Lag (1995:1249) om försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång

SFS nr
1995:1249
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1995-11-30
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:801
Upphävd
2010-08-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:1530

1 § I stället för vad som föreskrivs i 3 kap. 3 § andra stycket
skollagen (1985:1100) om vilka barn som skall tas emot i särskolan
gäller bestämmelserna i denna lag.

2 § Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapsmål
därför att de är utvecklingsstörda skall tas emot i särskolan. Om
vårdnadshavaren inte lämnar sitt medgivande till att barnet tas emot
i särskolan, skall barnet fullgöra skolplikten enligt vad som gäller
för barn i allmänhet enligt skollagen (1985:1100).

3 § Vad som sägs i 2 § gäller även barn som har fått ett betydande
och bestående begåvningsmässigt funktionshinder på grund av
hjärnskada, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, samt
barn med autism eller autismliknande tillstånd.

Övergångsbestämmelser

1995:1249

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 och gäller till utgången
av juni 2000. Lagen tillämpas på utbildning som äger rum från och med
läsåret 1996/97.