Förordning (1995:1195) om startstöd till yngre företagare med jordbruks-, trädgårds- eller renskötselföretag

SFS nr
1995:1195
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1995-11-16
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:577
Upphävd
2000-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:876

Förordningens tillämpningsområde

1 § Denna förordning kompletterar rådets förordning (EG) nr
950/97 av den 20 maj 1997 om förbättring av
jordbruksstrukturens effektivitet1 i fråga om startstöd till
yngre företagare. Förordning (1997:765).

2 § Bidrag får i mån av tillgång på medel lämnas när någon första
gången för sin huvudsakliga sysselsättning startar ett jordbruks-,
trädgårds- eller renskötselföretag. I företaget får som
kompletterande verksamhet ingå skogsbruk, turism eller hantverk.

3 § Bidrag lämnas endast till sökande som vid ansökningstillfället
inte har fyllt 35 år och som har goda yrkeskunskaper.

4 § Bidrag lämnas endast om företagaren med hänsyn till sin
ekonomiska ställning och sina kreditmöjligheter bedöms ha behov av
stödet och det från allmän synpunkt är lämpligt att stödet ges.

Särskilda villkor för stöd

5 § Bidrag lämnas endast om

1. mottagaren av bidraget har ett väsentligt ekonomiskt ansvar för
driften av företaget,

2. företaget fordrar en arbetsinsats som motsvarar minst 1 800
timmar per år,

3. stödmottagarens arbetsinsats uppgår till minst 900 timmar per år
i företaget och arbetsinsatsen utanför företaget inte utgör mer än
hälften av stödmottagarens totala arbetstid,

4. inkomsten från företaget ensam eller tillsammans med annan
bestående förtjänstmöjlighet ger stödmottagaren en tillfredsställande
försörjning,

5. stödmottagaren får minst hälften av sin förvärvsinkomst från
jordbruk, trädgårds- eller renskötsel.

För stödmottagare i glesbygd gäller, i stället för första stycket 5,
att stödmottagaren får minst hälften av sin totala förvärvsinkomst
från företaget och minst en fjärdedel från enbart jordbruk,
trädgårds- eller renskötsel.

6 § Bidrag får lämnas med högst 5 procent per år av ett för
företaget beräknat stödgrundande belopp grundat på företagets
tillgångar.

Ytterligare föreskrifter om beräkningsgrunden för bidraget meddelas
av Statens jordbruksverk.

7 § Bidrag lämnas för en tid av högst fem år.

Till en företagare får bidrag lämnas med sammanlagt högst 200
000 kr, varav högst 75 000 kr per år för de tre första åren och
högst 25 000 kr per år för de därpå följande två åren. Bidrag
lämnas inte om det beräknade sammanlagda bidragsbeloppet är
lägre än 5 000 kr.

Utbetalningen av ett bidrag skall fördelas på minst tre
tillfällen. Bidragen skall betalas ut före utgången av år 2001.
Förordning (1999:876).

Tillsyn och kontroll

8 § Jordbruksverket utövar den centrala tillsynen över
efterlevnaden av rådets förordning (EG) nr 950/97 om
förbättring av jordbruksstrukturens effektivitet i fråga om
startstöd till unga jordbrukare, denna förordning och
föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning.

Länsstyrelsen utövar den närmare kontrollen inom länet.
Förordning (1997:765).

9 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur startstödet
skall kontrolleras inom länet.

Jordbruksverket får föreskriva att en avgift skall tas ut för
tillsynen.

Förfarandet i stödärenden

10 § Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av
länsstyrelsen.

Bidraget betalas ut av Jordbruksverket.

11 § En ansökan om bidrag skall ske skriftligen. Till ansökan skall
fogas den utredning som länsstyrelsen bestämmer.

12 § Beslut eller underrättelse om beslut om stöd skall
innehålla uppgift om

1. mottagaren av stödet,

2. stödets ändamål,

3. stödets omfattning,

4. mottagarens skyldighet att lämna uppgifter som krävs för
kontroll av stödet,

5. övriga villkor för stödet.

