Tillkännagivande (1995:1129) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 20 maj 1980 om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad om barn samt om återställande av vård av barn

SFS nr
1995:1129
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1995-10-19
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:929
Upphävd
1997-12-05

Den i Luxemburg den 20 maj 1980 dagtecknade konventionen om
erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad om barn
samt om återställande av vård av barn, som för Sveriges del trätt i
kraft den 1 juli 1989, har kungjorts genom publicering i Sveriges
överenskommelser med främmande makter (SÖ 1989:8) i sin lydelse på
originalspråken engelska och franska. En översättning av konventionen
till svenska finns intagen i bilaga till regeringens proposition
1988/89:8 om olovligt bortförande av barn i internationella
förhållanden.

Konventionen var den 1 oktober 1995 i kraft i förhållande till
följande stater.

Stat Dag för konven- Förklaringar och reservationer
tionens ikraft-
trädande för staten
i fråga

Belgien 1986-02-01 —

Cypern 1986-10-01 —

Danmark 1991-08-01 Konventionen skall inte tillämpas i
fråga om Färöarna och Grönland.

I enlighet med artikel 6 har Danmark
reserverat sig mot att
meddelanden till dess centralmyndighet
får vara avfattade på eller
översatta till franska.

I enlighet med artikel 17 kan
erkännande och verkställighet av
avgöranden rörande vårdnaden i de
fall som avses i artiklarna 8 och 9
vägras även på sådana grunder som är
föreskrivna i artikel 10.

I enlighet med artikel 20 har Danmark
förklarat att konventionen
inte skall tillämpas i nordiska
förhållanden i den mån särskilda
regler gäller mellan de nordiska
länderna.

Finland 1994-08-01 I enlighet med artikel 6 har Finland
reserverat sig mot att
meddelanden till dess
centralmyndighet får vara avfattade
på eller översatta till franska.

I enlighet med artikel 17 kan
erkännande och verkställighet av
avgöranden rörande vårdnaden i de
fall som avses i artiklarna 8 och 9
vägras även på sådana grunder som är
föreskrivna i artikel 10.

I enlighet med artikel 20 har Finland
förklarat att konventionen
inte skall tillämpas i nordiska
förhållanden i den mån särskilda
regler gäller mellan de nordiska
länderna.

Frankrike 1983-09-01 —

Grekland 1993-07-01 I enlighet med artikel 6 har Grekland
reserverat sig mot att meddelanden
till dess centralmyndighet
får vara avfattade på eller
översatta till engelska eller franska.

I enlighet med artikel 17 kan
erkännande och verkställighet av
avgöranden rörande vårdnaden i de
fall som avses i artiklarna 8 och 9
vägras även på sådana grunder som är
föreskrivna i artikel 10.

Irland 1991-10-01 I enlighet med artikel 17 kan
erkännande och verkställighet av
avgöranden rörande vårdnaden i de
fall som avses i artiklarna 8 och 9
vägras även på sådana grunder som är
föreskrivna i artikel 10.

Italien 1995-06-01 —

Luxemburg 1983-09-01 —

Nederländerna 1990-09-01 Konventionen skall inte tillämpas i
fråga om Nederländska Antillerna
och Aruba.

Nederländerna anser att verkställighet
kan vägras på den grunden att
en sådan åtgärd skulle strida mot
principerna i den i Rom den 4
november 1950 undertecknade
konventionen angående skydd för de
mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna.

Norge 1989-05-01 I enlighet med artikel 6 har Norge
reserverat sig mot att
meddelanden till dess centralmyndighet
får vara avfattade på eller
översatta till franska.

I enlighet med artikel 17 kan
erkännande och verkställighet av
avgöranden rörande vårdnaden i de
fall som avses i artiklarna 8 och 9
vägras även på sådana grunder som är
föreskrivna i artikel 10.

I enlighet med artikel 20 har Norge
förklarat att konventionen inte
skall tillämpas i nordiska
förhållanden i den mån särskilda
regler gäller mellan de nordiska
länderna.

Portugal 1983-09-01 —

Schweiz 1984-01-01 I enlighet med artikel 17 kan
erkännande och verkställighet av
avgöranden rörande vårdnaden i de
fall som avses i artiklarna 8 och 9
vägras även på sådana grunder som är
föreskrivna i artikel 10.

Spanien 1984-09-01 I enlighet med artikel 6 har Spanien
reserverat sig mot att
meddelanden till dess centralmyndighet
får vara avfattade på eller
översatta till engelska eller franska.

Storbritannien
och Nordirland 1986-08-01 I enlighet med artikel 17 kan
erkännande och verkställighet av
avgöranden rörande vårdnaden i de
fall som avses i artiklarna 8 och 9
vägras även på de grunder som är
föreskrivna i artikel 10.

I enlighet med artikel 24 skall
konventionen gälla endast inom
Storbritannien och Nordirland jämte
Isle of Man.

Tyskland 1991-02-01 I enlighet med artikel 6 har
Förbundsrepubliken Tyskland
reserverat sig mot att meddelanden
till dess centralmyndighet får vara
avfattade på eller översatta till
engelska eller franska.

I enlighet med artikel 17 kan
erkännande och verkställighet av
avgöranden rörande vårdnaden i de
fall som avses i artiklarna 8 och 9
vägras även på sådana grunder som är
föreskrivna i artikel 10
punkterna 1 a och 1 b.

Österrike 1985-08-01 —