Förordning (1995:1116) om finansiering av Finansinspektionens verksamhet

SFS nr
1995:1116
Departement/myndighet
Finansdepartementet BE
Utfärdad
1995-10-12
Författningen har upphävts genom
SFS 2002:1042
Upphävd
2003-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2002:363

1 § Denna förordning gäller i fråga om avgifter som skall
betalas till Finansinspektionen enligt föreskrifter i

-– 7 kap. 22 § bankrörelselagen (1987:617),

-– 14 § lagen (1963:76) om kreditaktiebolag,

-– 19 § lagen (1980:2) om finansbolag,

-– 22 § lagen (1988:606) om finansbolag,

-– 5 kap. 23 § lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet,

-– 6 kap. 11 § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse,

-– 39 § lagen (1990:1114) om värdepappersfonder,

-– 39 § lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan,

-– 10 § lagen (1992:701) om Konungariket Sveriges
stadshypotekskassa,

-– 15 § lagen (1994:759) om Sveriges allmänna hypoteksbank,

-– 9 kap. 1 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella
instrument,

-– 13 § insiderstrafflagen (2000:1086),

-– 26 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa
innehav av finansiella instrument,

-– 6 kap. 4 § lagen (1991:980) om handel med finansiella
instrument,

-– 11 kap. 9 § andra stycket lagen (1992:543) om börs- och
clearingverksamhet,

-– 7 kap. 14 § lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora
exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag,

-– 19 kap. 15 § försäkringsrörelselagen (1982:713),

-– 10 kap. 9 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares
verksamhet i Sverige,

-– 73 § lagen (1972:262) om understödsföreningar,

-– 9 § lagen (1989:508) om försäkringsmäklare, och

-– 6 kap. 19 § lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska
pengar.
Förordning (2002:180).

2 § De institut och företag som anges nedan skall årligen
betala en avgift som beräknas med utgångspunkt i
balansomslutningen för närmast föregående räkenskapsår, enligt
följande.

1. Svenska banker och utländska bankföretag med filial i
Sverige

Balansomslutning Procent, högst

0- 1 miljard kr 0,04 inom skiktet
1-10 miljarder kr 0,03 ”
10-60 miljarder kr 0,0060 ”
60 miljarder kr och
däröver 0,0055 ”

Lägsta avgift är 10 000 kr. Bankföretag från ett annat EES-
land med filial i Sverige betalar lägsta avgift.

2. Kreditmarknadsföretag och institut för elektroniska pengar
samt utländskt kreditinstitut som inte är bankföretag och
utländskt företag för elektroniska pengar med filial i Sverige

Balansomslutning Procent, högst

0-– 1 miljard kr 0,015 inom skiktet
1- 60 miljarder kr 0,0010 ”
60-100 miljarder kr 0,0008 ”
100 miljarder kr och
däröver 0,0006 ”

Lägsta avgift är 10 000 kr. Utländskt kreditinstitut och
utländskt företag för elektroniska pengar från ett annat EES-
land med filial i Sverige betalar lägsta avgift.

3. Finansbolag

Balansomslutning Procent, högst

0-– 1 miljard kr 0,015 inom skiktet
1-10 miljarder kr 0,010 ”
10 miljarder kr och
däröver 0,005 ”

Lägsta avgift är 10 000 kr.

4. Kreditaktiebolag, Konungariket Sveriges stadshypotekskassa,
Sveriges allmänna hypoteksbank och Svenska skeppshypotekskassan

Balansomslutning Procent, högst

0-– 60 miljarder kr 0,0010 inom skiktet
60-100 miljarder kr 0,0008 ”
100 miljarder kr och
däröver 0,0006 ”

Lägsta avgift är 10 000 kr. Konungariket Sveriges
stadshypotekskassa och Sveriges allmänna hypoteksbank betalar
lägsta avgift.

5. Värdepappersbolag och utländska värdepappersföretag med
filial i Sverige

Balansomslutning Procent, högst

0-1 miljard kr 0,20 inom skiktet
1-5 miljarder kr 0,05 ”
5 miljarder kr och
däröver 0,01 ”

Lägsta avgift är 20 000 kr. Utländskt värdepappersföretag med
filial i Sverige betalar lägsta avgift.

