Pantbanksförordning (1995:1189)

SFS nr
1995:1189
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1995-11-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:368

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller närmare bestämmelser för tillämpning
av pantbankslagen (1995:1000). De termer och begrepp som används här
har samma betydelse som i pantbankslagen.

Ansökan om tillstånd

2 § Ansökan om tillstånd att driva pantbanksverksamhet ska
göras skriftligen hos länsstyrelsen.

Frågor om ägarprövning, tillstånd, ingripanden och om att
förelägga någon vid vite enligt 5, 23, 28–32 och 36 §§
pantbankslagen (1995:1000) prövas av

1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när verksamheten ska
bedrivas i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller
Västmanlands län,

2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när verksamheten ska
bedrivas i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

3. Länsstyrelsen i Skåne län, när verksamheten ska bedrivas i
Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,

4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när verksamheten ska
bedrivas i Västra Götalands eller Hallands län,

5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när verksamheten ska
bedrivas i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,

6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när verksamheten ska
bedrivas i Västernorrlands eller Jämtlands län, och

7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när verksamheten ska
bedrivas i Norrbottens eller Västerbottens län.

De sju länsstyrelser som anges i andra stycket utövar även
tillsyn enligt 24–26 §§ pantbankslagen. Förordning (2012:368).

2 a § När verksamheten ska bedrivas i flera län, prövas
frågor om tillstånd, ägarprövning, ingripanden och om att
förelägga någon vid vite enligt 5, 23, 28–32 och 36 §§
pantbankslagen (1995:1000) av

1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när företagets svenska
huvudkontor är beläget i Stockholms, Uppsala, Södermanlands,
Gotlands eller Västmanlands län,

2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när företagets svenska
huvudkontor är beläget i Östergötlands, Jönköpings eller
Kalmar län,

3. Länsstyrelsen i Skåne län, när företagets svenska
huvudkontor är beläget i Skåne, Kronobergs eller Blekinge
län,

4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när företagets
svenska huvudkontor är beläget i Västra Götalands eller
Hallands län,

5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när företagets svenska
huvudkontor är beläget i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller
Gävleborgs län,

6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när företagets
svenska huvudkontor är beläget i Västernorrlands eller
Jämtlands län, och

7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när företagets svenska
huvudkontor är beläget i Norrbottens eller Västerbottens län.

De sju länsstyrelser som anges i första stycket utövar även
tillsyn enligt 24–26 §§ pantbankslagen. Förordning (2012:368).

2 b § Avgifter enligt 33 § pantbankslagen (1995:1000) betalas
till

1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när verksamheten ska
bedrivas i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller
Västmanlands län,

2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när verksamheten ska
bedrivas i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

3. Länsstyrelsen i Skåne län, när verksamheten ska bedrivas i
Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,

4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när verksamheten ska
bedrivas i Västra Götalands eller Hallands län,

5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när verksamheten ska
bedrivas i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,

6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när verksamheten ska
bedrivas i Västernorrlands eller Jämtlands län, och

7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när verksamheten ska
bedrivas i Norrbottens eller Västerbottens län.
Förordning (2012:368).

2 c § När verksamheten ska bedrivas i flera län ska avgifter
enligt 33 § pantbankslagen (1995:1000) betalas till

1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när företagets svenska
huvudkontor är beläget i Stockholms, Uppsala, Södermanlands,
Gotlands eller Västmanlands län,

2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när företagets svenska
huvudkontor är beläget i Östergötlands, Jönköpings eller
Kalmar län,

3. Länsstyrelsen i Skåne län, när företagets svenska
huvudkontor är beläget i Skåne, Kronobergs eller Blekinge
län,

4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när företagets
svenska huvudkontor är beläget i Västra Götalands eller
Hallands län,

5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när företagets svenska
huvudkontor är beläget i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller
Gävleborgs län,

6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när företagets
svenska huvudkontor är beläget i Västernorrlands eller
Jämtlands län, och

7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när företagets svenska
huvudkontor är beläget i Norrbottens eller Västerbottens län.
Förordning (2012:368).

3 § En ansökan om tillstånd skall innehålla en beskrivning av den
verksamhet som skall drivas med uppgifter om

1. företagets firma, organisationsnummer samt postadress till
huvudkontoret och andra kontor där företaget avser att driva
pantbanksverksamhet,

2. namn och postadress för styrelseledamöter och verkställande
direktör,

3. namn och postadress för aktieägare som direkt eller indirekt
innehar mer än tio procent av kapitalet eller rösterna eller annars
genom aktieinnehavet har ett väsentligt inflytande över ledningen av
företaget, och

4. företagets organisation i övrigt och hur man avser att
säkerställa att kraven på verksamheten enligt pantbankslagen
(1995:1000) uppfylls.

Om ansökan gäller verksamhet genom filial enligt lagen (1992:160) om
utländska filialer m.m., skall uppgifterna avse filialen. Dessutom
skall de uppgifter lämnas om det utländska företaget som behövs för
att visa att kraven i 4 § andra stycket pantbankslagen är uppfyllda.

4 § Sökanden skall till ansökan foga företagets bolagsordning.
Länsstyrelsen får i ärendet begära in ytterligare uppgifter och
handlingar, om det behövs för prövningen av tillståndsfrågan.

Ansökan om tillstånd till vissa aktieförvärv

5 § Den som avser att göra ett sådant förvärv av aktier som avses i
23 § pantbankslagen (1995:1000) skall skriftligen ansöka om tillstånd
hos den länsstyrelse som skall pröva frågan.

Länsstyrelsen får förena beslut om tillstånd med villkor att
förvärvet skall genomföras inom viss tid.

Pantboken

6 § För varje pant skall det i pantboken antecknas

1. ett eget löpnummer,

2. dagen för pantsättningen och lånets förfallodag,

3. lånebelopp och ränta,

4. ersättning som avses i 10 § pantbankslagen (1995:1000),

5. pantens art och skick samt storlek, mängd eller vikt,

6. pantens fabrikat och tillverkningsnummer eller andra särskilda
kännetecken och

7. låntagarens namn och adress samt, om denne inte är känd för
pantbankens personal, personnummer och identitetshandlingens art.

Om panten löses av någon annan än låntagaren, skall uppgifter som
avses i första stycket 7 antecknas även beträffande honom.

7 § Varje pant skall på ett tydligt sätt förses med det nummer som
antecknats för panten i pantboken.

Underrättelse om föreläggande

8 § Länsstyrelsen skall underrätta Finansinspektionen om
förelägganden enligt 30 § pantbankslagen (1995:1000), som meddelas
mot någon som har tillstånd av inspektionen att bedriva verksamhet
enligt lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet.
Förordning (1997:476).

Avgifter

9 § För prövning av ansökan om tillstånd att driva
pantbanksverksamhet skall sökanden betala en avgift. I fråga om
avgiftens storlek m. m. gäller bestämmelserna i 9-14 §§
avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 8 skall
tillämpas.

10 § För finansiering av länsstyrelsens tillsyn skall den som driver
pantbanksverksamhet betala en årlig avgift på 4 000 kronor. Om
verksamheten bedrivs i fler än ett kontor, skall den som driver
verksamheten därutöver betala 2 400 kronor för varje ytterligare
kontor.

Avgiften skall betalas den 1 juni från och med det år verksamheten
har bedrivits från årets början.