Länsstyrelsens beslut eller underrättelse om beslut skall också
innehålla en upplysning om innehållet i 12 a §.
Förordning (1997:765).

12 a § Före utbetalning av stöd som länsstyrelsen beslutat om
skall Jordbruksverket kontrollera att utbetalningen är förenlig
med gemenskapsreglerna.

Om Jordbruksverket finner att en utbetalning skulle strida mot
gemenskapsreglerna, skall verket besluta att inte betala ut
stödet och sända tillbaka stödärendet till länsstyrelsen.
Jordbruksverkets beslut innebär att länsstyrelsens beslut
förfaller. Förordning (1997:765).

Upphävande av beslut

13 § Om beslutet om bidrag har fattats på grund av oriktig eller
ofullständig uppgift av sökanden eller om denne brutit mot villkor
som gäller för stödet, får beslutet hävas omedelbart och lämnat stöd
krävas tillbaka inom tio år från det att beloppet betalades ut. Om
det finns anledning att häva ett stödbeslut, får stödmyndigheten
besluta att fortsatt stöd inte skall lämnas.

Återbetalningsskyldighet

14 § Mottagaren av bidrag är återbetalningsskyldig för belopp som
har betalats ut felaktigt. Om det är oskäligt att återkräva hela
beloppet, får det sättas ned.

Ränta

15 § Om bidragsmottagaren inte är berättigad till ett stödbelopp och
detta skall återbetalas, skall ränta betalas till staten enligt
räntelagen (1975:635).

Stödmyndigheten får besluta att ränta inte skall betalas eller att
räntekravet skall sättas ned, om det är oskäligt att kräva ränta
enligt räntelagen.

Överklagande m. m.

16 § Länsstyrelsens beslut om stöd får överklagas hos
Jordbruksverket.

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (1998:753).

17 § Ytterligare föreskrifter om bidrag enligt denna förordning
meddelas av Jordbruksverket. Förordning (1997:765).

18 § Jordbruksverket får efter samråd med länsstyrelsen meddela
föreskrifter om länsstyrelsens handläggning av stödärenden och
om det underlag som krävs för utbetalning av stöd.
Förordning (1998:753).

Övergångsbestämmelser

1995:1195

Denna förordning träder i kraft den 15 december 1995 men skall
tillämpas i fråga om stöd som har beviljats efter den 1 januari 1995.

Genom förordningen upphävs förordningen (1990:980) om startstöd till
jordbrukare. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om stöd
som har beviljats före den 1 januari 1995.

2000:577

De upphävda förordningarna gäller fortfarande för stöd som
beviljats före denna förordnings ikraftträdande.

För stödåret 2000 skall 4 kap. i förordningen (1997:1336) om
miljöstöd tillämpas i stället för reglerna i 2 kap. 10 § i den
nya förordningen. Stödperioden för sådana åtaganden skall
omfatta sex år.

Åtaganden enligt förordningen (SJVFS 1995:133) om miljöstöd
eller förordningen (1997:1336) om miljöstöd får avslutas före
åtagandeperiodens utgång om de ersätts med åtaganden med samma
syfte enligt 2 kap. i den nya förordningen.

Vid tillämpningen av 3 kap. 1 § andra stycket i den nya
förordningen får tiden för åtagandet räknas från en
stödutbetalning enligt förordningen (1995:1174) om
kompensationsbidrag till jordbruk i bergsområden och mindre
gynnade områden.

Sådana ansökningar om stöd enligt förordningen (1996:1431)
om statligt investeringsstöd till företagare med jordbruks-,
trädgårds- eller renskötselföretag som inte har avgjorts före
utgången av år 1999 skall prövas enligt reglerna i den nya
förordningen. För stöd krävs dock att även reglerna i den
upphävda förordningen är uppfyllda. Beviljat stöd får inte
överstiga det belopp som följer av den äldre förordningen.

Om en sökande av stöd enligt 7 kap. som fyller 40 år under
år 2000 har kommit in med ansökan till länsstyrelsen och har
börjat driva företaget före 40-årsdagen, får stöd beviljas utan
hinder av bestämmelsen i 7 kap. 3 §.