Lag (1995:1395) om ny beteckning på Statens lantmäteriverk och Centralnämnden för fastighetsdata

SFS nr
1995:1395
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1995-12-15
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:533
Upphävd
2008-09-01

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att bestämmelser i lag eller
annan författning om Statens lantmäteriverk eller Centralnämnden för
fastighetsdata efter utgången av år 1995 skall avse Lantmäteriverket.