Förordning (1995:1120) om fortsatt praktik

SFS nr
1995:1120
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1995-10-12

Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om fortsatt praktik i
form av arbetsmarknadsutbildning (ungdomspraktik) för sådana ungdomar
som senast den 30 september 1995 anvisats ungdomspraktikplats enligt
den upphävda förordningen (1994:936) om ungdomspraktikanter. Sådan
praktik får pågå längst t. o. m. den 31 mars 1996.

2 § Länsarbetsnämnden skall med förtur pröva om praktiken kan
ersättas av arbete på den reguljära arbetsmarknaden, någon annan
utbildning eller någon annan lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

Utbildning och vägledning

3 § En ungdomspraktikant skall efter länsarbetsnämndens anvisningar
delta i

1. en kurs om hur arbetsmarknaden fungerar och om hur man söker
arbete,

2. arbetsförberedande åtgärder i form av vägledning, och

3. sådana arbetsmarknadspolitiska åtgärder som bedöms vara lämpliga.

Återkallande av anvisning

4 § Länsarbetsnämnden skall återkalla anvisningen av en
praktikplats, om

1. nämnden finner att praktiken kan ersättas av arbete på den
reguljära arbetsmarknaden, av någon annan utbildning eller någon
annan lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd,

2. praktikanten utför förvärvsarbete som inte enbart är tillfälligt
eller av obetydlig omfattning,

3. praktikanten avvisar ett erbjudet lämpligt arbete,

4. arbetsgivaren eller praktikanten inte följer den utvecklingsplan
som har upprättats,

5. praktikanten utan giltig anledning inte deltar i verksamhet som
avses i 3 §,

6. praktikanten under praktiken tar emot ersättning som i en
anställning brukar lämnas för samma tid som avses med praktiken,

7. praktikanten gör sig skyldig till annan allvarlig misskötsamhet,
eller

8. arbetsgivaren inte fullgör sitt åtagande att betala
finansieringsbidrag.

Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart.

Förmåner

5 § Ungdomspraktikanten har rätt till utbildningsbidrag i form av
dagpenning. Dagpenningen beräknas enligt 20–22 §§ förordningen
(1987:406) om arbetsmarknadsutbildning.

Arbetshandikappade ungdomar har efter tolv månaders praktik rätt
till en dagpenning om lägst 475 kronor. Såsom praktik räknas i detta
hänseende också tid då den arbetshandikappade haft en särskild
inskolningsplats enligt den upphävda lagen (1989:425) om särskilda
inskolningsplatser hos offentliga arbetsgivare.

6 § Länsarbetsnämndens anvisning av en praktikplats innebär att
nämnden har beslutat att ungdomspraktikanten har rätt till
utbildningsbidrag. Den allmänna försäkringskassan beräknar bidragets
storlek och betalar ut bidraget.

7 § Om det finns särskilda skäl får länsarbetsnämnden lämna
ersättning för resekostnader med ett skäligt belopp till
ungdomspraktikanten.

Återbetalningsskyldighet

8 § På utbildningsbidrag enligt denna förordning skall tillämpas
bestämmelserna om återbetalningsskyldighet i 22 § förordningen
(1987:405) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Vad som där
sägs om länsarbetsnämnden skall dock i stället gälla allmän
försäkringskassan.

Eftergift

9 § Länsarbetsnämnden får på begäran av arbetsgivaren helt eller
delvis efterskänka en fordran på finansieringsbidrag, om

1. arbetsgivaren anställer ungdomspraktikanten senast i samband med
anvisningstidens slut, under förutsättning att praktikanten inte har
varit anvisad praktik hos arbetsgivaren för sammanlagt längre tid än
sex månader,

2. praktikanten i betydande omfattning har varit ledig eller på
annat sätt varit frånvarande från utbildningen hos arbetsgivaren,
eller

3. det av någon annan anledning än som sägs i 2 är uppenbart
oskäligt att kräva betalning.

Begäran om eftergift skall göras hos länsarbetsnämnden inom en månad
från anvisningstidens slut.

10 § Länsarbetsnämnden skall underrätta försäkringskassan om beslut
i fråga om eftergift.

Överklagande

11 § Länsarbetsnämndens beslut om att återkalla en anvisning av en
praktikplats får överklagas hos Arbetsmarknadsstyrelsen av den som
har anvisats platsen. Nämndens beslut i fråga om eftergift får
överklagas hos samma instans av arbetsgivaren. Andra beslut av
länsarbetsnämnden får inte överklagas.

12 § I fråga om ett ärende som i första instans avgörs av en allmän
försäkringskassa tillämpas bestämmelserna i 20 kap. 10–13 §§ lagen
(1962:381) om allmän försäkring.

Övrigt

13 § I fråga om den som har anvisats en praktikplats enligt denna
förordning tillämpas följande bestämmelser i förordningen (1987:406)
om arbetsmarknadsutbildning, nämligen

— 30 § första stycket 1–5, 7 och 8 om utbildningsbidrag vid
frånvaro,

— 30 a och 30 b §§ om karensdagar och beviljande av ledighet,

— 31 och 32 §§ samt 33 § första stycket 1 och andra stycket om
samordning med andra förmåner m. m., och

— 42 § andra stycket om vad som gäller vid arbetskonflikter.

14 § Arbetsmarknadsstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter
som behövs för att tillämpa denna förordning. Om en åtgärd skall
vidtas av de allmänna försäkringskassorna skall dock föreskrifterna
meddelas av Riksförsäkringsverket efter samråd med
Arbetsmarknadsstyrelsen.

Övergångsbestämmelser

1995:1120

Denna förordning träder i kraft den 15 november 1995 och gäller till
utgången av mars 1996. Bestämmelserna tillämpas dock för tid från och
med den 1 oktober 1995.