Förordning (1995:110) om uppbörd av avgift på gödselmedel

SFS nr
1995:110
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1995-01-19
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:618
Upphävd
1995-07-01

1 § Tullmyndigheten uppbär och redovisar sådan avgift som enligt
lagen (1984: 409) om avgift på gödselmedel skall betalas av den som
för in gödselmedel till landet men inte har registrerats som
avgiftsskyldig hos Statens jordbruksverk.

2 § Generaltullstyrelsen får, efter samråd med Jordbruksverket,
meddela föreskrifter om verkställighet av förordningen.