6. Försäkringsbolag och understödsföreningar

Balansomslutning Procent, högst

0-0,5 miljard kr 0,10 inom skiktet
0,5-1 miljard kr 0,075 ”
1 – 2 miljarder kr 0,040 ”
2 miljarder kr och
däröver 0,010 ”

Lägsta avgift är
-– 3 000 kr för lokala försäkringsbolag,
-– 20 000 kr för övriga försäkringsbolag, och
-– 3 000 kr för understödsföreningar.

Understödsföreningar med begränsad tillsyn enligt 2 § andra
stycket lagen (1972:262) om understödsföreningar betalar ingen
avgift. Förordning (2002:180).

3 § Fondbolag skall årligen betala en avgift motsvarande högst 0,02
procent av summan av de vid utgången av närmast föregående
räkenskapsår beräknade värdena av varje värdepappersfond under
fondbolagets förvaltning.

Lägsta avgift för fondbolag är 10 000 kr.

4 § Utländska fondföretag som avses i 7 a § lagen (1990:1114) om
värdepappersfonder skall årligen betala en avgift på 10 000 kr.

Utländska fondföretag som avses i 7 b § samma lag skall årligen
betala en avgift på 5 000 kr.

5 § Sådan utländsk försäkringsgivare från tredje land som
avses i 1 kap. 5 § första stycket 2 lagen (1998:293) om
utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige och som
driver försäkringsrörelse i Sverige genom generalagent eller
filial skall årligen betala en avgift på 20 000 kr.
Förordning (1998:795).

6 § Centrala värdepappersförvarare, börser, auktoriserade
marknadsplatser, clearingorganisationer,
Premiepensionsmyndigheten och Sjunde AP-fonden betalar en årlig
avgift som baseras på Finansinspektionens tidsredovisning för
respektive institut och den timkostnad som fastställs av
inspektionen varje år.

Lägsta avgift är 10 000 kr. Förordning (2001:910).

7 § En försäkringsmäklare som är fysisk person skall betala en
årlig avgift på 5 000 kr. En fysisk person som enligt
Finansinspektionens register förmedlar försäkringar uteslutande
för en försäkringsmäklare som är juridisk person skall inte
betala någon avgift.

En försäkringsmäklare som är juridisk person skall betala en
årlig avgift på 5 000 kr för varje fysisk person som enligt
Finansinspektionens register förmedlar försäkringar för den
juridiska personen. Förordning (1997:1122).

8 § Om tillsynen enligt 2-7 §§ har omfattat endast en del av
ett år eller i fråga om fondbolag, bolaget endast förvaltat en
värdepappersfond under en del av ett år, skall avgiften minskas
i motsvarande mån. Avgiften för det kalenderår då tillsynen
börjar skall för institut och företag enligt 2-3 §§ betalas i
efterskott och bestämmas med utgångspunkt i förhållandena vid
det årets utgång.

Avgifter som tagits ut för prövning av ansökningar eller
anmälningar skall räknas av från de avgifter som beräknas med
stöd av denna förordning för institut enligt 2-6 §§.
Avräkningen görs per institutsgrupp. Förordning (1997:1122).

9 § Finansinspektionen skall fastställa avgiftens storlek och
till varje avgiftspliktig översända en faktura på det belopp
som skall betalas och ange den tid inom vilken betalning skall
ske.

Avgiften skall betalas genom insättning på Finansinspektionens
post- eller bankgirokonto.

Dröjsmålsränta tas ut på avgifter som inte betalas i rätt tid,
om det inte finns särskilda skäl mot det. Dröjsmålsränta skall
beräknas för år enligt en räntefot som motsvarar den av
Riksbanken fastställda vid varje tid gällande referensräntan
enligt 9 § räntelagen (1975:635) med ett tillägg av åtta
procentenheter. Förordning (2002:363).

Övergångsbestämmelser

1995:1116

1. Denna förordning träder i kraft den 25 oktober 1995.

2. Bestämmelsen i 2 § 5 tillämpas beträffande utländska
värdepappersföretag med filial i Sverige först efter utgången av år
1995.

3. Genom förordningen upphävs förordningen (1994:1321) om
finansiering av Finansinspektionens verksamhet. Den upphävda
förordningen gäller dock fortfarande i fråga om avgifter hänförliga
till tiden före denna förordnings ikraftträdande.

2002:363

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002.

2. För beräkning av dröjsmålsränta för tid före ikraftträdandet
gäller äldre bestämmelser.

2002:1042

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1995:1116) om
finansiering av Finansinspektionens verksamhet. Den upphävda
förordningen gäller dock fortfarande i fråga om avgifter som
hänför sig till tiden före den 1 januari 2003.