Lag (1995:1393) om kommunal lantmäterimyndighet

SFS nr
1995:1393
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1995-12-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:563

Inrättande av en kommunal lantmäterimyndighet

1 § Regeringen får meddela tillstånd för en kommun att inrätta en
kommunal lantmäterimyndighet och att svara för verksamheten vid
myndigheten.

2 § För tillstånd krävs att kommunen visar att

1. myndigheten kommer att få hela kommunen som sitt
verksamhetsområde,

2. myndighetens arbetsuppgifter väsentligen kommer att begränsas
till förrättningsverksamhet och myndighetsservice i anslutning till
förrättningsverksamheten,

3. myndigheten kommer att få en för ändamålet lämplig organisation
och en verksamhet som kan beräknas få tillräcklig omfattning för att
nödvändig kompetens skall kunna upprätthållas,

4. minst två tjänstemän inom myndigheten kommer att ha den kompetens
och erfarenhet som krävs för att handlägga förrättningar,

5. myndighetens informationssystem kommer att få en sådan teknisk
standard som säkerställer det informationsutbyte mellan stat och
kommun som behövs inom lantmäteriområdet.

3 § En kommun som vill inrätta en kommunal lantmäterimyndighet
ska ge in en ansökan om tillstånd till den statliga
lantmäterimyndigheten. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla
den utredning som behövs för ärendets prövning. Lag (2008:532).

4 § En kommunal lantmäterimyndighet ska börja sin verksamhet
vid det årsskifte som infaller närmast efter det att ett år
förflutit sedan tillståndet meddelades.

Verksamheten får påbörjas tidigare än vad som framgår av första
stycket, om den statliga lantmäterimyndigheten i det enskilda
fallet beslutar om det. Lag (2008:532).

Myndighetens verksamhet

5 § Den kommunala lantmäterimyndigheten handlägger ärenden om
fastighetsbildning, fastighetsbestämning, särskild
gränsutmärkning och fastighetsregistrering inom kommunen.
Till den statliga lantmäterimyndigheten ska dock överlämnas

1. förrättningar som avses i 4 kap. 7 a § andra stycket
fastighetsbildningslagen (1970:988),

2. förrättningar som avser flera lantmäterimyndigheters
verksamhetsområden,

3. stora jord- och skogsbruksförrättningar som inte omfattar
ny bebyggelse, och

4. andra särskilda förrättningar som av kompetens- eller
resursskäl inte bör handläggas hos myndigheten.

Beslut av den kommunala lantmäterimyndigheten att överlämna
en förrättning får inte överklagas. Lag (2009:563).

Tillsyn

6 § Den statliga lantmäterimyndigheten utövar tillsyn över
verksamheten vid de kommunala lantmäterimyndigheterna.
Lag (2008:532).

Myndighetens upphörande

7 § Om en kommun inte längre vill svara för verksamheten vid en
kommunal lantmäterimyndighet, ska kommunen anmäla detta till
den statliga lantmäterimyndigheten. Kommunens tillstånd upphör
att gälla vid det årsskifte som infaller närmast efter det att
ett år förflutit sedan anmälan kom in till den statliga
lantmäterimyndigheten.

Verksamheten får upphöra tidigare än vad som framgår av första
stycket, om den statliga lantmäterimyndigheten i det enskilda
fallet beslutar om det. Lag (2008:532).

8 § Om verksamheten vid den kommunala lantmäterimyndigheten
inte uppfyller de förutsättningar som anges i 2 § eller om
myndigheten i något väsentligt hänseende brister i sin
myndighetsfunktion, får kommunens tillstånd återkallas av
regeringen efter anmälan från den statliga
lantmäterimyndigheten. Lag (2008:532).

Övergångsbestämmelser

1995:1393

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996, då lagen (1971:133)
om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och
fastighetsregistermyndighet upphör att gälla.

2. Beslut om inrättande av kommunal fastighetsbildningsmyndighet och
fastighetsregistermyndighet som meddelats enligt lagen (1971:133) om
kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet
skall gälla till utgången av år 1997, om inte annat förordnas. För
sådana myndigheter skall äldre bestämmelser tillämpas.

3. En kommun som den 31 december 1995 inte har en egen
fastighetsbildningsmyndighet får inrätta en kommunal
lantmäterimyndighet tidigast den 1 januari 1999, om inte
Lantmäteriverket medger annat.