Förordning (1995:1335) med instruktion för Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna

SFS nr
1995:1335
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1995-12-07
Författningen har upphävts genom
SFS 2005:1160
Upphävd
2006-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:563

Skogsvårdsorganisationen

1 § Skogsvårdsorganisationen omfattar Skogsstyrelsen och en
skogsvårdsstyrelse för varje region enligt den indelning som framgår
av följande förteckning.

Region Län

Norrbotten Norrbottens
Västerbotten Västerbottens
Mellannorrland Jämtlands och Västernorrlands
Dalarna-Gävleborg Dalarnas och Gävleborgs
Värmland-Örebro Örebro och Värmlands
Mälardalen Västmanlands, Södermanlands,
Uppsala och Stockholms
Västra Götaland Västra Götalands

Östra Götaland Kalmar och Östergötlands
Gotland Gotlands
Jönköping-Kronoberg Kronobergs och Jönköpings
Södra Götaland Hallands, Skåne och Blekinge
Förordning (1997:1155).

2 § Skogsvårdsorganisationen skall verka för att landets skogar
vårdas och brukas på ett sådant sätt att de av statsmakterna
beslutade målen för skogspolitiken kan uppnås.

3 § Skogsvårdsorganisationen skall särskilt

1. verka för att skogen och skogsmarken utnyttjas effektivt och
ansvarsfullt så att den ger en uthålligt god avkastning,

2. i enlighet med sitt sektorsansvar och i samråd med de
myndigheter som ansvarar för naturvård och kulturmiljövård
verka för biologisk mångfald och en rik och varierad
kulturmiljö,

3. ansvara för samordning, uppföljning och rapportering i fråga
om miljökvalitetsmålet Levande skogar,

4. utöva tillsyn över efterlevnaden av skogsvårdslagen
(1979:429) och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen,

5. medverka i frågor om hushållning med naturresurser,

6. medverka i den yttre rationaliseringen av skogsfastigheter,

7. medverka i den regionalpolitiska planeringen, och

8. informera om landets skogar och skogsbruk.
Förordning (2001:1103).

4 § Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna får ta ut ersättning
för varor och tjänster som rör skogsinventering,
skogsbruksplanläggning, skogsvård, utsyning av skog, skogsvärdering,
skogsväghållning, naturvård, kulturmiljövård samt utbildning,
rådgivning, information och verksamhet i övrigt som är förenlig med
organisationens uppgifter.

Skogsstyrelsen får föreskriva avgifter för sådana varor och tjänster
som avses i första stycket och grunder för hur ersättningen för
sådana varor och tjänster skall beräknas.

5 § Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna får bedriva sådan
tjänsteexport inom sina verksamhetsområden som är förenlig med
myndigheternas uppgifter i övrigt och på de villkor som
tjänsteexportförordningen (1992:192) föreskriver.

Skogsstyrelsen

Uppgifter

6 § Skogsstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för frågor om
skogsbruket och chefsmyndighet för skogsvårdsstyrelserna.

7 § Skogsstyrelsen skall särskilt

1. leda och samordna de statliga åtgärderna på skogsbrukets
område,

2. besluta om mål och ange riktlinjer för
skogsvårdsstyrelsernas verksamhet samt följa och utvärdera
verksamheten,

3. fördela de resurser som står till förfogande för
Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna,

4. utarbeta statistik och prognoser till ledning för
skogsbruket och för samhällets och näringslivets planering på
områden med anknytning till skogsbruket samt ansvara för
officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den
officiella statistiken,

5. verka för att skog och skogsmark skyddas mot skador av
luftföroreningar, djur och sjukdomar,

6. vidta åtgärder för att bevara den ärftliga variationen hos
de inhemska skogsträden,

7. verka för utveckling och tillämpning av skogsbruksmetoder
anpassade till de naturgivna förutsättningarna,

8. verka för en långsiktig och god försörjning med
skogsodlingsmaterial,

9. verka för aktivt svenskt deltagande i internationellt
skogssamarbete och medverka i internationell rapportering,

10. ha tillsyn över virkesmätningen, och

11. förvalta skogsvårdsorganisationens fasta egendom och andra
tillgångar. Förordning (2003:563).

Verksförordningens tillämpning

8 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Skogsstyrelsen.

Myndighetens ledning

9 § Skogsstyrelsens generaldirektör är chef för myndigheten.

