Förordning (1995:1100) med instruktion för Svenska FAO-kommittén

SFS nr
1995:1100
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1995-09-21
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:14

Uppgifter

1 § Svenska FAO-kommittén har till uppgift att inom
verksamhetsområdena för Förenta nationernas livsmedels- och
jordbruksorganisation (FAO) bistå regeringen i syfte att främja
livsmedelssäkerhet för alla människor under hänsynstagande till
varaktig global utveckling och bevarad biologisk mångfald.
Verksamhetsområdena är jordbruk, fiske och skogsbruk.

2 § Kommittén ska särskilt

1. ge råd till regeringen i frågor som rör FAO:s verksamhet
och Sveriges deltagande i denna verksamhet,

2. sprida kännedom om och skapa intresse för FAO:s
verksamhet, och

3. samarbeta med motsvarande nationella kommittéer i andra
länder, särskilt i övriga nordiska länder och i Europeiska
unionens medlemsländer. Förordning (2013:14).

Sammansättning

3 § Kommittén består av en ordförande och högst fjorton andra
ledamöter. Förordning (2006:61).

Organisation

4 § Föredragnings-, utrednings- och kansliuppgifter utförs av
den personal som Landsbygdsdepartementet ställer till
förfogande.

Inom kommittén får det finnas ett arbetsutskott som leds av
kommitténs ordförande. Förordning (2013:14).

Ledning

5 § Vid tillämpning av myndighetsförordningen (2007:515) ska
med myndighetens ledning förstås kommittén.
Förordning (2007:1050).

Undantag från myndighetsförordningen

6 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på kommittén:

2 § om myndighetens ledning,

5 § om delegering,

9-18 §§ om enrådighetsmyndigheter, styrelsemyndigheter och
nämndmyndigheter,

22-24 §§ om anställningar och uppdrag,

25 och 26 §§ om personalansvarsnämnd, samt

27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol.
Förordning (2007:1050).

Ärendens handläggning

7 § Kommittén är beslutför när ordföranden och minst hälften av de
andra ledamöterna är närvarande.

8 § Om ett ärende är brådskande, får det avgöras genom meddelanden
mellan ordföranden och de övriga ledamöterna.

9 § Kommittén får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna
över till arbetsutskottet, ordföranden eller till någon som tjänstgör
vid kommittén att besluta i frågor som inte behöver prövas av
kommittén.

Förordnanden

10 § Regeringen utser ordförande, vice ordförande och övriga
ledamöter.

Andra ledamöter i arbetsutskottet än ordföranden utses av kommittén.