Förordning (1995:1223) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 1996

SFS nr
1995:1223
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1995-11-23
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:1535
Upphävd
1996-01-01

1 § Regeringen fastställer enligt 2 kap. 10 § lagen (1994:1776) om
skatt på energi energiskatten och koldioxidskatten för bränslen till
följande belopp för år 1996.

___________________________________________________________________________
KN-nr Slag av bränsle Skattebelopp
Energiskatt Koldioxidskatt Summa skatt
___________________________________________________________________________

1. 2710 00 27, Bensin, dock
2710 00 29 inte flyg-
eller bensin, som
2710 00 32 uppfyller krav
för

a) miljöklass 2 3 kr 30 öre 86 öre 4 kr 16 öre
per liter per liter per liter
b) miljöklass 3 3 kr 36 öre 86 öre 4 kr 22 öre
per liter per liter per liter

2. 2710 00 34 Annan bensin 3 kr 90 öre 86 öre 4 kr 76 öre
eller än som avses per liter per liter per liter
2710 00 36 under 1, dock
inte flyg-
bensin

3. 2710 00 55, Eldningsolja,
2710 00 69 dieselbränn-
eller olja, annan
2710 00 74- fotogen än
2710 00 78 flygfotogen,
m.m. som

a) har för- 590 kr 1 054 kr 1 644 kr
setts med per m3 per m3 per m3
märkämnen
eller ger
mindre än
85 volym-
procent
destillat
vid 350 C,

b) inte har
försetts
med märk-
ämnen och
ger minst
85 volym-
procent de-
stillat vid
350 C, till-
hörig

miljöklass 1 1476 kr 1 054 kr 2 530 kr
per m3 per m3 per m3
miljöklass 2 1682 kr 1 054 kr 2 736 kr
per m3 per m3 per m3
miljöklass 3 1955 kr 1 054 kr 3 009 kr
per m3 per m3 per m3

4.ur 27111211- Gasol som an-
2711 19 00 vänds för

a) drift av
motordrivet 92 öre 55 öre 1 kr
fordon, per liter per liter 47 öre
fartyg eller
luftfartyg

b) annat ända- 115 kr 1 105 kr 1 220 kr
mål än som per per per
avses under a 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg

5.ur27112900 Metan som an-
vänds för

a) drift av 1 533 kr 788 kr 2 321 kr
motordrivet per per per
fordon, far- 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg
tyg eller
luftfartyg

b) annat 191 kr 788 kr 979 kr
ändamål än per per per
som avses 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg
under a

6. 2711 11 00, Naturgas som
2711 21 00 används för

a) drift av 1 533 kr 788 kr 2 321 kr
motordrivet per per per
fordon, far- 1 000 m3 1 000 m3 1 000 m3
tyg eller
luftfartyg

b) annat ända- 191 kr 788 kr 979 kr
mål än som per per per
avses under a 1 000 m3 1 000 m3 1 000 m3

7. 2701, 2702 Kolbränslen 251 kr 916 kr 1 167 kr
eller 2704 per per per
1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg

8. 2713 11 00- Petroleumkoks 251 kr 916 kr 1 167 kr
2713 12 00 per per per
1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg

2 § Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om
skatt på energi att energiskatten för år 1996 utgör

1. 0 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i
industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig
växthusodling,

2. 4,3 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses
under 1 och som förbrukas i kommuner som anges i 11 kap. 4 § lagen om
skatt på energi,

3. 7,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas för
el-, gas-, värme- eller vattenförsörjning i andra kommuner än de som
anges i 11 kap. 4 § lagen om skatt på energi, och

4. 9,7 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i
övriga fall.