Förordning (1995:1386) med instruktion för Patent- och registreringsverket

SFS nr
1995:1386
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1995-12-14
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1111
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:369

Uppgifter

1 § Patent- och registreringsverket är central
förvaltningsmyndighet för ärenden om patent, varumärken,
mönster, efternamn och förnamn. Verket för register över
periodiska skrifter med utgivningsbevis.

Verket är internationell myndighet enligt konventionen om
patentsamarbete samt handlägger ärenden om registrering av
kommunala vapen och om utgivning av periodisk skrift.

Verket prövar frågor om tillstånd och dispens enligt vad som är
särskilt föreskrivet. Förordning (2004:369).

2 § Verket ger ut publikationer såsom patentdokument,
årsregister till patent, tidning för kungörelser om
patentansökningar och patent, registreringstidning för
varumärken, registreringstidning för mönster och tidning för
kungörelser av efternamn.

Verket utfärdar bevis och utdrag ur verkets register.
Förordning (2004:369).

3 § Verket får bedriva uppdragsverksamhet, såsom att
tillhandahålla konsulttjänster för granskning och annan
rådgivning, ombesörja bevakning av avgifter för patent,
varumärken och mönsterskydd, bedriva kurs- och
utbildningsverksamhet samt tillhandahålla tjänster avseende
verkets dokumentation.

Verket får också bedriva tjänsteexport inom sitt
verksamhetsområde på de villkor som föreskrivs i
tjänsteexportförordningen (1992:192). Förordning (2004:369).

Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på verket.

Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta om sådana
föreskrifter som avses i 13 § 4 verksförordningen som inte är av
principiell art eller i övrigt av större vikt. Förordning (1996:90).

Myndighetens ledning

5 § Verkets generaldirektör är chef för myndigheten.

Personalföreträdare

6 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
verket.

Ärendenas handläggning

7 § Avdelningscheferna på patent- och varumärkesavdelningarna eller
av dem särskilt förordnade tjänstemän får förordna om muntlig
förhandling, om det behövs för att utreda ett ärende.

Begäran av sökande eller behörig invändare om muntlig förhandling i
patent-, varumärkes-, mönster- eller namnärende får inte avslås,
såvida vederbörande inte förut beretts tillfälle att yttra sig vid
sådan förhandling.

Övriga bestämmelser

8 § Utan hinder av vad som anges i 16 § och 21 § första stycket
avgiftsförordningen (1992:191) får verket

ta ut avgift för kopia av allmän handling och för utskrift av
upptagning för automatisk databehandling även om en beställning inte
omfattar tio sidor, samt

ta ut avgift av staten för kopia eller avskrift av allmän
handling, utskrift av upptagning för automatisk databehandling, kopia
av video- eller ljudbandsupptagning eller utskrift av
ljudbandsupptagning samt för bevis och registerutdrag.

9 § Verket får till en stat som inte ingår i Europeiska
unionen eller är ansluten till Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet föra över personuppgifter i den utsträckning
uppgifterna ingår i patent-, varumärkes- eller
mönsterdokumentation som utgör allmän handling hos verket eller
som ingår i verkets

1. patentregister, diarium enligt 7 § och förteckning enligt
8 § patentkungörelsen (1967:838),

2. varumärkesregister,

3. mönsterregister och diarium enligt 6 §
mönsterskyddsförordningen (1970:486), eller

4. register över periodiska skrifter.
Förordning (2004:369).