Förordning (1995:1325) med instruktion för beslutsgrupper

SFS nr
1995:1325
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1995-11-30
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:1424
Upphävd
2000-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:580

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller för

1. beslutsgrupper som genomför samlade programdokument (SPD)
i mål 2-, 5 b- och 6-områden för EG:s strukturfonder,

2. svenska beslutsgrupper för interregionalt samarbete, som
ingår i interregionala beslutsgrupper som genomför operativa
program för

a) Bohuslän/Dalsland-Östfold,
b) Värmland/Dalarna-Hedmark/Östfold,
c) Jämtland-Tröndelag inom gemenskapsinitiativet Interreg II
A,

3. beslutsgrupper som genomför operativa program för
gemenskapsinitiativet Leader II,

4. beslutsgruppen som genomför det operativa programmet för
gemenskapsinitiativet Småföretagsinitiativet, och

5. beslutsgruppen som genomför det operativa programmet för
gemenskapsinitiativet Urban. Förordning (1997:141).

1 a § Särskilda bestämmelser om stöd från EG:s strukturfonder
finns i förordningen (1998:579) om vissa stöd från EG:s
strukturfonder. Förordning (1998:580).

Beslutsgruppernas uppgifter

2 § En beslutsgrupp har till uppgift att inom ramen för ett
fastställt samlat programdokument eller ett fastställt operativt
program besluta om stöd från EG:s strukturfonder. Förordning
(1996:313).

3 § Beslutsgruppen skall inom ramen för de befogenheter som följer
av programdokumentet eller det operativa programmet aktivt, genom
egna initiativ och informationsspridning, verka för att programmet
genomförs och att de däri angivna målen uppnås.

Beslutsgruppen skall ta till vara lokal och regional kompetens vid
genomförandet av programmet. Förordning (1996:313).

4 § Beslutsgruppen skall följa de särskilda riktlinjer för gruppens
verksamhet som framgår av programmet eller har meddelats av en
behörig övervakningskommitté.

Glesbygdsverket får utfärda föreskrifter för genomförandet av
gemenskapsinitiativet Leader II. Förordning (1996:924).

Sammansättning och organisation

5 § En beslutsgrupp består av det antal ledamöter som
regeringen bestämmer. En av ledamöterna är ordförande och en
är vice ordförande.

Ledamöterna samt ersättare för dessa utses av regeringen för
en bestämd tid.

I sådana beslutsgrupper som anges i 1 § 1-3 skall bland
ledamöterna företrädare för kommuner, länsstyrelser,
landsting och länsarbetsnämnder vara representerade.

I den beslutsgrupp som anges i 1 § 4 skall bland ledamöterna
företrädare för Närings- och teknikutvecklingsverket, ALMI
Företagspartner AB, Sveriges exportråd, näringslivets
organisationer och fackliga organisationer vara
representerade

I den beslutsgrupp som anges i 1 § 5 skall bland ledamöterna
företrädare för Malmö kommun, länsstyrelsen i Skåne län och
länsarbetsnämnden i Skåne län vara representerade.

Regeringen utser ordförande i gruppen. Förordnandet ges för
en bestämd tid. Gruppen utser inom sig en vice ordförande.
Förordning (1997:141).

5 a § I sådana beslutsgrupper som omfattar län med ett
regionalt självstyrelseorgan enligt lagen (1996:1414) om
försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning skall
även företrädare för det regionala självstyrelseorganet ingå.
Förordning (1997:970).

6 § En beslutsgrupp som sägs i 1 § 1 får inrätta en eller flera
samrådsgrupper med företrädare för berörda myndigheter,
institutioner, regionala utvecklingsbolag, näringslivsorganisationer,
arbetsmarknadens parter och andra intresseorganisationer. Förordning
(1996:313).

7 § En beslutsgrupp biträds av ett sekretariat.

För sådana beslutsgrupper som anges i 1 § 1-3 skall
länsstyrelsen i det eller länsstyrelserna i de län där
beslutsgruppen verkar svara för sekretariatsfunktionen för
beslutsgruppen. För varje beslutsgrupp som anges i 1 § 1
skall länsstyrelsen eller länsstyrelserna utse en
huvudansvarig sekreterare. Beträffande gemenskapsinitiativet
Leader II får beslutsgruppssekretariaten uppdra åt sådana
laggrupper som avses i det operativa programmet att utföra
kansligöromål åt sekretariatet.

För den beslutsgrupp som anges i 1 § 4 utser regeringen den
eller de personer som skall svara för sekretariatsfunktionen
för beslutsgruppen. Förordnandet ges för en bestämd tid.

För den beslutsgrupp som anges i 1 § 5 skall Malmö kommun
svara för sekretariatsfunktionen för beslutsgruppen.
Förordning (1997:141).

7 a § För sådana beslutsgrupper som omfattar län med ett
regionalt självstyrelseorgan enligt lagen (1996:1414) om
försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning skall
vad som sägs om länsstyrelse i 7 § andra stycket i stället
gälla regionalt självstyrelseorgan. Förordning (1997:970).

Verksförordningens tillämpning

8 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på en beslutsgrupp:

18 § om interna föreskrifter,

26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

29 § om inhämtande av uppgifter,

31 § om myndighetens beslut.

9 § En beslutsgrupp har det ansvar för verksamheten och de
uppgifter som anges i 6-9 och 11 §§ verksförordningen (1995:1322).

Ärendenas handläggning

10 § En beslutsgrupp är beslutför när ordföranden och minst hälften
av de andra ledamöterna är närvarande.

Vid omröstning har ordföranden utslagsröst vid lika röstetal.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga
ledamöter vara närvarande.

11 § Om ett ärende är så brådskande att beslutsgruppen inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom
meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som
behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är möjligt, får ordföranden ensam avgöra
ärendet.

Beslut enligt första och andra stycket skall anmälas vid nästa
sammanträde med beslutsgruppen.

12 § En beslutsgrupp får i arbetsordningen eller i särskilda beslut
lämna över till ordföranden att avgöra ärenden som är av det slaget
att de inte behöver prövas av gruppen.

En sådan beslutsgrupp som sägs i 1 § 1 får lämna över sådana ärenden
att avgöras även av den som är huvudansvarig sekreterare för gruppen.

En sådan beslutsgrupp som sägs i 1 § 3 skall pröva ärenden och
utforma beslutsordningen i enlighet med det operativa programmet.
Förordning (1996:924).

13 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i
särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt
12 § inte behöver föredras.

Utbetalning av strukturfondsmedel

14 § har upphävts genom förordning (1998:580).

15 § har upphävts genom förordning (1998:580).

16 § har upphävts genom förordning (1998:580).

Överklagande

17 § har upphävts genom förordning (1998:580).

Övergångsbestämmelser

1999:1424

De upphävda bestämmelserna gäller dock fortfarande för att avsluta
programperioden 1995–1999 med de ändringar som anges i 3 och 4.