Förordning (1995:1179) om mätning och rapportering av överförd el

SFS nr
1995:1179
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1995-10-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:716
Upphävd
1999-11-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:1152

Inledning

1 § Innehavare av nätkoncession är inom sitt ledningsnät
skyldig att enligt föreskrifterna i denna förordning utföra
sådan mätning och rapportering som nämns i 3 kap. 10 § ellagen
(1997:857).

Bestämmelserna i denna förordning gäller bara vid mätning och
rapportering som nätkoncessionshavaren utför för annans
räkning.

Bestämmelserna i 3 och 4 §§ gäller inte vid mätning för
elanvändare som köper sin el från den som säljer elen med stöd
av leveranskoncession enligt 5 kap. 1 § ellagen (1997:857).
Förordning (1997:967).

Mätning

2 § Mätning av överförd el skall ske då el förs in på ett
ledningsnät från en produktionsanläggning och då el tas ut från
ett ledningsnät för förbrukning. Mätning skall också ske då el
förs mellan ledningsnät som omfattas av olika nättariffer.

Mätningen skall avse flödet i den punkt där producerad el förs
in på ledningsnätet (inmatningspunkt), flödet i den punkt där
en elanvändare tar ut elen för förbrukning (uttagspunkt)
respektive flödet i den punkt där ledningsnät som omfattas av
olika nättariffer ansluter till varandra (gränspunkt).

Vid mätning mellan två ledningsnät med olika
nätkoncessionshavare skall mätning utföras av den
nätkoncessionshavare vars ledningsnät har den högsta
nätspänningen. Om ledningsnäten har samma nätspänning avgör
nätmyndigheten enligt 1 kap. 6 § ellagen (1997:857) vilken
nätkoncessionshavare som skall utföra mätningen om
nätkoncessionshavarna inte kan komma överens i frågan.

Om nätförlusten på ett ledningsnät med fördel kan beräknas på
annat sätt än genom mätning får nätmyndigheten i det enskilda
fallet medge undantag från kravet på mätning mellan detta
ledningsnät och angränsande ledningsnät. Förordning (1997:967).

3 § Mätningen skall avse överförd el under varje timme.

Om en kraftproducent eller elanvändare begär det hos
nätkoncessionshavaren, skall mätningen i inmatningspunkten
respektive uttagspunkten ske med kortare tidsintervall än en
timme.

Mätaren hos en hushållskund skall lätt kunna avläsas av kunden.
Förordning (1997:967).

3 a § Bestämmelsen i 3 § första stycket gäller inte vid
mätning för sådana elproducenter som avses i 4 kap. 10 §
ellagen (1997:857), om de säljer elen endast till den som
innehar leveranskoncession i det leveransområde där
producentens el matas in.

Mätningen för sådana elproducenter som nämns i första stycket
skall ske med de tidsintervall som krävs för att tillgodose
övervakningen av elnätet och dess drift.

Frågor om nätkoncessionshavarens skyldigheter enligt andra
stycket prövas av nätmyndigheten enligt 1 kap. 6 § ellagen
(1997:857). Förordning (1997:967).

4 § Nätmyndigheten enligt 1 kap. 6 § ellagen (1997:857) får
meddela föreskrifter om krav på och kontroll av mätutrustning.
Förordning (1997:967).

Rapportering

5 § Innehavare av nätkoncession skall sända slutliga rapporter
avseende de rättade resultaten av sina mätningar. Rapporterna,
som skall visa mätresultaten för varje timme på dygnet, skall
sändas enligt följande.

1. Mätresultaten i uttagspunkten sänds till

a) berörd elanvändare, och

b) balansansvarig elleverantör som levererat el i
uttagspunkten.

2. Mätresultaten i gränspunkten sänds till
nätkoncessionshavaren för det angränsande nätet.

3. Mätresultaten i inmatningspunkten sänds till den
kraftproducent som matar in el i inmatningspunkten och till den
som har balansansvar för produktionen.

4. Uppgift om den samlade förbrukningen hos de elanvändare som
köper sin el från den som säljer elen med stöd av
leveranskoncession enligt 5 kap. 1 § ellagen (1997:857) sänds
till

a) innehavaren av leveranskoncession,

b) den som har balansansvar för förbrukningen hos de
elanvändare som köper sin el från den som säljer elen med stöd
av leveranskoncession.

Nätmyndigheten meddelar närmare föreskrifter om rättning och
lagring av mätvärden, utformningen av rapporter samt tidpunkter
då rapporter skall sändas. Förordning (1997:967).

6 § Innehavare av nätkoncession skall sända preliminära
rapporter avseende mätresultaten för varje timme på dygnet till

a) den som har balansansvar för leveranser på
nätkoncessionshavarens nät,

b) den som har balansansvar för produktion av el som matas in
på nätkoncessionshavarens nät, och

c) nätkoncessionshavare för angränsande nät.

Rapporterna enligt a och b skall avse den samlade konsumtion
respektive produktion, för vilken rapportmottagaren har
balansansvar. Rapporter enligt c skall avse mätresultat i
gränspunkten.

Nätmyndigheten meddelar närmare föreskrifter om rättning av
mätvärden, utformningen av rapporter samt tidpunkter då
rapporter skall sändas.

Om en mottagare av rapporter begär det skall
nätkoncessionshavaren, mot ersättning, sända rapporter med
tätare intervall än de av nätmyndigheten föreskrivna
tidpunkterna. Förordning (1997:967).

7 § Innehavare av nätkoncession skall till Affärsverket svenska
kraftnät sända dels preliminära, dels slutliga rapporter
avseende den samlade inmatningen på respektive det samlade
uttaget från nätkoncessionshavarens nät. Inmatningen respektive
uttaget skall vara uppdelat på de balansansvariga.

Rapporter skall också sändas avseende det samlade flödet i
gränspunkterna till varje angränsande nät.

Rapporterna skall vara uppdelade på varje timme på dygnet.

Nätmyndigheten meddelar närmare föreskrifter om rättning av
mätvärden, utformningen av rapporter och tidpunkter då
rapporter skall sändas.

Om Affärsverket svenska kraftnät begär det skall
nätkoncessionshavaren, mot ersättning, sända rapporter med
tätare intervall än de av nätmyndigheten föreskrivna
tidpunkterna. Förordning (1997:967).

Mätning och rapportering beträffande vissa elanvändare

8 § Mätningen i uttagspunkten hos en elanvändare som köper sin
el från den som säljer elen med stöd av leveranskoncession
enligt 5 kap. 1 § ellagen (1997:857) skall avse överförd el
under högst ett år.

Innehavaren av nätkoncession skall snarast sända en rapport
avseende resultatet av mätningen till berörd elanvändare och
berörd innehavare av leveranskoncession enligt 5 kap. 1 §
ellagen.

Nätmyndigheten meddelar närmare föreskrifter om utformningen av
rapporten och tidpunkt då rapporten skall sändas. Förordning
(1997:967).

Överklagande

9 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än
beslut enligt 3 a § sista stycket får dock inte överklagas.
Förordning (1998:1152).

Övergångsbestämmelser

1998:1152

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av
beslut som har meddelats före ikraftträdandet.