för de personer som varit aktuella hos
socialnämnden, vid hem för vård eller boende och/eller
kriminalvård.

Innehåll

Registret får utöver vad som framgår av 3 § första stycket innehålla
uppgifter om

— familjen, hushållet, nationaliteten och födelselandet,
— insatser enligt socialtjänstlagen (1980:620),
— ingripande med stöd av LVU,
— ingripande stöd av LVM,
— utbetalade belopp, ändamål, tid och hushållsstatus
samt arbetslöshets- och arbetsmarknadsåtgärder för
enskilda som fått ekonomiskt bistånd enligt
socialtjänstlagen,
— utbetalade belopp, ändamål, tid och hushållsstatus
samt arbetslöshets- och arbetsmarknadsåtgärder
för enskilda som fått ersättning enligt lagen
(1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar
och vissa andra utlänningar.

Sambearbetning

Uppgifter till registret får hämtas från

— personregister som förs av kommunerna,
— personregister som förs vid Statens institutionsstyrelse,
— Registret över totalbefolkningen (RTB),
— databasen HÄNDEL vid Arbetsmarknadsstyrelsen

Statistikansvarig myndighet

10 Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA)

Register

10.1 Resvaneundersökningen (Riks-RVU)

Ändamål

Registret får utgöra grund för statistiska redovisningar av

— enskilda personers resvanor.

Innehåll

Registret får utöver vad som framgår av 3 § första stycket innehålla
uppgifter om

— enskilda personers inkomster och förmögenheter.

Sambearbetning

Uppgifter till registret får hämtas från

— Registret över totalbefolkningen (RTB),
— Sysselsättningsregistret,
— Inkomst- och förmögenhetsregistret (IoF).

Register

10.2 Vägtrafikolycksstatistik

Ändamål

Registret får utgöra grund för statistiska redovisningar av

— trafiksäkerhetsläget och dess utveckling vad gäller olyckor
och trafikskadade personer.

Innehåll

Registret får utöver vad som framgår av 3 § första stycket innehålla
uppgifter om

— bilförare som av polisen registrerats som skäligen
misstänkta för påverkan av alkohol eller annan drog,
— brottsbelastning,
— inskrivna i sluten vård i samband med trafikolycka.

Sambearbetning

Uppgifter till registret får hämtas från

— Registret över totalbefolkningen (RTB),
— Bilstatistikregistret vid SIKA,
— registret För brott lagförda personer,
— Körkortsregistret vid Vägverket,
— register för analys av blod och utandningsluft vid
Rättsmedicinalverket och Statens Kriminaltekniska
laboratorium, (får tillförande av uppgifer om på-
verkansgrad)
— Sjukvårdsregistret vid Socialstyrelsen

Förordning (2000:1123).

Övergångsbestämmelser

1. Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 1995.

2. Lagen (1995:606) om vissa personregister för officiell statistik
och denna förordning skall t.o.m. den 31 december 1998 inte tillämpas
på:

— Cancerregistret och Medicinska födelseregistret inklusive
Missbildningsregistret vid Socialstyrelsen, och

— Lantbrukets företagsregister vid Statistiska centralbyrån.
Förordning (1996:1304).

1996:1304

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997. Äldre
föreskrifter får dock, såvitt avser punkterna 1.5 och 3.1-3.3 i
bilagan, tillämpas intill utgången av år 1997.

1997:962

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre
föreskrifter får dock tillämpas intill utgången av juni 1998.

1997:962

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre
föreskrifter får dock tillämpas intill utgången av juni 1998.

1999:40

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1999. Om datalagen
(1973:289) även efter denna tidpunkt skall tillämpas på viss
behandling av personuppgifter, gäller dock avsnittet 1.5 i
bilagan i dess äldre lydelse för sådan behandling.