Förordning (1995:1079) om Kollegiet för samhällsforskning

SFS nr
1995:1079
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1995-09-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1109

Inledande bestämmelser

1 § Vid Uppsala universitet finns Kollegiet för
samhällsforskning. Förordning (2010:1780).

Uppgifter

2 § Kollegiet är ett institut för avancerade studier inom
främst samhällsvetenskap och humaniora. Kollegiet skall i
internationell samverkan bedriva verksamhet i form av
gästforskarprogram och tematiska forskningsprogram. Kollegiet
skall också medverka i utbildning på forskarnivå.
Förordning (2007:426).

Organisation

3 § Kollegiet leds av en styrelse. Styrelsen består av en
ordförande och sex andra ledamöter. Samtliga utses av styrelsen
för Uppsala universitet för en tid av högst tre år. Fem av
ledamöterna skall utses efter förslag av Lunds universitet,
Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet
och Linköpings universitet som lämnar förslag på en ledamot
var.

En styrelseledamot får inte utses för mer än två mandatperioder
i följd. Förordning (1997:1303).

4 § Under kollegiets styrelse finns det en föreståndare.
Föreståndaren anställs tills vidare för en tid av högst sex år
genom beslut av styrelsen. Förordning (2011:1109).

5 § Den som har varit anställd som föreståndare i sex år och
som på grund av den anställningen frånträtt en anställning som
professor ska ha rätt till anställning som professor vid
kollegiet. Förordning (2011:1109).

Redovisning

6 § Kollegiets styrelse beslutar i frågor som rör budget och
verksamhetsplanering samt avger årsredovisning, delårsrapport
och budgetunderlag till Uppsala universitet.

Universitetet skall i årsredovisning, delårsrapport och
budgetunderlag m.m. enligt förordningen (2000:605) om
årsredovisning och budgetunderlag redovisa kollegiets
verksamhet särskilt. Förordning (2000:608).