Förordning (1995:1185) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Furstendömet Liechtensteins tillträde till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet)

SFS nr
1995:1185
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1995-11-09

Regeringen föreskriver att följande lagar skall träda i kraft i
förhållande till Furstendömet Liechtenstein den 1 december 1995,
nämligen

1. lagen (1992:1121) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410), 8 §,

2. lagen (1992:1137) om ändring i produktansvarslagen (1992:18), 6
och 7 §§,

3. lagen (1993:1382) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410).