Styrelse

10 § Generaldirektören är styrelsens ordförande.

Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta
föreskrifter som avses i 13 § 4 verksförordningen (1995:1322), om
föreskrifterna inte är av större vikt.

Personalföreträdare

11 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
Skogsstyrelsen.

Skogsvårdsstyrelsen

Uppgifter

12 § Skogsvårdsstyrelsen är regional myndighet för frågor om
skogsbruket.

13 § Skogsvårdsstyrelsen skall särskilt

1. följa skogsbrukets utveckling och vidta eller hos Skogsstyrelsen
föreslå lämpliga åtgärder för att främja skogsnäringen,

2. bedriva rådgivning och lämna information i syfte att främja ett
rationellt skogsbruk och en biologisk mångfald,

3. besluta om statligt stöd till skogsbruket,

4. i den utsträckning tillgång på medel och personal medger hjälpa
andra myndigheter att planera och utföra åtgärder inom
skogsvårdsstyrelsens verksamhets- och kompetensområden, och

5. i den utsträckning tillgång på medel och personal medger utföra
sådana tjänster åt skogsägare som bidrar till en hållbar utveckling
av skogarna.

Verksförordningens tillämpning

14 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
skogsvårdsstyrelsen med undantag av 5, 9, 13, 15, 17, 19, 20, 27, 28,
30, 32, 34 och 35 §§. Förordning (1996:1492).

15 § har upphävts genom förordning (1996:1492).

Styrelse

16 § Skogsvårdsstyrelsens styrelse utser inom sig vice ordförande.
Förordning (1996:1492).

17 § har upphävts genom förordning (1996:1492).

18 § Skogsvårdsstyrelsens styrelse skall, utöver frågor som anges i
11 och 12 §§ verksförordningen (1995:1322), behandla frågor av
principiellt slag eller av större vikt.

Organisation

19 § Skogsvårdsstyrelsernas regionkanslier skall vara
lokaliserade till Luleå, Umeå, Sollefteå, Söderhamn, Karlstad,
Uppsala, Borås, Västervik, Växjö och Kristianstad.
Skogsstyrelsen får i övrigt meddela föreskrifter om
skogsvårdsstyrelsens organisation och formerna för styrelsens
verksamhet. Förordning (1997:1155).

Ärendenas handläggning

20 § Skogsvårdsstyrelsen skall överlämna ärenden till
Skogsstyrelsen för avgörande när

1. ett ärende berör flera skogsvårdsstyrelsers verksamhets-
områden,

2. ett ärende eller en grupp av ärenden är av principiell
betydelse, eller

3. skogsvårdsstyrelsen i annat fall anser att prövningen bör
göras av Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsens personalansvarsnämnd prövar frågor enligt 19 §
verksförordningen (1995:1322) också för anställda hos skogs-
vårdsstyrelserna. Förordning (1997:215).

21 § Skogsstyrelsen får besluta att ett ärende som gäller bevakning
av statens rätt skall överlämnas av skogsvårdsstyrelsen till
Skogsstyrelsen.

22 § Om det kan ske utan väsentliga kostnader för
skogsvårdsstyrelsen, är styrelsens anställda skyldiga att på begäran
av länsstyrelsen, som föredragande eller på annat sätt, delta i
handläggningen i länsstyrelsen av ärenden som har samband med
skogsvårdsstyrelsens uppgifter. Förordning (1996:1492).

23 § har upphävts genom förordning (1996:1492).

24 § När skogsvårdsstyrelsens styrelse skall behandla ett ärende som
berör någon annan regional myndighets arbetsområde skall denna
myndighet underrättas. En företrädare för den berörda myndigheten får
delta i överläggningarna.

Anställningar m.m.

25 § Skogsvårdsstyrelsens chef och övrig personal anställs av
Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen får dock överlämna till
skogsvårdsstyrelsen att anställa övrig personal.

För tiden till och med den 31 december 2006 skall denna
bestämmelse inte tillämpas på sådan verksamhet som omfattas av
lagen (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad samordnad
länsförvaltning i Gotlands län. Förordning (2003:563).

26 § Har upphävts genom förordning (2003:563).

Överklagande av skogsvårdsstyrelsens beslut

27 § Skogsvårdsstyrelsens beslut får överklagas hos Skogsstyrelsen,
om något annat inte följer av andra föreskrifter.